Hlavná stránka

 Žiadosť o podanie návrhu na novelu zákona 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji

Súhrn najdôležitejších zákonov prijatých po novembri 1989 týkajúcich sa odškodnenía obetí a zmiernenía spôsobených krívd a porovnanie situácie politických väzňov v Slovenskej republike s Českou republikou

Zdieľať  | 

Vážený pán
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
JUDr. Boris Susko, PhD.
Ministerstvo spravodlivosti SR
Račianska 71
813 11  Bratislava

Elektronicky podpísané                                                                                Poprad 21. 3. 2024

 Žiadosť o podanie návrhu na novelu zákona  219/2006  Z.z. o protikomunistickom odboji

Dodatok k žiadosti  o podanie návrhu na novelu zákona  č. 365/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom a novelu zákona č. 219/2006  Z.z. o protikomunistickom odboji z januára 2024

        Vážený pán Minister spravodlivosti,  ako potvrdzujem v prílohe odpoveďou generálneho riaditeľa sekcie legislatívy   č. S-MSSR-002710/2024 zo dňa 8. 3. 2024, naša žiadosť o odstránenie diskriminácie odporcov a  obetí bývalého režimu (žiadosť  o podanie návrhu na novelu zákona  č. 365/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom a novelu zákona č. 219/2006  Z.z. o protikomunistickom odboji)  nebola akceptovaná s odôvodnením, že naše podnety berú na vedomie a  zvážia  či sa budú  nimi inšpirovať ak bude na zmenách dotknutého právneho predpisu  existovať širšia celospoločenská zhoda.

I.

     V podaní sme uviedli, že po nadobudnutí účinnosti zákona č. 365/2020 Z. z. a neočakávanom náraste počtu žiadateľov ÚPN, zrejme na podnet ministerstva financií bývalej Matovičovej vlády, v snahe znížiť počet žiadostí a tým aj finančné náklady štátu, zmenil kritéria pre priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja v rozpore s ustanovením § 6 zákona o protikomunistickom odboji, čo je neprípustnou retroaktivitou, ktorá je porušením základných princípov právneho štátu. Týmto ÚPN arbitrárne porušuje nielen zákon o protikomunistickom odboji, ale aj samotný zákon o pamäti národa a o žiadostiach o priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja už nerozhoduje komisia zložená aj zo zástupcov občianskych združení zastupujúcich politických väzňov tak, ako tomu bolo v minulosti, ale ústavom určení zamestnanci.

 Zásadne nesúhlasíme s tvrdením sekcie legislatívy v ktorom sa uvádza, citujem:
„K uvedenému tvrdeniu uvádzame, že ustanovenie § 6 zákona č. 219/2006 Z. z. nebolo zákonom č. 365/2020 Z. z. menené. Súčasne Vám dávame do pozornosti, že o žiadostiach o priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja nikdy nerozhodovala komisia zložená aj zo zástupcov občianskych združení zastupujúcich politických väzňov, ale na rozhodnutie bol vždy príslušný ústav (§ 11 ods. 1 zákona č. 219/2006 Z. z.).“
Rozhodnutiami Komisie ÚPN v prílohe preukazujeme, že od prijatia zákona v roku 2016 až do nástupu do funkcie predsedu Správnej rady ÚPN Jerguša Sivoša o rozhodnutiach o žiadostiach o priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja rozhodovala Komisia ÚPN  v ktorej boli aj zástupcovia združení Politickí väzni –Zväz protikomunistického odboja (PV ZPKO) a Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS). Tak tomu bolo v čase kedy bol predsedom ÚPN Ivan Petranský, Ondrej Krajňák a Ján Palffy. Okrem iných to boli Arpád Tarnoczy, Karol Noskovič a ďalší. Mená členov Komisie ÚPN  ministerstvu spravodlivosti poskytne na vyžiadanie ÚPN. Uvedené skutočnosti môže potvrdiť aj bývalý predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.  Pre podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a spolitizovanie činnosti ÚPN v súvislosti s informáciami o možných kontaktoch kandidáta na prezidenta SR Ivana Korčoka s ŠtB bolo podané trestné oznámenie, ktoré v súčasnosti prešetruje OR PZ Bratislava ako potvrdzujem v prílohe oznámením zo dňa 8. 3. 2024. Jedným z troch bodov je aj zmena metodiky vo veci prejedávania žiadosti o priznanie postavenie účastníka a veterána protikomunistického odboja. Trestné oznámenie je uverejnené na webovej stránke združenia
http://www.szcpv.org/24/podanie.html

II.

 
Z týchto dôvodov v snahe predísť ústavnej sťažnosti resp. sťažnosti podanej EHR navrhujeme, aby sa Ministerstvo spravodlivosti žiadosťou z januára 2024 opäť zaoberalo.
Uvedené dôvody žiadosti doplňujeme o tieto skutočnosti:
1. Zákon o protikomunistickom odboji v pôvodnom znení zo 16. marca  2006  riešil otázku kompetencie priznávania postavenia veterána protikomunistického odboja spravodlivo a správne tak ako neskôr prijatý zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu č.262/2011 Sb. v Českej republike.  Ako potvrdzujem v prílohe  z ustanovenia § 11 Konanie o priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja  ods. (5) vyplýva citujem:
Ak žiadateľ napĺňa podmienky podľa § 6, Ústav pamäti národa požiada Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) aj o priznanie postavenia vojnového veterána. Ministerstvo obrany v takomto prípade žiadateľovi vydá preukaz vojnového veterána podľa osobitného predpisu.7)
Takto je to v súčasnosti aj v Českej republike kde kompetenciu priznania postavenia účastníka protikomunistického odboja má Ministerstvo obrany ČR.

Ustanovenie ods.(5) však bolo zrušené čo je dnes dôvodom nespravodlivého a diskriminačného postupu ÚPN a absurdného stavu, kedy je za veterána protikomunistického odboja považovaná napríklad členka rehole, ktorá bola 3 mesiace internovaná po zrušení reholí a účastník odboja, ktorý bojoval so zbraňou v ruke ako vojak v zahraničnej armáde, alebo vojak pohraničnej stráže alebo ČSLA , ktorý sa so zbraňou chcel dostať cez hranicu, resp. pri aktívnom odpore proti komunizmu vlastnil zbraň nie je považovaný za veterána protikomunistického odboja.
Navrhujeme z dôvodu odstránenia  deformácie zákona, aby  bol zákona novelizovaný v takej podobe ako bol prijatý 16. 3. 2006, a  aby o prípadoch odporu proti komunizmu pri ktorom bola  použitá vojenská technika, výzbroj a zbrane, taktiež v prípadoch účasti v  cudzineckej légii v bojoch  proti komunizmu v Indočíne a službe v armáde kapitalistického štátu, o postavení veterána protikomunistického odboja rozhodovalo Ministerstvo obrany SR.  Navrhujeme selekciu a rozdelenie kompetencii tak, aby o účastníkoch odporu proti komunizmu z náboženského presvedčenia a nenásilných aktivít rozhodoval ÚPN a rehabilitované odsúdenia za tzv. politické trestné činy proti štátu podľa Hlavy 1. a  vojenské tr.  činy malo v kompetencii Ministerstvo obrany SR. Z tohto dôvodu a taktiež aj preto, že väčšina z odsúdených za protištátne konanie boli bývalí vojaci  ČSĽA žiadosť zasielame na vedomie aj ministrovi obrany  SR.

III.

    Z poučenia rozhodnutia ÚPN vyplýva, že proti  rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o priznanie účastníka protikomunistického odboja sa bez uvedenia lehoty podáva  žiadosť o preskúmanie ministerstvu spravodlivosti SR.
Ako potvrdzuje v prílohe oznámenie ministerstva spravodlivosti č. S-MSSR-000779/2024 zo dňa 21. 2. 2024, podpísané generálnym riaditeľom právnej sekcie, oprávnenej osobe ktorá podala žiadosť o preskúmanie rozhodnutie ÚPN, ktorým ÚPN nepriznal postavenie veterána protikomunistického odboja jej príbuznému, ktorý padol v Indočíne v boji proti expanzii komunizmu, ministerstvo oznámilo, že nie je kompetentné preskúmať rozhodnutie ÚPN číslo ÚPN-K-2023/01919 z 20.11.2023.   
V danom prípade sa jedná o zjavné porušenie práva na  opravný prostriedok  zaručené Dohovorom, keďže  ministerstvo spravodlivosti neprejednáva žiadosť o preskúmanie  v prípade, ak ÚPN priznal postavenie účastníka protikomunistického odboja ale nepriznal postavenie veterána protikomunistického odboja.
Novelizáciou zákona v takej podobe v akej bol pôvodný zákon o protikomunistickom odboji prijatý 16. 3. 2006 by sa odstránilo aj uvedené porušenie práva na spravodlivé konanie a práva na opravný prostriedok.   

       S úctou

Za Svetové združenie bývalých politických väzňov
František Bednár – predseda

Prílohy:

  1. Odpoveď generálneho riaditeľa sekcie legislatívy   č. S-MSSR-002710/2024 zo dňa 8. 3. 2024
  2. Oznámenie OR PZ Bratislava1 o postúpení trestného oznámenia  na predsedu správnej rady ÚPN zo  dňa 8. 3. 2024.
  3. Rozhodnutia ÚPN vydané Komisiou ÚPN, ktorej členmi boli aj zástupcovia združení politických väzňov.
  4. Pôvodné znenie zákona č. 219/ 2006 Z.z. vydané v zbierke zákonov zo dňa 16. marca 2006.
  5. Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu č.262/2011 Sb.
  6. Oznámenie ministerstva spravodlivosti č. S-MSSR-000779/2024 zo dňa 21. 2. 2024
  7. Žiadosť  o podanie návrhu na novelu zákona  č. 365/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom a novelu zákona č. 219/2006  Z.z. o protikomunistickom odboji z januára 2024.

Na vedomie:
Minister obrany SR
Úrad vlády
Poslanci NR SR

Žiadosť

Dodatok k žiadosti  o podanie návrhu na novelu zákona  č. 365/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom a novelu zákona č. 219/2006  Z.z. o protikomunistickom odboji z januára 2024

hlavna stranka