hlavna stranka


TV JOJ - televízne noviny 8.3.2009

Defektná novela zákona  alebo svojvoľný výklad Sociálnej poisťovne?
(Namiesto  zmiernenia krívd – páchanie krívd ďalších a popieranie zločinov komunizmu!)

Keď sa napokon po dlhých rokoch dočkali obete stalinistických Gulogov a ich pozostalí prijatia novely zákona č. 274/2007Z.z. o príplatku k dôchodku pre siroty, ktorým sa násilne odvlečení rodičia už nikdy nevrátili a ktorí ani nevedia kde sú ich hroby, Sociálna poisťovňa im ako na bežiacom páse začala doručovať mätúce rozhodnutia, ktorými im oznamuje, že na príplatok k dôchodku nemajú nárok pretože nie sú poberateľmi sirotského dôchodku vyplácaného touto poisťovňou. Siroty po usmrtených neveriacky krútia hlavou a  nechápu, čo im chce vlastne Sociálne poisťovňa povedať, keď práve z tohto dôvodu a preto, že doposiaľ sa k ním štát zachoval diskriminačne a macošsky si podali žiadosť o priznanie príplatku k dôchodku. Poniektorým Sociálna poisťovňa oznámila, že nemajú nárok na príplatok aj preto lebo ich rodič nebol usmrtený počas výkonu trestu, hoci oni ani nevedia kde je pochovaný a vlastnia doklady o potvrdení jeho smrti.
Čo k tomu dodať, je to opäť nepodarok poslancov NR SR alebo svojvôľa úradníkov Sociálnej poisťovne? Je žalostné, že sa takto cynicky a arogantne správajú opäť k tým najbiednejším, ktorí si svoje vytrpeli ako siroty bez živiteľa rodiny v najhorších časoch totality. V dnešnom kocúrkove je tragikomická požiadavka sociálnej poisťovne, podľa ktorej by jedinou osobou, ktorá by spĺňala predpoklady pre priznanie príplatku k dôchodku bola osoba, ktorej by rodiča popravili v čase kedy nemala 18 rokov a kedy by jej bol potom priznaný sirotský dôchodok. Takáto osoba by však musela byť popravená po prevrate v novembri 1989. Ako je známe v tom čase už údajne politickí väzmi v SR neboli a trest smrti bol zrušený. Pokiaľ Sociálna poisťovňa po vyše 60. rokoch zistila, že siroty neboli poberateľmi sirotského dôchodku je to o to poľutovaniahodnejšie a dôvod preto aby im aspoň po odstupe času vznikla kompenzácia a zadosťučinenie za spôsobenú krivdu.Aj to je zrejme absurdita „nežnej revolúcie“ a ďalší pľuvanec obetiam stalinizmu.Postup Sociálnej poisťovne a jej Generálneho riaditeľa, ktorého podpis je na každom rozhodnutí je popieraním zločinov stalinizmu, rovnako ako by bolo popieranie holokaustu tvrdenie, že 6 miliónov židov v nacistických koncentračných táborov nebolo usmrtených počas výkonu trestu ale jednoducho sa vybralo do lágrov zomrieť.  

Svetové združenie uverejňuje dva koncepty odvolania  pre všetkých ktorí v týchto dňoch dostávajú rozhodnutia o nepriznaní príplatku k dôchodku. Sociálna posiťovňa žiadosti zamieta dvoma šablonovitými spôsobmi.
1. z dôvodu že násilne odvlečený občan nebol usmrtený počas výkonu trestu, hoci je nesporné, že sa v danom prípade nemôže jednať o prirodzené úmrtia ľudí, ktorí v čase odvlečenia boli úplné zdraví a počas výkonu trestu podľa výkladu Sociálnej poisťovne nečakane a náhle zomierali.
2. Druhý spôsob zamietnutia nároku na priznanie príplatku k dôchodku je doposiaľ nepriznané priznanie poberania sirotského dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou.
Odvolania preto podávajte podľa toho akým sposobom Vám bola žiadosť zamietnutá.

Koncept odvolania pre variant, č.1-teda zamietnutie žiadosti z dôvodu, že žiadateľovi nebol doposiaľ priznaný sirotský dôchodok po politickom väzňovi vyplácaný Sociálnou poisťovňou

Meno a adresa

 

Krajský súd

                                                                                              Košice dňa.....................

 

Vec                Odvolanie proti rozhodnutiu sociálnej poisťovne

 

V zákonnej lehote podávam odvolanie proti rozhodnutia sociálnej poisťovne č........
Zo dňa............., ktorým mi nebol, z dôvodu nepoberanie sirotského dôchodku po politickom väzňovi vyplácaného Sociálnou poisťovňou, priznaný nárok na príplatok k dôchodku ako sirote po politickom väzňovi popravenom alebo usmrtenom počas výkonu trestu, v zmysle zákona  novely  z 2.7.2008, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom.

Rozhodnutie Sociálne poisťovne je zjavne v rozpore s účelom novely zákona č. 274/2007 Z.z, ktorá bola prijatá z dôvodu odstránenie a aspoň čiastočného zmiernenie spôsobených krívd   najmä spôsobených stalinistickým režimom občanom násilne odvlečeným do koncentračných táborov v bývalom ZSSR. Z viacerých podnetov adresovaných poslanom NR SR, ako aj Ústavnému súdu  Slovenskej republiky je zrejme, že práve táto skupina občanov bola po novembri zjavne diskriminovaná, v porovnaní s politickými väzňami v Českej  a Slovenskej republike.
Rozhodnutím Sociálnej poisťovne sa stráca zmysel zákona, neodstraňujú sa spáchané krivdy, ale naopak spôsobujú sa krivdy ďalšie.

Novela zákona č. 274/2007 Z.z. bola prijatá najmä preto aby nárok na príplatok k dôchodku po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi mali aj tie osoby, ktoré boli doposiaľ diskriminované a nepoberali ho. Je potrebné uviesť, že definícia politického väzňa je jednoznačne stanovená zákonom č. 219/2006 Z.z  o protikomunistickom odboji v § 6-politický väzeň (1) účastníkom protikomunistického odboja je občan, ktorý bol politickým väzňom alebo bol z politických dôvodov internovaný, alebo bol v období rokov 1948-1953 zaradený do vojenských táborov nútených prác, alebo bol v rokoch 1944-1946 civilnou osobou protiprávne násilne odvlečenou do bývalého ZSSR a do táborov, ktoré mal býv. ZSSR zriadené v iných štátoch...

Podľa rozhodnutia Sociálnej poisťovne de facto v Slovenskej republike neexistuje osoba na ktorú by sa zákon jej kritérií vzťahoval. Nárok na príplatok má vzniknúť sirote, ktorá v čase popravy alebo usmrtenia rodiča nemala 18 rokov.  Posledné deportácie sa uskutočnili v roku 1946 a posledné politické popravy do amnestie v 50. rokoch. Podľa požiadaviek Sociálnej poisťovne by požiadavku priznania sirotského dôchodku vyplácaného sociálnou poisťovňou osobe, ktorá v čase popravy alebo usmrtenia nemala 18 rokov, spĺňala len osoba popravená po prevrate v novembri 1989. Ako je známe v tom čase už politickí väzni neboli a trest smrti bol zrušený. Pokiaľ Sociálna poisťovňa po vyše 60. rokoch zistila, že siroty neboli poberateľmi sirotského dôchodku je to o to poľutovaniahodnejšie a dôvod preto aby im aspoň po odstupe času vznikla kompenzácia a zadosťučinenie za spôsobenú krivdu.

Obete komunizmu si uplatnili nárok preto že im sirotský príspevok nebol doposiaľ vyplácaný a nie preto že sirotský dôchodok vyplácaný sociálnou poisťovňou nepoberajú. Keby ho poberali tak o neho logicky nežiadajú.

Nezákonnosť a svojvoľný výklad novely zákona č. 274/2007 Z.z je dokázateľný aj priloženými listinnými dôkazmi. Uznesením č. 380 724 7250 0 zo dňa  29.1.2009, a uznesením č. 420 902 7510 0 zo dňa 10.2.2009.

V odôvodnení uznesenia č. 380 724 7250 0 sa uvádza:
 Nárok na príplatok k dôchodku má pozostalá vdova (vdovec) po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi  počas výkonu jeho trestu a ktorá v čase jeho popravy alebo smrti rodiča bola mladšia ako 18 ročná, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, ak sa jej vypláca, vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok, ak pozostalá osoba po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi počas výkonu jeho trestu nie je poberateľom vdovského, vdoveckého, alebo sirotského dôchodku, patrí príplatok k jej starobnému, predčasnému starobnému alebo invalidnému dôchodku.
Ak niektorá z týchto podmienok sa nesplní, nárok na príplatok k dôchodku nevnikne. 

            Už zo samotného odôvodnenia sociálnej  poisťovne je zrejme, že ak pozostalá osoba po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi počas výkonu jeho trestu nie je poberateľom sirotského dôchodku, patrí jej príplatok k starobnému, predčasnému starobnému alebo invalidnému dôchodku.
V rozpore s tým sa v odôvodnení rozhodnutia tej istej sociálnej poisťovne č. č. 420 902 7510 0 uvádza:
Nárok na príplatok k dôchodku má pozostalá osoba po politickom väzňovi, ktorý bol aspoň 3 mesiace protiprávne násilne odvlečený do bývalého ZSSR, a do táborov ktoré mal býv. ZSSR zriadené v iných štátoch v rokoch 1944-1946, ak sa jej vypláca vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok po politickom väzňovi a je štátnym občanom Slovenskej republiky.
            Ak nie je splnená niektorá z týchto podmienok, nárok na príplatok k dôchodku nevznikne.
            Nárok na príplatok k dôchodku po politickom väzňovi Vám nevnikol, pretože nie ste poberateľom sirotského dôchodku po politickom väzňovi vyplácaného Sociálnou poisťovňou. Nárok sirote po politickom väzňovi vznikne nárok, len ak sa jej vypláca sirotský dôchodok po politickom väzňovi.
Odôvodnenia oboch rozhodnutí Sociálnej poisťovne si vzájomne protirečia a je zrejme, že pracovníci Sociálnej poisťovne si výklad novely zákona ť. 274/2007 Z.z  účelovo vysvetľujú ako sa im hodí so zámerom nepriznať nárok na príplatok k dôchodku žiadnej z obetí stalinistickych Gulagov a to zamietnutím buď to z dôvodu:

  1. že násilne odvlečený občan nebol usmrtený počas výkonu trestu, hoci je nesporné, že sa v danom prípade nemôže jednať o prirodzené úmrtia ľudí, ktorí v čase odvlečenia boli úplné zdraví a počas výkonu trestu  podľa výkladu Sociálnej poisťovne nečakane a náhle zomierali.
  2. Druhý spôsob zamietnutia nároku na priznanie príplatku k dôchodku je doposiaľ nepriznané priznanie poberania sirotského dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou.

Pri tomto svojvoľnom a nesprávnom úradnom postupe Sociálne poisťovňa cynicky v odôvodnení  sirotám uvádza, že nespĺňajú podmienku pre priznanie nároku pretože ich rodič nebol usmrtený počas výkonu trestu. Sociálna poisťovňa tak urobila napriek tomu, že sirota mala súdne overené potvrdenie o úmrtí rodiča na území býv. ZSSR, pričom dodnes ani nevie kde je jeho hrob a úmrtie prirodzenou smrťou následkom staroby je vylúčené.
Postup Sociálnej poisťovne a jej Generálneho riaditeľa, ktorého podpis je na každom rozhodnutí je popieraním zločinov stalinizmu, rovnako ako by bolo popieranie holokaustu tvrdenie, že 6 miliónov židov v nacistických koncentračných táborov nebolo usmrtených počas výkonu trestu ale jednoducho sa vybralo do lágrov zomrieť. 
Na základe uvedených dôvodov navrhujem aby Krajský súd v Košiciach po preskúmaní uvedených listinných dôkazov a samotného znenia novely zákona č. 271/2007 Z.z, zrušil rozhodnutie Sociálnej poisťovne a prikázal aby o žiadosti rozhodla v zmysle zákona.
Prílohy:
1.Rozhodnutie Sociálnej poisťovne č. ...................... zo dňa   ..........................
2.Rozhodnutie Sociálnej poisťovne č. 420 902 7510 0 zo dňa 10.2.2009
.....................................................

Koncept odvolania pre variant, č.2-teda zamietnutie žiadosti z dôvodu, že rodič nebol usmrtený

Meno a adresa

Krajský súd

                                                                                              Košice dňa.....................

 

Vec                Odvolanie proti rozhodnutiu sociálnej poisťovne

 

V zákonnej lehote podávam odvolanie proti rozhodnutia sociálnej poisťovne č................. zo dňa ...........,  ktorým mi nebol, z dôvodu údajného „neusmrtenia“ dňa ..............., počas výkonu trestu v pracovnom tábore v býv. ZSSR, môjho otca(matky) ................, nar. ................, priznaný nárok na príplatok k dôchodku ako sirote po politickom väzňovi popravenom alebo usmrtenom počas výkonu trestu, v zmysle zákona  novely  z 2.7.2008, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom.

Rozhodnutie Sociálne poisťovne je zjavne v rozpore s účelom novely zákona č. 274/2007 Z.z, ktorá bola prijatá z dôvodu odstránenie a aspoň čiastočného zmiernenie spôsobených krívd   najmä spôsobených stalinistickým režimom občanom násilne odvlečeným do koncentračných táborov v bývalom ZSSR. Z viacerých podnetov adresovaných poslanom NR SR, ako aj Ústavnému súdu  Slovenskej republiky je zrejme, že práve táto skupina občanov bola po novembri zjavne diskriminovaná, v porovnaní s politickými väzňami v Českej  a Slovenskej republike.
Rozhodnutím Sociálnej poisťovne sa stráca zmysel zákona, neodstraňujú sa spáchané krivdy, ale naopak spôsobujú sa krivdy ďalšie.

Novela zákona č. 274/2007 Z.z. bola prijatá najmä preto aby nárok na príplatok k dôchodku po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi mali aj tie osoby, ktoré boli doposiaľ diskriminované a nepoberali ho. Je potrebné uviesť, že definícia politického väzňa je jednoznačne stanovená zákonom č. 219/2006 Z.z  o protikomunistickom odboji v § 6-politický väzeň (1) účastníkom protikomunistického odboja je občan, ktorý bol politickým väzňom alebo bol z politických dôvodov internovaný, alebo bol v období rokov 1948-1953 zaradený do vojenských táborov nútených prác, alebo bol v rokoch 1944-1946 civilnou osobou protiprávne násilne odvlečenou do bývalého ZSSR a do táborov, ktoré mal býv. ZSSR zriadené v iných štátoch...

Podľa rozhodnutia Sociálnej poisťovne de facto v Slovenskej republike neexistuje osoba na ktorú by sa zákon jej kritérií vzťahoval. Nárok na príplatok má vzniknúť sirote, ktorá v čase popravy alebo usmrtenia rodiča nemala 18 rokov.  Posledné deportácie sa uskutočnili v roku 1946 a posledné politické popravy do amnestie v 50. rokoch. Podľa požiadaviek Sociálnej poisťovne by požiadavku priznania sirotského dôchodku vyplácaného sociálnou poisťovňou osobe, ktorá v čase popravy alebo usmrtenia nemala 18 rokov, spĺňala len osoba popravená po prevrate v novembri 1989. Ako je známe v tom čase už politickí väzni neboli a trest smrti bol zrušený. Pokiaľ Sociálna poisťovňa po vyše 60. rokoch zistila, že siroty neboli poberateľmi sirotského dôchodku je to o to poľutovaniahodnejšie a dôvod preto aby im aspoň po odstupe času vznikla kompenzácia a zadosťučinenie za spôsobenú krivdu.

Obete komunizmu si uplatnili nárok preto že im sirotský príspevok nebol doposiaľ vyplácaný a nie preto že sirotský dôchodok vyplácaný sociálnou poisťovňou nepoberajú. Keby ho poberali tak o neho logicky nežiadajú.

Nezákonnosť a svojvoľný výklad novely zákona č. 274/2007 Z.z je dokázateľný aj priloženými listinnými dôkazmi. Uznesením č. 380 724 7250 0 zo dňa  29.1.2009, a uznesením č. 420 902 7510 0 zo dňa 10.2.2009.

V odôvodnení uznesenia č. 380 724 7250 0 sa uvádza:
 Nárok na príplatok k dôchodku má pozostalá vdova (vdovec) po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi  počas výkonu jeho trestu a ktorá v čase jeho popravy alebo smrti rodiča bola mladšia ako 18 ročná, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, ak sa jej vypláca, vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok, ak pozostalá osoba po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi počas výkonu jeho trestu nie je poberateľom vdovského, vdoveckého, alebo sirotského dôchodku, patrí príplatok k jej starobnému, predčasnému starobnému alebo invalidnému dôchodku.
Ak niektorá z týchto podmienok sa nesplní, nárok na príplatok k dôchodku nevnikne. 

            Už zo samotného odôvodnenia sociálnej  poisťovne je zrejme, že ak pozostalá osoba po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi počas výkonu jeho trestu nie je poberateľom sirotského dôchodku, patrí jej príplatok k starobnému, predčasnému starobnému alebo invalidnému dôchodku.
V rozpore s tým sa v odôvodnení rozhodnutia tej istej sociálnej poisťovne č. č. 420 902 7510 0 uvádza:
Nárok na príplatok k dôchodku má pozostalá osoba po politickom väzňovi, ktorý bol aspoň 3 mesiace protiprávne násilne odvlečený do bývalého ZSSR, a do táborov ktoré mal býv. ZSSR zriadené v iných štátoch v rokoch 1944-1946, ak sa jej vypláca vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok po politickom väzňovi a je štátnym občanom Slovenskej republiky.
            Ak nie je splnená niektorá z týchto podmienok, nárok na príplatok k dôchodku nevznikne.
            Nárok na príplatok k dôchodku po politickom väzňovi Vám nevnikol, pretože nie ste poberateľom sirotského dôchodku po politickom väzňovi vyplácaného Sociálnou poisťovňou. Nárok sirote po politickom väzňovi vznikne nárok, len ak sa jej vypláca sirotský dôchodok po politickom väzňovi.
Odôvodnenia oboch rozhodnutí Sociálnej poisťovne si vzájomne protirečia a je zrejme, že pracovníci Sociálnej poisťovne si výklad novely zákona ť. 274/2007 Z.z  účelovo vysvetľujú ako sa im hodí so zámerom nepriznať nárok na príplatok k dôchodku žiadnej z obetí stalinistickych Gulagov a to zamietnutím buď to z dôvodu:

  1. že násilne odvlečený občan nebol usmrtený počas výkonu trestu, hoci je nesporné, že sa v danom prípade nemôže jednať o prirodzené úmrtia ľudí, ktorí v čase odvlečenia boli úplné zdraví a počas výkonu trestu  podľa výkladu Sociálnej poisťovne nečakane a náhle zomierali.
  1. Druhý spôsob zamietnutia nároku na priznanie príplatku k dôchodku je doposiaľ nepriznané priznanie poberania sirotského dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou.

Pri tomto svojvoľnom a nesprávnom úradnom postupe Sociálne poisťovňa cynicky v odôvodnení  sirotám uvádza, že nespĺňajú podmienku pre priznanie nároku pretože ich rodič nebol usmrtený počas výkonu trestu. Sociálna poisťovňa tak urobila napriek tomu, že sirota mala súdne overené potvrdenie o úmrtí rodiča na území býv. ZSSR, pričom dodnes ani nevie kde je jeho hrob a úmrtie prirodzenou smrťou následkom staroby je vylúčené.
Postup Sociálnej poisťovne a jej Generálneho riaditeľa, ktorého podpis je na každom rozhodnutí je popieraním zločinov stalinizmu, rovnako ako by bolo popieranie holokaustu tvrdenie, že 6 miliónov židov v nacistických koncentračných táborov nebolo usmrtených počas výkonu trestu ale jednoducho sa vybralo do lágrov zomrieť. 
Na základe uvedených dôvodov navrhujem aby Krajský súd v Košiciach po preskúmaní uvedených listinných dôkazov a samotného znenia novely zákona č. 271/2007 Z.z, zrušil rozhodnutie Sociálnej poisťovne a prikázal aby o žiadosti rozhodla v zmysle zákona.
Prílohy:
1.Rozhodnutie Sociálnej poisťovne č. ...................... zo dňa   ..........................
2.Rozhodnutie Sociálnej poisťovne č. 380 724 7250 0 zo dňa  29.1.2009                                                                                                                .....................................................


 
  Prílohy k odvolaniu:
1. Odvolanie variant č.1 vo formáte word
2. Odvolanie variant č.2 vo formáte word
2. Rozhodnutie č. 380 724 7250 0 vo formáte PDF
3. Rozhodnutie č. 420 902 7510 0 vo formáte PDF

hlavna stranka