hlavna stranka
  American POWs

Verejná výzva na pomoc rodinám nezvestných amerických vojnových zajatcov.

Prosíme občanov SR, násilne odvlečených NKVD do Gulagov v býv. ZSSR - aby, pokiaľ v niektorom z táborov stretli amerických vojnových zajatcov, podali svoje svedectvo a pomohli tak v prebiehajúcom pátraní. Po 2. svetovej vojne bolo do býv. ZSSR z nemeckých zajateckých táborov zavlečených 25.000 amerických vojnových zajatcov. Z tohoto počtu bolo repatriovaných len 4.165. Zo Severne Kórei sa nevrátilo 8.000 vojnových zajatcov, z toho bolo v rokoch 1953 a 1954 takmer 3.000 premiestnených z Číny na Sibír. Vyše 3.000 amerických vojnových zajatcov sa nevrátilo z Vietnamu, Laosu a Kambodže, a ďalšie stovky "zmizli" počas dlhého obdobia studenej vojny. Obraciame sa s prosbou o pomoc aj na občanov, ktorí sa aktívne či pasívne zúčastnili na vtedy tajných operáciách v Kórei, Vietname, Laose, Kambodži a vedeckých a výskumných pracovníkov v bývalom Československu aby z ľudských dôvodov svojim svedectvom, pri zachovaní plnej diskrétnosti, pomohli nešťastným rodinám. Každé svedectvo je nesmierne dôležité, a môže pomôcť zúfalým rodinám k nečakaným návratom ich synov. V júni 2002 sa po 60 rokoch vrátil z Ruska domov, vojnový zajatec z 2. svetovej vojny F. Steeg. Táto výzva nieje organizovaná žiadnou politickou stranou alebo skupinou. Má rýdzo ľudský charakter a iniciujú ju výlučné občianske združenia registrované v USA a SR. Dôvernosť a diskrétnosť je vzhľadom k okolnostiam samozrejmosťou. Akékoľvek informácie či svedectvá sa môžu zaslať či dojednať osobné stretnutie
a) poštou na adresu: Svetové združenie bývalých čs. politických väzňov Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad, SR
b) telefonicky na č. 052 7722626, 0903142 771
c) e-mailom priamo zástupcovi americkej organizácie Coalition of Families of Korean & Cold War POW/MIAs pre Česko-Slovensko na e-mailovú adresu: hana.catalanova@worldonline.cz

Poďakovanie za ľudský prístup, odvahu a dobrú vôľu pomôcť za obe občianske organizácie vyslovuje vedúca sekcie US POW-s Hana Catalanová, 5. mája 2003

Hore

Akce  „Paměť a svědomí“

Veřejná výzva na pomoc rodinám amerických válečných zajatců,

 kteří se dodnes nevrátili domů

For English version click here

Přestože máme zákon o protiprávnosti zločinného komunistického režimu, naši rychle se střídající politici jakoby stále nenacházeli odvahu nastavit minulosti zrcadlo, odsoudit odsouzeníhodné (byť třeba jen morálně), zveřejnit všechny dodnes utajované bestiality, nehumánní praktiky a zločiny bývalých tajných služeb pod direktivou KSČ, aby další generace mohly včas toto nebezpečí rozpoznat a zničit jej hned v zárodku. Místo toho nás dezinformují zdánlivě demokratickými programy svých silných politických stran, jež jsou dnes již všechny infiltrované bývalými totalitními strukturami, a vedou nás za naše peníze znovu na pokraj samotného bytí. Neboť není bytí – důstojné lidské existence – bez svobod, práv a povinností, které zaručuje jedině zdravá demokratická společnost, jež se dokázala vypořádat se svojí minulostí a poučit se z ní. Jedině taková společnost získá respekt, nezištnou pomoc a důvěru ze strany dalších fungujících a prosperujících demokratických zemí.

Zkorumpovaní a nečestní politici však nejsou podstatou našeho Česko-Slovenska. Mají sami se sebou co dělat, aby alespoň jedno volební období vydrželi a neutonuli v žumpě lží, přetvářek a podvodů, a aby za poměrně krátkou dobu dokázali finančně i jinak zabezpečit sebe a své blízké. Tam čest nehledejme. Hledejme ji u sebe, neboť základem, hybnou silou a mocí státu jsme právě my, obyčejní občané.

Protože spolupráce americké strany s našimi politiky – dá-li se to vůbec spoluprácí nazvat – nepřinesla a nepřináší žádné pozitivní bilancování ohledně osudů amerických válečných zajatců, a výsledkem mnoha jednání jsou pouhé sliby našich politiků, které dobře známe i z jiných oblastí jejich služby občanům, rozhodli jsme se právě ve věci cti oslovit své spoluobčany v Česko-Slovensku.

Vyzýváme všechny, kteří prošli hrůznou mašinérií sovětského systému Gulag - a měli to štěstí vrátit se domů - aby, pokud v některém z lágrů narazili na americké válečné zajatce, podali svá svědectví a pomohli tak vyplnit mezery v probíhajícím šetření.

Vyzýváme i ty, kteří se aktivně či pasivně účastnili tehdy tajných operací v Koreji a Vietnamu (Laos, Kambodža, Československo), aby se zbavili svého temného a těžkého břemene minulosti a podali svá svědectví. Sovětský systém tzv. „buněk“ neumožňoval, aby se účastník tajné operace seznámil s celým projektem, tudíž je víc než pravděpodobné, že účastníci těchto projektů zjistili až sami a po dlouhé době, na čem se to vlastně podíleli. Výzva se týká i vědeckých a výzkumných pracovníků v bývalém Československu. Československo prokazatelně asistovalo bývalému Sovětskému svazu při přesunech amerických válečných zajatců z oblastí Koreje, Vietnamu a dalších do SSSR, a i jinými přísně utajovanými operacemi ochotně plnilo zrůdný sovětský program.

Po 2. světové válce bylo do SSSR z německých zajateckých táborů zavlečeno přes 25.000 amerických válečných zajatců. Z tohoto počtu jich bylo repatriováno pouze 4.165. Ze Severní Koreje nebylo repatriováno kolem 8.000 válečných zajatců, z toho jich byly v roce 1953 a 1954 téměř 3.000 přesunuty z Číny na Sibiř. Přes 3.000 amerických válečných zajatců se nevrátilo z Vietnamu, Laosu a Kambodže, a další stovky „zmizely“ během  dlouhého období studené války, kdy při různých operacích padly do rukou komunistického nepřítele.

Není podstatné, že třeba již žádný z válečných zajatců není naživu, i když je to stále víc než pravděpodobné, vzhledem k určitým svědectvím a jejich nečekaným návratům. Loni v červenci se po 60 letech vrátil z Ruska do Vídně Rakušák Franz Steeg, válečný zajatec z 2. světové války!… a v průběhu let to není ojedinělý případ. Máme svědectví přímo od našich spoluobčanů, kteří potvrzují přítomnost amerických válečných zajatců jak na našem území, tak v bývalém SSSR.

Památce amerických válečných zajatců i jim samým, pokud dodnes žijí v zajetí (nebo mají relativní „svobodu“ v omezeném prostoru, pod jinou identitou apod.) jejich službě, rodinám i našemu spojenci v NATO dlužíme jedinou věc: Pravdu.

Tato výzva má ryze lidský charakter, žádné politikaření či nekalé úmysly a hyenismus, se kterými jsme se již také setkali… Důvěrnost a diskrétnost je vzhledem k okolnostem samozřejmostí.

Jakékoliv informace či svědectví je možno zasílat či dojednat osobní setkání následovně:

a)  poštou:

SZČPV-SR (Svetové združenie bývalých čs. politických väzňov, sídlo Zürich, Švýcarsko, pobočka SR)

Hana Catalanová – vedoucí sekce US POWs

Nám. Sv. Egídia 102/14

058 01 Poprad, SR

b) e-mailem přímo zástupci americké organizace Coalition of Families of Korean & Cold War POW/MIAs pro Česko-Slovensko na e-mailovou adresu:

hana.catalano@gmail.com

Za obě organizace předem děkuji za lidský přístup k naší výzvě, odvahu a dobrou vůli pomoci vnést světlo do temnot osudů amerických válečných zajatců.

Hana Catalanová, 5. května 2003

Hore

Operation Memory & Conscience

Appeal to Czech and Slovak nationals for help to the families of U.S. POWs

who have not come home

Česká verze zde

Although we (in the Czech Republic) have adopted a law on the unlawfulness of the criminal communist regime, our come-and-go politicians do not gather their courage to hold out a mirror to the past, to condemn the condemnable, to disclose all still classified bestialities, inhuman practices and crimes of the former secret services under the directives of the Communist Party of Czechoslovakia, so as our future generations could in time recognize this evil in order to destroy its seeds in our midst. Instead, our politicians misinform us with colourful democratic programs of their self-important political parties that are today all infiltrated by former totalitarian structures, and so they lead us again - all paid for by our money - to the very edge of being. For there is no being - as dignified human existence - without freedoms, rights and obligations that are guaranteed by a society which is able to square up with its past and learn its lessons in the process of doing so. Only such a society gains respect, help and trust from other well-functioning and prosperous democratic countries.

But corrupt and dishonest politicians form the base of our Czecho-Slovakia. They are themselves too busy to stand one term without drowning in a cesspit of lies, hypocrisies and swindles, and considering the fairly limited time they have on hand, caught up as they are in financing themselves and those nearest them, it is no wonder. Let us not look for honour there. Let us look for it within ourselves. The strength and power of the nation is in us, ordinary folks.

Because the cooperation between the Czech and American sides - if we could at all call it cooperation - did not bring and is not bringing any positive accounting of the fate of U.S. POWs. This failure is the result of many meetings and negotiations, which feature mere promises on our politicians' part, promises whose quality we very well know even from other spheres of political service to the public. Given the hopelessness of our politicians, we have decided - particularly as a matter of honour - to address our fellow citizens in Czecho-Slovakia.

We call on all those who went through the horrific Soviet Gulag system and were lucky enough to come back home. If you, during your lengthy ordeal in various force-labour camps, came across or heard of any U.S. POWs, do come forward and provide us with your sightings and testimonies. By doing so you will help in solving a great mystery.

We also call on those of you who actively or passively participated in then covert operations in Korea and Vietnam (Laos, Cambodia, Czechoslovakia): Come forward and shed your dark and heavy burden of the past. Come forward with your evidence now. The Soviet system of so-called "cells" prevents the participant of a given secret operation to know and fully understand the entire project and therefore it is more than likely that participants of these projects discovered by themselves and after a long time, what it was really about - what they unknowingly participated in.

This appeal also goes for the scientists and research workers in former Czechoslovakia. Czechoslovakia assisted the "former" Soviet Union in transferring U.S. POWs from war theatres in Korea, Vietnam and other places to the USSR. Even with other top-secret operations it was obligingly helpful in assisting the devilish Soviet plan of exploiting U.S. POWs (in medical experiments).

After WW2 more than 25,000 U.S. POWs from German prison camps were transferred to the USSR. Out of these only 4,165 were later repatriated. From North Korea around 8,000 U.S. POWs were NOT repatriated, and almost 3,000 of them were transferred in 1953 and 1954 from China to Siberia. More than 3,000 U.S. POWs did not come home from Vietnam, Laos and Cambodia, and further hundreds "disappeared" during the Cold war, when they fell into enemy hands while on various missions.

As important as it is, it is not vital that any of the missing U.S. POWs are alive today, even though this is more than likely considering numerous sightings and unexpected returns. Last year in July, Franz Steeg, a WW2 POW returned home to Austria after 60 years in Russia! And his is not the only case. We have testimonies directly from our fellow citizens who prove the ongoing presence of U.S. POWs both in our country and the former USSR.

To the memory of U.S. POWs and to them alone if they still live in captivity (or have a relative "freedom" in some restricted space under some new identity, etc.), to their service, families and to our NATO ally, we owe one thing: Truth.

This Appeal has a purely humanitarian character. Confidentiality and discretion are, because of the circumstances, fully guaranteed.

Any information, sightings or testimonies can be forwarded, or personal meetings arranged, either

a) By mail to

The World Association of Former Czechoslovak Political Prisoners

SZCPV-SR

Hana Catalanova - Section U.S. POWs

Nam. Sv. Egidia 102/14

058 01 Poprad, Slovak Republic

Telephone: +421 527 722 626, +421 903 142 771

or

b) By e-mail to the Czech & Slovak representative of

The Coalition of Families of Korean & Cold War POW/MIAs

hana.catalano@gmail.com

On behalf of both organizations, I thank you for your human response to our appeal, for your courage to come forward and for your good will to bring some light into the darkness surrounding the fate of the U.S. POWs who didn't come home.

Hana Catalanova, 5th May 2003

Hore