hlavna stranka

LIST GENERÁLNEHO RIADITEĽA SOCIÁLNEJ POISŤOVNE Ing. DUŠANA MUŇKA
Zmena a doplnenie zákona č. 274/2007 Z.z v prospech príbuzných usmrtených alebo zomretých v dôsledku násilneho odvlečenia do pracovných táborov v bývalom ZSSR

Na základe iniciatívy Sociálnej poisťovne bola prijatá právna úprava Zákona č. 285/2007 Z.z o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého článkom IV sa novelizuje zákon č. 274/2007 Z.z v znení zákona č. 272/2008 Z.z, v ktorom sa mení a dopĺňa §2 ods. 3 tak, aby nárok na príplatok k dôchodku politickým väzňom vznikol aj tým pozostalým osobám, ktorých rodinný príslušník zomrel v čase, keď bol protiprávne odvlečený do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch alebo ktorých rodinný príslušník zomrel počas zaradenia do vojenského tábora nútených prác. Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov touto cestou vyslovuje poďakovanie Sociálnej poisťovni ako aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí hlasovali za schválenie tejto právnej úpravy .


Zákon č. 285/2009 Z.z z 19. júna 2009

o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám
a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

            Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona

            Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie1) a vdovám a vdovcom po týchto osobách (ďalej len „príspevok“).

§ 2
Oprávnená osoba

            (1) Oprávnená osoba je fyzická osoba, ktorej sa vypláca
a)   starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo vdovský dôchodok podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení2) alebo výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo vdovský výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu upravujúceho sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) a ktorej bol tento dôchodok upravený z dôvodu, že je účastníkom národného boja za oslobodenie,

b)  vdovský dôchodok podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení2) alebo vdovský výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu upravujúceho sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) ktorého suma bola určená  s prihliadnutím na odbojovú činnosť manžela.

___________
1)    Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona č. 101/1964 Zb.
2)    Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
3)    Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

            (2) Oprávnená osoba je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca

  1. starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok priznaný podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení2) alebo výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok priznaný podľa osobitného predpisu upravujúceho sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) a ktorá je účastníkom národného boja za oslobodenie,
  2. vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok priznaný podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení2) alebo vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok priznaný podľa osobitného predpisu upravujúceho sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) a ktorá je vdovou alebo vdovcom po účastníkovi národného boja za oslobodenie.

 

§ 3
Nárok na príspevok a konanie o priznaní príspevku

            (1) Nárok na príspevok vzniká odo dňa výplatného termínu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku (ďalej len „dôchodok“) splatného po dni účinnosti tohto zákona alebo odo dňa priznania dôchodku, ak je dôchodok priznaný po dni účinnosti tohto zákona.

            (2) O priznaní príspevku rozhodne Sociálna poisťovňa alebo útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len „platiteľ dôchodku“).

(3) Na zmenu nároku na príspevok, zmenu nároku na jeho výplatu a zmenu sumy príspevku, zánik nároku na príspevok, zánik nároku na jeho výplatu, premlčanie nároku na výplatu príspevku, poukazovanie príspevku a na prechod nároku na príspevok sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení,2) ak príspevok priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa alebo osobitného predpisu upravujúceho sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) ak príspevok priznáva a vypláca ďalší platiteľ dôchodku.

            (4) Na konanie o priznaní príspevku podľa tohto zákona, ak nie je v odsekoch 5 až 7 ustanovené inak sa vzťahuje všeobecný predpis o sociálnom poistení,2) ak príspevok priznáva Sociálna poisťovňa alebo osobitný predpis upravujúci sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) ak príspevok priznáva ďalší platiteľ dôchodku.

            (5) Konanie o priznaní príspevku oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 2  sa začína na základe písomnej žiadosti. Žiadosť sa podáva na tlačive určenom platiteľom dôchodku.

            (6) Platiteľ dôchodku rozhodne o priznaní príspevku najneskôr do 31. decembra 2009 a v prípadoch podľa odseku 5 najneskôr do 120 dní od začatia konania.

            (7) Proti rozhodnutiu platiteľa dôchodku o priznaní príspevku možno podať opravný prostriedok, o ktorom rozhodne súd.4)

 

§ 4
Suma príspevku a poskytovanie príspevku

 

            (1) Oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) patrí príspevok v sume 20 eur mesačne.

            (2) Oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. b) a  ods. 2 písm. b)  patrí príspevok v sume 10 eur mesačne.

(3) Príspevok patrí k sume dôchodku vyplácanej ku dňu priznania príspevku a zlučuje sa s dôchodkom, ku ktorému patrí; na sumu príspevku sa na účely určenia  sumy vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku a vdoveckého výsluhového dôchodku a na účely  zvýšenia dôchodku podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení2) a osobitného predpisu upravujúceho sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov3) neprihliada.

            (4) Pri súbehu nároku na výplatu príspevku podľa odsekov 1 a 2 má oprávnená osoba nárok na výplatu len jedného príspevku, a to vyššieho.

            (5) Ak dôchodok oprávnenej osobe vypláca súčasne Sociálna poisťovňa a ďalší platiteľ dôchodku má oprávnená osoba nárok na výplatu len jedného príspevku; príspevok sa vyplatí k dôchodku, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa.

 

§ 5
Financovanie

            Finančné prostriedky na úhradu výdavkov na príspevok a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou poskytuje štát na osobitný účet platiteľa dôchodku prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

 

____________________________
4)  § 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku.

 

Čl. II

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z.,  zákona č. 70/2009 Z. z. a zákona č. 82/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.  Za § 81 sa vkladá § 81a, ktorý znie:

㤠81a

            Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca, priznáva, vypláca, zastavuje a odníma aj príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách poskytovaný podľa osobitného predpisu.35aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa znie:
„35aa) Zákon č. .../2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a  doplnení niektorých zákonov.“.

 

2. § 94 ods. 1 písm. c) sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.  príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách podľa osobitného predpisu35aa) a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou,“.

 

Čl. III

            Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z.,   zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z. a zákona č. 200/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.  V § 179 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa 13. bodom, ktorý znie:
„13. o priznaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách poskytovaný podľa osobitného predpisu,93a)“.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie:
„93a)  Zákon č. ........./2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a  doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 285 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)     príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách podľa osobitného predpisu93a) a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou.“.

3. V § 285 odsek 2 znie:
„(2) Finančné prostriedky na úhradu výdavkov na dávky a výdavkov spojených s ich výplatou uvedené v odseku 1 písm. a) až m) sa poukazujú prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu ministerstva a v odseku 1 písm. n) sa poukazujú prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.“.

Čl. IV

 

Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení zákona č. 272/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.   V § 1 sa slovo „usmrtenom“ nahrádza slovom „zomretom“ a za slovo „trestu“ sa vkladá čiarka a slová „počas zaradenia do vojenských táborov nútených prác, protiprávneho násilného odvlečenia do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch alebo počas zaradenia do tábora nútených prác“.

2.   V § 2 odsek 3 znie:
„(3) Za oprávnenú osobu sa považuje aj pozostalá vdova, vdovec alebo sirota po popravenom alebo zomretom politickom väzňovi počas výkonu jeho trestu, zaradenia do vojenských táborov nútených prác, protiprávneho násilného odvlečenia do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch alebo počas zaradenia do tábora nútených prác, a ktorá v čase jeho smrti bola s ním v manželskom zväzku alebo jeho dieťa, ktoré osirelo a v čase jeho smrti nedosiahlo vek 18 rokov, a ku dňu podania žiadosti o príplatok sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a vypláca sa im pozostalostný dôchodok po politickom väzňovi uvedený v § 2 ods. 2 alebo starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok.“.

3.   V § 3 ods. 4 sa slovo „usmrtený“ nahrádza slovom „zomretý“.

 

4. Za § 5 sa vkladá § 6, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6

Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2009

            Ak si oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 3 uplatnila nárok na príplatok na základe písomnej žiadosti pred 1. septembrom 2009, nárok na výplatu príplatku vznikne odo dňa podania žiadosti o tento  príplatok, najskôr však od 1. januára 2009.“.

 

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

 

prezident Slovenskej republiky

 

predseda Národnej rady Slovenskej republiky

 

predseda vlády Slovenskej republiky

hlavna stranka