hlavna stranka

Trestné oznámenie vo veci založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá nezákonne a protiústavnej zlikvidovala a následne sa zmocnila Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica

Zdieľaj  | 

https://www.youtube.com/watch?v=PhxZGWLbJbs&feature=youtu.be

Občan za dverami - Nemocnica v Kvetnici
Z archívu RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13067/150183#17
YOUTUBE.COM


 

                              
 SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV
IČO: 37796542   DIČ:  2021593816                                                                                                                
Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
Tel:++421 52 7722626, ++421 910 399 685
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org          

Vážený pán
Generálny prokurátor Slovenskej republiky
JUDr. Jaromír ČIŽNÁR
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava

               
Poprad 19. 3. 2018

Vec:    Trestné oznámenie vo veci  založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá  nezákonne a protiústavnej zlikvidovala   a následne sa zmocnila Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica.

Návrh na spojenie veci  s trestným oznámením  pre podozrenie z tr. činu krivého obvinenia, konfliktu záujmu   a podozrenia z nelegálne nadobudnutého majetku Regionálneho riaditeľa SPF Poprad Ing. Ivana  Tudaja podaným GP SR dňa 16.1. 2018

                Vážený pán Generálny prokurátor, predmetom činnosti  nášho združenia je okrem iného aj podpora demokracie,   dodržiavanie zásad právneho štátu a základných ľudských práv,  medzi ktoré patrí aj právo na prístup k zdravotnej spravodlivosti.   V kontexte  nedávnej vraždy novinára Jána Kuciaka, v súvislosti s ktorou sa potvrdilo pôsobenie  talianskej organizovanej zločineckej skupiny na  území  Slovenskej republiky, s kontaktmi priamo na vládu Slovenskej republiky, existuje dôvodné podozrenie, že na Slovenku dlhodobo pôsobia aj domáce  zločinecké skupiny prepojené s bývalými ale aj súčasnými  politikmi, bez ktorých by nebolo možné, aby sa tieto zločinecké skupiny dostávali k lukratívnemu majetku.
V súlade s trestným zákonom 300/2005 Z.z. a §296 , kde sa uvádza :  „Kto založí, alebo zosnuje zločineckú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný, alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na päť až desať rokov“, podávam trestné oznámenie na týchto hlavných členov zločineckej skupiny, ktorí  by samostatne neboli schopní dokonať nižšie menovaný trestný čin. Popísaný   
trestný čin mohol byť dokonaný, len s činnosťou a podporou každého  jednotlivého zločinca na svojom úseku.

 1. Bývalý minister zdravotníctva MUDr. Ivan Valentovič.
 2. Konateľ a majiteľ  PKB Invest s.r.o.  PhDr. Ján Bync, PhD., Švábska 6814/38, 080 05 Prešov, súčasne štatutár účelovo  založenej neziskovej organizácie Odborný liečebný a sociálny ústav n.o., Jilemnického 4, Prešov, PSČ 080 01, IČO: 42 092 396.
 3. Súčasný riaditeľ  regionálneho odboru SPF v Poprade Ing. Ivan Tudaj, bývalý konateľ a spoločník AIRPARK s.r.o. , bytom Liptovská 3579/49,Poprad – Veľká, neoficiálne tichý spoločník Seniorpark n.o. Kvetnica.
 4. Konatelia  K & Ž, s.r.o., IČO  36456101, Slavkovská 1731/61, Kežmarok, 060 01, vlastniaci časť pozemkov areálu bývalej nemocnice. Oficiálne Milan Kušmirek a Mária Žembová (nastrčená Ondrejom Žembom v pozadí)

Zároveň podávam oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu podvodu, podľa §-u 221 zákona č. 300/2005 (Trestný zákon), podozrenia zo spáchania trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa §-u 178 a podozrenia zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa §-u 237, resp. aj inej trestnej činnosti  doposiaľ neznámymi páchateľmi, ku ktorej došlo v súvislosti so zrušením  a následnou likvidáciou Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica.

 Je na mieste zdôrazniť, že obeťami bezohľadnej a opovrhnutia hodnej trestnej činnosti tejto zločineckej skupiny  sa stali  nevinní  ľudia, ktoré sa nemohli brániť,  pretože išlo o tretinu pacientov s onkologickým ochorením a 70% pacientov  tvorili dôchodcovia, nezamestnaní a marginalizované skupiny.  Došlo k úmyselnému  ohrozeniu týchto pacientov a vystaveniu  následku smrti v rozsahu skrytej genocídy a likvidácie  nežiaducich skupín obyvateľstva  postupom, aký sa  približuje praktikám  nacistického Nemecka. Paradoxne  bola liečba TBC a prevencia v komunistických  väzniciach v Leopoldove a Ilave na neporovnateľne vyššej úrovni,  ako liečba a prevencia občanov v súčasnosti. Tieto sofistikované praktiky potvrdzujú aj údaje Eurostatu podľa ktorých na Slovensku predčasne zomrie vyše 11 000 ľudí v dôsledku nedostatočnej zdravotnej starostlivosti, dodávam,  že zapríčinenej rozkrádaním zdravotníctva.  O prípade nemocnice odvysielala verejnoprávna RTVS dňa 11. 3. 2018 v relácii Občan za dverami-Nemocnica v Kvetnici.

                                                                                              

                                                           Opis skutkového stavu

                                                                                I.

            Nemocnica v Kvetnici pri Poprade založená v roku 1920, ktorá  sa špecializovala na pacientov s TBC a pľúcnymi chorobami, patrila medzi najznámejšie v bývalom Československu a po osamostatnení na Slovensku. Nemocnica mala svoje nezastupiteľné postavenie, pretože kvôli nižšej nadmorskej výške  bola vhodná aj pre pacientov s kardiovaskulárnymi ťažkosťami, ktorí nemohli byť hospitalizovaní v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch u ktorých nie je vhodné liečenie vo vysokohorskej polohe. 
V súvislosti so záujmom finančnej skupiny Penta o lukratívnu budovu nemocnice, vrátane rozsiahleho parku, bola 2. 9. 2005 zriadená ministerstvom zdravotníctva SR a zamestnancami nemocnice nezisková organizácia Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb n.o. Poprad – Kvetnica, IČO: 37886894 so sídlom: Kvetnica 414, 058 87 Poprad.
Keďže vo výpise  z registra neziskových organizácii 
http://www.ives.sk/registre/detailrno.do?action=uplny&formular=&id=149348
Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb Poprad-Kvetnica, n.o. - v likvidácii, v časti Zakladatelia pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené  žiadne mená a nie je známe ani kto bol štatutárom - riaditeľom, je preto potrebné mená týchto osôb  zistiť. Vo výpise  nie je uvedený ani  dátum ukončenia likvidácie.

            Po zmene vlády po voľbách v roku 2006,  ktoré vyhrala  politická strana Smer SD, sa zamestnanci nemocnice stali rukojemníkmi sporu o  areál nemocnice medzi štátom a Pentou. Ministerstvo zdravotníctva, ktoré ovládalo Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, so zámerom vytlačiť Pentu z Kvetnice,   neuzavrelo zmluvu  s nemocnicou, čím táto prišla o 70% príjmov. Týmto rozhodnutím prišlo o  prácu 102 lekárov a zdravotných sestier.

Časový sled:

 • Rok1920 -Založenie nemocnice
 • 2. 9. 2005, v dôsledku vstupu finančnej skupiny Penta, ministerstvo zdravotníctva SR a zamestnanci nemocnice zriadili neziskovú organizáciu s názvom  Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb n.o. Poprad – Kvetnica, IČO: 37886894 so sídlom: Kvetnica 414, 058 87 Poprad, v súlade s určeným predmetom činnosti: 
  - diagnostika a liečba akútnych i chronických nešpecifických chorôb respiračného systému a súvisiacich orgánov hrudníka, terapia pridružených ochorení. 
  - diagnostika a liečba tuberkulózy pľúc okrem multirezistentných foriem, zvlášť terapia pacientov s kardiálnou komorbiditou, u ktorých nie je vhodné liečenie vo vysokohorskej polohe. 
  - diagnostika a chemoterapia nádorov zameraná hlavne na karcinóm pľúc, pleurodéza malígnych pleurálnych výpotkov a intervenčná bronchoskopia ( elektrokauterizácia ) 
  - indikácia dlhodobej domácej oxygenoterapie pre pacientov zo spádovej oblasti 
  - špecializovaná ambulantná imunoalergiologická a onkologická starostlivosť, špecializovaná ambulantná pnemologická starostlivosť v obmedzenom rozsahu, zameraná hlavne na špecializované výkony (bronchoskopia, funkčná diagnostika, atď.) 
  - liečba pacientov vyžadujúcich intenzívnu respiračnú starostlivosť, stavov s ohrozením vitálnych funkcií vyžadujúcich kontinuálny monitoring, neinvazívna pľúcna ventilácia pozitívnym tlakom. 
  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti bude nezisková organizácia vykonávať najmenej 20 rokov od právoplatnosti rozhodnutia registrového úradu. 
 • V roku 2006  Všeobecná zdravotná poisťovňa na podnet ministra zdravotníctva MUDr. Ivana Valentoviča zrušuje zmluvu s nemocnicou.
 • 30. 6. 2008 začína likvidátor JUDr. Vladimír Šatník likvidáciu  Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb n.o,  Poprad – Kvetnica.
 • 29. 5. 2009 je vyhlásené druhé kolo ponukového konania na odpredaj tzv. prioritného majetku, ktorý môže nadobudnúť iba štát alebo nezisková organizácia.  Jediným záujemcom bola nezisková organizácia Jána Bynca,
 • 2. 6. 2009  tri dni po vyhlásení druhého kola ponukového konania  zakladá majiteľ PKB Invest s.r.o. PhDr. Ján Bync, PhD., Švábska 6814/38, 080 05 Prešov  neziskovú organizáciu s názvom Odborný liečebný a sociálny ústav n.o., Jilemnického 4, Prešov, PSČ 080 01, IČO: 42 092 396
 • 4. 9. 2009   Nezisková organizácia Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb n.o. Poprad – Kvetnica  prevádza na základe dohody a  darovacej zmluvy  vlastníctvo na neziskovú organizáciu  Jána Bynca Odborný liečebný a sociálny ústav n.o.  Prešov.
 • 3. 11. 2008, štyri mesiace po vyhlásení likvidácie nemocnice vzniká nezisková organizácia Seniorpark  n.o., ktorá po vyše roku nadobúda zvyšné nehnuteľnosti likvidačného majetku - neprioritný majetok. Jedným zo zakladateľov je Ing. Ivan Tudaj, ktorý je účelovo odvolaný z výkonného výboru organizácie odvolaný týždeň pred prevodom majetku. O 10 mesiacov neskôr sa stáva riaditeľom regionálneho odboru Slovenského pozemkového fondu v Poprade. Ivan Tudaj krátko pred  menovaním za riaditeľa ukončil funkciu konateľa v spoločnosti Airpark. Práve tá neskôr kúpila  časť pozemkov v areáli od Seniorparku. Ďalšiu časť s prístupovou cestou špekulatívne kúpila v roku 2016 nastrčená spoločnosť Danmir so zámerom získať od mesta Poprad zámenou  cennejší pozemok – rekreačný areál v Mlynčekoch a finančnú náhradu.  
 •  12. 2. 2010  zaniká nezisková organizácia Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb n.o. Poprad – Kvetnica.
 •  Areál nemocnice  a pozemky si rozdelili   tri  subjekty,  n.o. Jána Bynca,  AIRPARK s.r.o. za ktorou stal Ing. Ivan Tudaj a K & Ž, s.r.o. v ktorej figurujú osoby spájané v médiách s organizovaným zločinom.
 • 16.2.2017    Ing. Ivan Tudaj  vychádzajúc z kancelárie popradského primátora Jozefa Švagerka  slovne a vyhrážaním sa rukou napadol  tlmočníka a prekladateľa Mgr. Martina Gavora, kvôli  tomu, že  inicioval  návrh na vydanie neodkladného opatrenia v súvislosti so súdnym sporom obyvateľov bytového domu, ktorým pozemková mafia   bráni parkovať pred ich domom.  Mgr. Martin Gavor  incident oznámil  obvodnému oddeleniu polície v Poprade     kde je prípad vedený pod Č:p. DU: 464/2017 zo dňa 16.2. 2017. Týmto sa Ing. Ivan Tudaj nepriamo priznal, že je zainteresovaný v špekulácii s prístupovou cestou a vydieraním obyvateľov bytového domu.
 • Následne  Ing. Ivan Tudaj podal na mňa trestné oznámenie za ohováranie a polícia preverovala odkiaľ som mal informáciu o jeho incidente s Mgr. Martinom Gavorom, ktorý sa údajne nemal stať. Okresná prokuratúra Poprad vec dozorovala pod sp. zn. 1Pn 907/17/7706.  Týmto trestným oznámením som bol Ing. Ivanom Tudajom nepravdivo a krivo obvinený s úmyslom privodiť mi trestné stíhanie, čím mám byť zároveň zastrašovaný  pozemkovou mafiou, ktorá má zrejme možnosť zasahovať do nezávislosti  Okresnej prokuratúre v Poprade, čo potvrdzuje postup Okresného prokurátora JUDr. Rodaniča, ktorý uznesenie vyšetrovateľa OR PZ Poprad, ktorý trestné oznámenie Ing. Ivana Tudaja odmietol  vyhodnotil tak, že  vec postúpil Obvodnému oddeleniu polície Poprad ako prečin porušovania dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa § 377 ods. 1 Tr. zák.  Prokurátor konal zjavne na podnet Ing. Ivana Tudaja, ktorý proti uzneseniu vyšetrovateľa OR PZ Poprad podal sťažnosť, pričom oprávnenou osobou pre podanie trestného oznámenia  pre prečin porušovania dôvernosti ústneho prejavu mal byť pán Martin Gavor a nie Ing. Ivan Tudaj, ktorý nebol účastníkom nahrávaného rozhovoru.
 • 16. 1. 2018 som podal GP SR Trestné oznámenie pre podozrenie z tr. činu krivého obvinenia, konfliktu záujmu   a podozrenia z nelegálne nadobudnutého majetku Regionálneho riaditeľa SPF Poprad Ing. Ivana  Tudaja

Za rozhodnutím Všeobecnej zdravotnej poisťovne stáli evidentne ekonomicky vplyvné skupiny podnikateľov prepojených na politické špičky s väzbami na osoby spájané s organizovaným zločinom, ktoré mali záujem získať lukratívny objekt nemocnice v Kvetnici s rozsiahlym pozemkom.

Po parlamentných voľbách v roku 2006 predseda vlády Robert Fico nominoval do pozície ministra zdravotníctva MUDr. Ivana Valentoviča. Z funkcie odstúpil na vlastnú žiadosť 3. júna 2008 z osobných dôvodov, vystriedal ho Richard Raši. Na návrh vlády bol v júni 2008 menovaný za predsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Z OR SR je  zistiteľné, že MUDr. Ivan Valentovič  podnikal vo viacerých spoločnostiach  okrem iných aj Kúpele Lučivná, a.s., Kúpele Lúčky a.s., Kúpele Štrbské Pleso, a. s. a pôsobil na vedúcich postoch zdravotných poisťovní. V rokoch 1994 až 1998 pracoval vo Vzájomnej životnej poisťovni najprv ako riaditeľ sekcie poistenia, v roku 1997 postúpil do funkcie riaditeľa zdravotnej poisťovne. Od roku 1998 pôsobil v zdravotnej poisťovni Apollo, kde pracoval ako námestník generálneho riaditeľa. Odtiaľ v roku 2004 prešiel do Spoločnej zdravotnej poisťovne, kde bol generálnym riaditeľom, neskôr predsedom predstavenstva. Predsedníčkou predstavenstva Spoločnej zdravotná poisťovňa, a.s. bola po MUDr. Ivanovi Valentovičovi JUDr. Zuzana Zvolenská.

Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.    Sídlo: Ondavská 3 , Bratislava 820 05         IČO: 35 936 835  zanikla v dôsledku zlúčenia  so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou  31.12.2009. Uvedené listinné dôkazy jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností potvrdzujú, že  pre MUDr. Ivana Valentoviča nebol problém zariadiť, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa na základe politickej objednávky vypovedala zmluvu nemocnici  v Kvetnici, z čoho je zrejme, že nesie priamu zodpovednosť za likvidáciu nemocnice, ktorá sa dostala do vlastníctva pre tento účel zriadenej neziskovej organizácie.

Dôkaz:
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Valentovi%E8&MENO=Ivan&SID=0&T=f0&R=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_Valentovič
https://www.finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=MUDr.%20Ivan%20Valentovič%20%40Bratislava

  Z dostupných údajov publikovaných v médiách je zistiteľné, že do rekonštrukcie kuchyne  a zariadenia nemocnice  pred  jej zrušením boli   investované vysoké  finančné prostriedky pričom  nemocnica nebola zadlžená a ešte v roku 2007 ju ocenili manažérstvom kvality. K 31. 12. 2008 bola Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb Nezisková organizácia,  Poprad – Kvetnica v likvidácii zrušená.

            V presne nezistenom období došlo k rozpredaniu zariadenia nemocnice a zrekonštruovanej kuchyne, čím evidentne došlo k spáchaniu trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a nemožno vylúčiť, že tieto finančné prostriedky boli použité ako vklad do neziskovej organizácie zriadenej podnikateľom Jánom Byncom, ktorá  nemocnicu aj s časťou pozemkov v súčasnosti vlastní.

            V roku 2009 bola budova nemocnice aj s rozsiahlym pozemkom a parkom  prevedená  dohodou a darovacou zmluvou do vlastníctva neziskovej účelovo zriadenej neziskovej organizácie Odborný liečebný a sociálny ústav n.o., Jilemnického 4, Prešov, PSČ 080 01, IČO: 42 092 396  podnikateľa v oblasti stavebníctva Jána Bynca- konateľa a majiteľa  PKB invest s.r.o.
Ako titul nadobudnutia sa na LV č. 5996 K.ú. Poprad, uvádza:
- Dohoda o prevzatí nehnuteľného majetku nadobúdajúcou neziskovou organizáciou od prevádzajúcej neziskovej organizácie 
podľa § 17 odst.4 zákona 213/1997 Z.z. (nepomenovaná zmluva) N 386/2009, NZ 26909/2009 zo dňa 10.08.2009, V 3236/09
zo dňa 04.09.2009
- Darovacia zmluva V 3237/09 zo dňa 04.09.2009
- Rozhodnutie Pamiatkového úradu SR číslo: PUSR-2015/17904-8/69157/BRO právoplatné dňa 12.01.2016 o vyhlásení za 
národnú kultúrnu pamiatku, R 99/16

                                                                       II.

Podľa zápisu v registri neziskových organizácii poskytujúcich  všeobecne prospešné služby vedeného Okresným úradom Prešov reg. č.  OVVS-264/2009-NO a údajov z registra registrových údajov má táto nezisková organizácia poskytovať tieto služby.
http://www.ives.sk/registre/detailrno.do?action=uplny&formular=&id=150834 

Druh všeobecne prospešných služieb:
Nezisková organizácia bude poskytovať:
1. Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti (prevádzkovanie zdravotníckych zariadení) v rozsahu:
a)         špecializovanú ústavnú starostlivosť
b)         následnú zdravotnú starostlivosť
c)         špecializovanú ambulantnú starostlivosť
d)        diagnostiku a liečbu v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách
e)         ubytovanie a stravovanie
f)         dopravnú zdravotnú službu
2. Poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon v znení neskorších predpisov a humanitárna starostlivosť"
3. Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
4. Ochrana ľudských práv a základných slobôd
5. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
6. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
7. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
8. Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

            Je dokázateľné, že nezisková organizácia bola zriadená účelovo a špekulatívne 3 dni po vyhlásení druhého kola ponukového konania na odpredaj tzv. prioritného majetku 29. mája 2009, ktorý môže nadobudnúť iba štát alebo nezisková organizácia.  Jediným záujemcom bola nezisková organizácia Jána Bynca, ktorá bola založená s jediným zámerom - získať areál nemocnice s pozemkami čo jednoznačne potvrdzuje skutočnosť, že nemocnica už 10 rokov chátra  bez akéhokoľvek využitia v rozpore s predmetom činnosti neziskovej organizácie. Existuje preto dôvodné podozrenie, že sa jedná o podvodné založenie neziskovej organizácie, čo potvrdzuje samotný výpis OR SR podnikateľa Jána Bynca, ktorý podniká v oblasti stavebných prác a je známy viacerými medializovanými kauzami a kontaktmi na politikov. Jeho spoločnosť PKB Invest s.r.o. nemá v predmete činnosti  poskytovanie zdravotníckych ani sociálnych služieb a zjavne ide o porušovanie viacerých zákonov vrátane trestného činu podvodu podľa §-u 221 zákona č. 300/2005. Ako dokazujú formálne zverejnené správy neziskovej organizácie vyplýva z nich, že organizácie nevykonáva žiadnu všeobecne prospešnú na ktorú bola založená. Zákon o neziskových organizáciách  hovorí, že ak je nečinnosť dlhšia ako 12 mesiacov, na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčuje právny záujem, súd rozhodne o zrušení organizácie.  Upozorňujem na skutočnosť, že ak nezisková organizácia s predmetom činnosti liečebné a sociálne služby vlastní  nemocnicu  a 10 rokov ju nechá chátrať ide buď  o svetový unikát alebo o trestný čin podvodu!

                                                                       III.

            Zrušením nemocnice na liečbu TBC, ktorá je označovaná ako nebezpečná nákazlivá choroba,  evidentne došlo k  spáchaniu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa §-u 178. resp. k všeobecnému ohrozeniu.
(1) Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(3)  Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
(4)  Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

K naplnenou skutkovej podstaty trestného činu došlo tým, že  nemocnica bola pred 10 rokmi zrušená a bacilonosiči s TBC z radov ľudí v sociálnej núdzi dnes ohrozujú zdravie  verejnosti, keďže ich  nikto nelieči.  V tejto súvislosti poukazujem na obnovenie výskytu tzv. choroby chudobných –TBC na východnom Slovensku kde sa už v roku 2014 potvrdil výskyt TBC vo vyše 400 prípadoch z toho bolo 38 detí.

V súvislosti so špekulatívnym nadobudnutím vlastníctva areálu nemocnice neziskovou organizáciou upozorňujem aj na ďalšiu závažnú skutočnosť. Časť pozemkov parku nemocnice  sa dostala do rúk  neziskovej organizácie AIRPARK s.r.o. založenej Ing. Ivanom Tudajom, ktorý je účelovo odvolaný z výkonného výboru organizácie týždeň pred prevodom majetku. O 10 mesiacov neskôr sa stáva riaditeľom regionálneho odboru Slovenského pozemkového fondu v Poprade. Ivan Tudaj krátko pred  menovaním za riaditeľa ukončil funkciu konateľa v spoločnosti Airpark. Práve tá neskôr kúpila neskôr kúpila časť pozemkov v areáli od Seniorparku. Ďalšiu časť s prístupovou cestou špekulatívne kúpila v roku 2016 nastrčená spoločnosť Danmir so zámerom získať od mesta Poprad zámenou  cennejší pozemok – rekreačný areál v Mlynčekoch a finančnú náhradu. Uvedené skutočnosti potvrdzujú dôvodné podozrenie z jeho prepojenia na zločineckú skupinu, ktorá  týmto sofistikovaným spôsobom zlikvidovala a zmocnila sa lukratívneho majetku nemocnice v hodnote bývalých 148 mil. Sk.
Prepojenie Ing. Ivana Tudaja na politické špičky  potvrdzuje skutočnosť, že na odpútanie pozornosti od  likvidácie nemocnice a oklamanie verejnosti má poslúžiť  Rekonštrukcia parku ako o tom nedávno informovali regionálne Podtatranské noviny.   Nezisková organizácia Seniorpark získala v prvom kole výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu vyše 475-tisíc eur na projekt Revitalizácia centrálneho parku Poprad-Kvetnica. Rekonštruovať sa bude časť kvetnického parku, ktorý je vo vlastníctve neziskovej organizácie. Celkové oprávnené výdavky projektu presahujú 500-tisíc eur.  ako o tom informovala riaditeľka Seniorparku Adela Dovalovská. http://www.podtatranske-noviny.sk/2018/02/park-na-kvetnici-caka-omladzovacia-kura/

               Ďalšiu časť pozemkov získavajú  do vlastníctva  osoby spájané s organizovaným zločinom a ich firma K&Ž z Kežmarku, čo potvrdzuje list vlastníctva a výpis z OR SR http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=6459&SID=8&P=1  V tejto spoločnosti  figurujú osoby spájané so slovenským podsvetím a napojené na  niekdajšieho podtatranského bossa Ondreja Žembu, ktorého Mikuláš  Černák vo svojej knihe s názvom „Prečo som prelomil mlčanie“ označil ako  objednávateľa vraždy Roberta Holuba.  Vo veci dokonanej vraždy Roberta Holuba polícia nepreviedla základné úkony vyplývajúce zo zákona, teda preverenie  hodnovernosti Černákovej výpovede  minimálne požiadaním o vysvetlenie Ondreja Žembu, bývalého vlastníka najväčšieho strategického podniku v regióne Tatravagónky Poprad. Neobjasnené ostávajú aj dve vraždy spoluvlastníkov Tatravagónky, Ing. Vladimíra Bachledu a Petra Steinhübela.  Na uvedené skutočnosti budeme reagovať samostatným podaním v súvislosti s podozrením z inej trestnej činnosti.

               Upozorňujem aj na to, že v súvislosti s avizovaným podaním trestného oznámenia boli odvysielané  2. 11. 2017 TA3 a 10. 11. 2007 RTVS účelové a zavádzajúce reportáže s pravdepodobnosťou rovnajúcej sa istote na podnet  konateľa neziskovej organizácie Jána Bynca, ktoré mali verejnosť presvedčiť, že ide o bývalé kúpele z ktorých sa má stať sociálne zariadenie a nie o nemocnicu, čo sa nezakladá  na pravde. Skutočnosť, že objekt nemocnice bol zaradený na zoznam chránených pamiatok ešte 12. 1. 2016, bola verejnosti  prezentovaná ako aktuálna informácia. Z tohto dôvodu bola podaná Rade pre vysielanie a retransmisii sťažnosť pre porušenie zákona č. 380/2000 Z.z.
Vážený pán Generálny prokurátor, verím, že predmetné oznámenie o závažnej trestnej činnosti bude prešetrené vo verejnom záujme občanov Slovenskej republiky s osobitným zreteľom   v primeranom čase nakoľko sa jedná o následky konania, ktoré ohrozujú zdravie a životy ľudí.  Pre obnovenie činnosti nemocnice na pôvodný účel-liečbu TBC a respiračných chorôb, je preto nevyhnuté  podniknúť všetky kroky vedúce k odsúdeniu  páchateľov tejto zločineckej skupiny  čím sa stanú všetky nimi  realizované právne úkony,  ktorými nadobudli areál nemocnice  s pozemkami  neplatné. Vo verejnom záujme občanov je potrebné, aby  v súčinnosti s ministerstvom zdravotníctva resp.  VÚC  sa v nemocnici obnovila činnosť a pôvodný účel poskytovať v zmysle ústavy Slovenskej republiky dostupnú zdravotnú starostlivosť, teda zabezpečovala  jedno zo základných ľudských práv.

Mám za to, že sa zachováte ako Generálny prokurátor  Slovenskej republiky, ktorý bude konať v prospech jej občanov  a vec neskončí ako vždy doposiaľ  posúvaním na Krajskú prokuratúru, ktorá ju odstúpi prokuratúre do Popradu, kde po prípade alkoholovej kauzy popradského primátora Švagerka, ktorú „dozoroval“ prokurátor, ktorého manželka je vedúcou právneho oddelenia Mestského úradu v Poprade  neexistuje absolútna záruka nestrannosti. Navyše na tejto prokuratúre  pracoval aj nebohý prokurátor JUDr. Miroslav Juhas, ktorý  zo zúfalstva spáchal samovraždu za dodnes neobjasnených okolností.

 Chcel by som  dúfať, že toto podanie neskončí ako vždy doposiaľ štandardným odstúpením Krajskej prokuratúre, ktorá ho odstúpi Okresnej prokuratúre, kde to zhodia zo stola. Generálna prokuratúra by mala začať plniť svoje poslanie a mala by prestať plniť úlohu poštára, pretože toto nie je prípad pre Okresnú prokuratúru ale pre Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorá namiesto závažných ekonomických zločinov rieši verbálne prejavy obdobne ako to bolo za bývalého režimu.

 Názornou ukážkou tohto pingpongu je postúpenie môjho podania zo 16. 1. 2018, ktoré Generálna prokuratúra  postúpila Krajskej prokuratúre Prešov, ktorá ho odstúpila Okresnej prokuratúre Poprad, ktorá mi oznámila upovedomením 1Pn 187/18/7706-4 zo dňa 23. 2. 2018, že vzhľadom na podaný návrh na prikázania a odňatie veci tunajšej prokuratúre, vec predloží nadriadenej Krajskej prokuratúre Prešov. Už vopred je známe, že tá nenájde dôvody pre odňatie veci a podanie postúpi späť Okresnej prokuratúre Poprad, čo potvrdzuje list  č.1 Kn 83/18/7700-2 zo dňa 12. 2. 2018 v ktorom mi v predstihu  len na základe výpovede na polícii v Poprade oznamuje, že nezistila žiadnu nezákonnosť v postupe Okresnej prokuratúry Poprad a poučila ma, že opakovaná žiadosť v tej istej veci sa nevybavuje.

 Po vražde novinára Kuciaka, ktorý sa stal obeťou mocenského boja finančnej oligarchie, ktorá prerástla cez hlavu politikom, už nepovažujem Slovenskú republiku za krajinu, ktorá dokáže zabezpečiť bezpečnosť oznamovateľom závažnej trestnej činnosti.  Z tohto dôvodu toto trestné oznámenie dávam na vedomie predsedovi Európskej komisie, rade Európy a zastupiteľským úradom zahraničných štátov v Slovenskej republike a vyhlasujem, že nikdy som nemal v úmysle spáchať samovraždu a v prípade mojej náhlej smrti  to nebude nehoda ani náhle zhoršenie zdravotného stavu.

                                                                                              František Bednár
predseda SZBPV

Prílohy:

1. Trestné oznámenie pre podozrenie z tr. činu krivého obvinenia, konfliktu záujmu   a podozrenia z nelegálne nadobudnutého majetku Regionálneho riaditeľa SPF Poprad Ing. Ivana  Tudaja  zo dňa 16. 1. 2018

2.  Upovedomenie Okresnej prokuratúry Poprad 1Pn 187/18/7706-4 zo dňa 23. 2. 2018

3.  List Krajskej prokuratúry Prešov 1 Kn 83/18/7700-2 zo dňa 12. 2. 2018

Na vedomie:

Secretariat-General
Council of Europe,
Avenue de l'Europe F-67075
Strasbourg Cedex,
France

Secretariat-General
European Commission
Jean-Claude Juncker
Rue de la Loi 200/ Wetstraat 200
1049 Bruxelles/Brussel
Belgium

Zastupiteľské úrady členských štátov EÚ, USA, Kanady a Ruskej federácie na Slovensku


Trestné oznámenie
hlavna stranka