hlavna stranka

Plán činnosti Svetového združenia bývalých politických väzňov

 schválený uznesením na členskej schôdzi dňa 12. septembra 2015 v Poprade

Ďalšie prehĺbenie spolupráce s Ústavom pamäti národa a   partnerskými organizáciami  PV ZPKO a  KPVS smerujúce k integrácii a vytvoreniu spoločnej a jednotnej organizácie podľa vzoru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB).

Našou prioritou  ostáva naďalej realizácia projektu Centrálneho  pamätníka násilne odvlečeným do stalinských  gulagov v Turni nad Bodvou – v podobe Kristovho kríža na úpätí turnianskeho skalného štítu. Tento medzinárodný projekt má  mimoriadny význam pre zachovanie historickej pamäte –  ako odkazu mladej generácii.

Do projektu na rok 2016 zahrnúť aj inštaláciu pamätnej tabule účastníkovi západného protifašistického odboja Antonovi Babonimu v Poprade.

 

 Členská schôdza ukladá:  Novozvolenému predsedovi, predsedníctvu  a výboru:         

a). pripraviť návrh projektu SZBPV na rok 2016 a výšku požadovanej dotácie na činnosť
SZBPV.

b). opakovane podať návrh na novelu zákona o príplatku k dôchodku pre politických
väzňov tak, aby sa vzťahoval aj na osoby, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzí
a vdovy po politických väzňoch a násilne odvlečených. Zároveň rozšíriť okruh
oprávnených osôb  o rodinných príslušníkov násilne odvlečených do pracovných
táborov v býv. ZSSR, ktorí boli odškodnení Ministerstvom spravodlivosti SR. 
Požiadať prezidenta Ruskej federácie o odškodnenie žijúcich násilne odvlečených
a odškodnenie príbuzných tých ktorí už zomreli. Podať návrh na novelizáciu zákona
o odškodnení obetí okupácie 21. augusta 1968 tak, aby sa vzťahoval aj na rodinných
príslušníkov usmrtených.

c). podniknúť kroky v spolupráci s  politickými stranami a poslancami mestských
zastupiteľstiev na zachovanie bezplatnej dopravy v MHD pre našich členov
v Košiciach a v Bratislave a obnovenia zrušeného bezplatného cestovného v MHD  v
Banskej Bystrici, Prešove a v iných mestách.

d). pokračovať v ďalších krokoch na novelizácii  Zákona o protikomunistickom odboji
č. 219/2006 Z.z.  tak, aby bol v súlade so Zákonom  č. 262/2011 Sb., o účastnících
odboje a odporu proti komunismu  prijatým v Českej republike  a nebol diskriminačný   
voči bývalým politickým väzňom – občanom Slovenskej republiky.

e). podniknúť kroky k realizácii Centrálneho  pamätníka násilne odvlečeným do
stalinských  gulagov v Turni nad Bodvou a inštalácii pamätnej tabule účastníkovi  
západného protifašistického odboja Antonovi Babonimu v Poprade.

 

V Poprade dňa 12. septembra   2015

hlavna stranka