Späť
KTO ZA KOHO KOPE II.
S ú h r n n á  s p r á v a
Marec 2005, www.prop.sk

 

O B S A H:

Poznámka autorov

V zahraničí:
US Agency for International Development, USAID, Washington
National Ednowment for Democracy, NED, Washington
International Republican Institute, IRI, Washington
National Democratic Institute, NDI, Washington

Freedom House, FH, Washington
Open Society Institute, OSI, New York, Budapešť
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, CEE TRUST, Washington

Doma:
Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava
Public Affaires Section, US Embassy, Bratislava
Inštitút pre verejné otázky, IVO, Bratislava
Nadácia otvorenej spoločnosti, NOS, Bratislava
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, SFPA, Bratislava
Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica
Nadácia Pontis, Bratislava
Mesa 10 Consulting Group, s.r.o., Bratislava
Nadácia Milana Šimečku, Bratislava
Človek v ohrození, o.z., Bratislava
Nadácia na podporu občianskych aktivít, Bratislava
Vzdelávacia nadácia Jana Husa, Bratislava
Občianska konzervatívna strana, Bratislava
Domino press spol. s r.o., Bratislava
Domino fórum, týždenník, Bratislava
Konzervatívny inštitút, KI, Bratislava
Vydavateľstvo W PRESS, a.s. Bratislava
Týždenník.týždeň, Bratislava
Artforum spol. s r.o. kníhkupectvo, Bratislava
Kalligram spol. s r.o., maďarské vydavateľstvo

Focus, s.r.o. marketingová agentúra
Literárna a kultúrna agentúra, L.C.A.
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Stála konferencia občianskeho inštitútu, SKOI

Menný register

Prílohy
1. Tretí sektor- koho zastupuje
1. Vedúci predstavitelia NED, IRI, NDI a FH
2. Senátor Ron Paul v kongrese Spojených štátov o NED a podobných organizáciách
3. Zákon Spojených štátov o registrácii zahraničných zástupcov
4. Kto za koho kope I.
5. Úloha mimovládnych organizácií a tretieho sektora
6.
Organizátori pučov: Inštitút Alberta Einsteina
7. Americká globálna piata kolóna
8. Bratislavská stopa
9. Freedom House: Keď sloboda prejavu je iba zámienka
10. Slovenské nadácie v roku 2004POZNÁMKA AUTOROV

Predkladaná správa je spracovaná podľa pôvodných prameňov uvádzaných inštitúcií. Zameriava sa na politické aktivity týchto inštitúcií, na ovplyvňovanie verejnej mienky a vnútornej politiky na Slovensku zo zahraničia cez mimovládne organizácie. Tieto aktivity boli zvlášť intenzívne pred voľbami v roku 1998 menej už v r. 2002. Teraz sa pozornosť zahraničných dobrodincov presúva ďalej na východ.
"K zásadnému profilovaniu tretieho sektora došlo v polovici deväťdesiatych rokov, keď sa krajina borila s tým, po ktorej línii pôjde. Záujem zahraničných darcov bol oveľa väčší ako teraz keď je krajina považovaná za konsolidovanú demokraciu." (Marián Velšic, analytik Inštitútu pre verejné otázky.)
Základné informácie sú doslovné citácie z ich oficiálnych zdrojov. Preto niekedy znejú nabubrelo a propagandistické frázy pripomínajú bývalý, totalitný režim. Znie to vznešene, demokracia, ľudské práva, občianska spoločnosť, slobodné voľby. Pozrime sa však za oponu. Kto dáva tie miliardy dolárov, komu ich dáva, a čo za to chce. Kto je ten štedrý, dobromyseľný darca a dobrodinec a kto je ten šťastný čo tie peniaze u nás dostáva sa dozviete na ďalších stranách. Na otázku čo za to chce a bude chcieť si odpovedzte sami. Faust opäť predáva svoju dušu. A na Slovensku máme Faustov požehnane.

Ďakujeme našim spolupracovníkom a priateľom doma, v Spojených štátoch a v Kanade za pomoc a podporu tohto projektu. Privítame vaše pripomienky a návrhy.
Proti prúdu, www.prop.sk

V ZAHRANIČÍ

Zo štátneho rozpočtu Spojených štátov amerických prúdia finančné zdroje na "podporu demokracie" hlavne do bývalých krajín sovietskeho bloku. Môže to byť priamo od vládnych inštitúcií, napríklad od veľvyslanectva USA v danej krajine alebo od inštitúcií financovaných vládou USA. Zdrojom financií je obyčajne US Department of State, ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov. Americkí daňoví poplatníci financujú US Embassy, US Agency for International Development, USAID a National Endowment for Democracy, NED.
Na ďalšom stupni sú International Republican Institute, IRI, National Democratic Institute, NDI a Freedom House, FH, ktoré sú tiež z väčšiny financované zo zdrojov vlády Spojených štátov. Túto trojicu pomenovali americkí novinári Evil Triumvirate, triumvirát zla.
Rozsiahla je aj sieť súkromných a polosúkromných inštitúcií, ktoré tiež ochotne "financujú demokraciu". Uvádzame dve najznámejšie Open Society Institute, OSI a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe CEE TRUST.
"Financovanie domokracie" je však rozsiahly projekt, na ktorom sa podieľa aj celý rad ďalších krajín a rôznych inštitúcií.
________________________________________________

THE UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT, USAID
1300 Pensylvania Ave.N.W.
Washington, D.C.
USA
Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj

Agentúra bola založená v roku 1961.
USAID Slovensko spadá pod organizačnú zložku Europe and Eurasia, Riaditeľom je B.D. Bierman. Slovenská zložka agentúry v súčasnosti spadá pod Budapešť.
Kancelária USAID bola v Bratislave zatvorená v roku 2000. Pred voľbami v marci 2002 bola znovu otvorená. Po voľbách, v marci 2003 bola kancelária opäť zatvorená.
Pred voľbami v 1998 agentúra finančne podporila Občianske oko, Nadáciu Pontis, MEMO 98 a Transparency International. Značnú sumu poskytla veľvyslanectvu USA v Bratislave na podporu vybraných, prodemokratických mimovládnych organizácií a jednotlivcov. Finančne aj materiálne, výpočtovou technikou, podporila vybrané súkromné médiá - vlastníkov rozhlasu, televízie a tlače. Veľvyslanectvo z týchto prostriedkov podporuje budovanie demokratickej spoločnosti na Slovensku.
Od roku 1990 dostalo Slovensko spolu 190 mil. USD na rozvoj trhovej ekonomiky, budovanie demokracie a občianskej spoločnosti a na podporu súkromných médií. Celkove bolo udelených viac ako 140 rôznych grantov, o ktoré sa delilo viac ako tisíc organizácií a jednotlivcov.
Do roku 2003 dostalo Slovensko tiež vojenskú pomoc vo výške 44,2 mil. USD.
V roku 2002 dostalo finančné prostriedky vo výške 10,3 mil. USD. (Pre porovnanie Ukrajina dostala v roku 2004 celkom 248 mil. USD na podporu demokracie a slobodných volieb.)
Pred voľbami v 1998 a v 2002 sa volebná podpora, z US Embassy, orientovala na cieľovú skupinu mladších moderne mysliacich voličov vo väčších mestách Slovenska.

Finančné prostriedky dostali:
International Republican Institute, Bratislava
National Democratic Institute, Bratislava
Občianske oko, Bratislava
Združenie miest a obcí, ZMOS
Konfederácia odborových zväzov, KOZ
Centrum pre nezávislú žurnalistiku, Bratislava
Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc, Bratislava
Slovenský syndikát novinárov, Bratislava
Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava
Nadácie EKOPOLIS a ETP dostali v rokoch 1999-2002 spolu 2 mil. USD, hlavne na výchovu k tolerancii a na podporu menšín
Združenie Citizen Action, Bratislava
MEMO 98, Bratislava
Grémium tretieho sektora, Bratislava
Nadácia Pontis, Bratislava
Transparency International, Bratislava
Spolu 70 odborníkov zo Slovenska dostalo štipendium na Georgetown University vo Washingtone na štúdium demokratizácie, privatizácie a politického aktivizmu.

V oblastiach a krajinách kde priamy vplyv nie je celkom možný, alebo je obmedzený, vytvára USAID podmienky pre vznik občianskej spoločnosti, podporuje demokraciu a ľudské a menšinové práva prostredníctvom vhodných mimovládnych organizácií .

________________________________________________

NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY, NED
1110 Fifteenth Street N.W.
Washington, D.C.
USA
NED podporuje slobodu, demokraciu a demokratické inštitúcie a hodnoty na celom svete.

Organizácia bola založená v USA v 1983.

NED udelí každý rok niekoľko stoviek grantov prodemokratickým skupinám na celom svete od niekoľko tisíc až po státisíce dolárov.

Aktivity NED na Slovensku.
V roku 2003 dostali granty:
National Democratic Institute, Bratislava 325.000,00 USD
International Republican Institute, Bratislava 100.000,00 USD
Inštitút pre verejné otázky, IVO, Bratislava 73.800,00 USD
Aliancia Fair Play, Bratislava 22.000,00 USD
Transparency International, Bratislava 20.000,00 USD

Spolu bolo poskytnuté viac ako pol milióna dolárov na ovplyvňovanie politických procesov na Slovensku.
Polročné študijné pobyty v USA dostali:
" v rokoch 2000 až 2001 Zora Bútorová, pracovníčka Inštitútu pre verejné otázky, IVO. Zaoberala sa problematikou rovnoprávnosti žien a menšín na Slovensku.
" v roku 2003 Oľga Gyarfašová, pracovníčka IVO. Študovala otázku ako ovplyvniť politiku a politikov cez prieskumy verejnej mienky

Britská Konzervatívna strana dostala od NED státisíce britských libier a dolárov na podporu politických strán na Slovensku. Podporu dostali KDH, SDKÚ, SDĽ a Sociálnodemokratická strana i Mladá demokratická ľavica. Cieľom bolo pred voľbami v 1998 vytvoriť pomocou finančných grantov potenciálnu koalíciu. SDKÚ dostala 28.900,00 libier a Mladá demokratická ľavica dostala 9.000,00 libier. Celkove dostali vybrané slovenské politické strany pred voľbami v 1998 zo zdrojov NED asi štvrť milióna libier šterlingov, čo je 15 miliónov korún.
Ďalšie granty a finančné podpory dostali:
" Agentúra FOCUS dostala 35.000,00 USD v 1994
" Nadácia Človek v ohrození 22.000,00 USD v 2001
" SDKÚ a KDH dostali spolu 35.000,00 libier v 1998
" International Republican Institute, Bratislava dostal 320.000,00 dolárov
na prípravu volieb v rokoch 1994 a 2001
" Vzdelávacia Nadácia Jána Husa dostala v 1998 a 2002 55.000,00 libier
" SDĽ dostala v roku 1998 45.000,00 libier
" Nadácia pre občiansku spoločnosť dostala 35.000,00 USD v 1998
" KDH a SDĽ dostali na nákup výpočtovej techniky 51.000,00 libier v 1998
" Nadácia Milana Šimečku dostala v roku 1996 spolu 17.000,00 libier na nákup výpočtovej techniky pre 14 regionálnych novín. Noviny majú rovnakého vlastníka ako denník SME, ktorého šéfredaktorom je Martin M. Šimečka.
" Rôzne ďalšie organizácie na Slovensku dostali od NED v 1998 na prípravu volieb 238.000,00 dolárov a v roku 2001 to bolo 245.000,00 dolárov.

Podstatná časť finančných prostriedkov bola poskytnutá vybraným politickým stranám a mimovládnym organizáciám pred voľbami v roku 1998 a v roku 2002.
________________________________________________

INTERNATIONAL REPUBLICAN INSTITUTE, IRI
1225 Ege Street, N.W.
Washington, D.C.
USA

Kancelária na Slovensku: Zástupca: Walter Lindsay Lloyd
International Republican Institute, Slovakia Michalská 19
Krížna 4083/14, Bratislava Bratislava
81101 Bratislava tel.: 02/5292 7949

IRI podporuje rast politickej a ekonomickej slobody, dobrú vládu a ľudské práva na celom svete tým, že pomáha vzdelávať občanov, politické strany a vlády o hodnotách a praxi demokracie.
Inštitút bol založený v roku 1983 a jeho cieľom je pomáhať krajinám budovať infraštruktúru demokracie.
Spolu s National Democratic Institute (NDI) dostáva peniaze priamo od Kongresu Spojených štátov cez National Endowment for Democracy (NED).
"IRI pomáhal mimovládnym organizáciám a reformným politickým stranám počas kampane pred voľbami v septembri 2002. Používajúc prieskumy verejnej mienky a vybrané cieľové skupiny IRI pomáhal prodemokratickým politickým stranám. Pomoc od IRI mala za následok ich lepšiu volebnú kampaň, ktorá viedla k volebnému víťazstvu koalície štyroch proreformných strán, ktoré potom vytvorili vládu. IRI bude pokračovať v podpore tejto proreformnej vlády."
Citát z výročnej správy IRI pre strednú a východnú Európu.
________________________________________________


NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE, NDI
2030 M.Street, N.W.
Washington, D.C.
USA

Kancelária na Slovensku: National Democratic Institute, Slovakia
Ventúrska 14
81101 Bratislava
tel.: 02/5441 1635

NDI je organizácia pracujúca na posilnení demokracie a jej rozšírení na celom svete. Pomáha politickým vodcom, politickým stranám, demokratom na celom svete, nevládnym organizáciám a inštitúciám budovať demokraciu založenú na našich morálnych hodnotách

Inštitút bol založený v roku 1984.
Spolu s International Republican Institute (IRI) dostáva peniaze priamo od Kongresu Spojených štátov cez National Endowment for Democracy.
________________________________________________

FREEDOM HOUSE
1319 18 th. Street, N.W.
Washington, D.C.
USA
Kancelária na Slovensku: Freedom House Slovakia
Grösslingova 4
81109 Bratislava
tel.: 02/5296 8593


Freedom House je jasný hlas pre demokraciu a slobodu na celom svete. Zameriava sa na postsocialistické krajiny.

Podporuje aktivity: Demokracia, Srbsko
Demokratická alternatíva, Kuba
Politika, Ukrajina
Ľudské práva, Kazachstan
Občianska spoločnosť, Rumunsko

V centrále vo Washingtone pracuje 32 ľudí, v Maďarsku 8, na Ukrajine 13, v Srbsku 9, Kazachstane 5, Uzbekistane 4, Poľsku 4. Na celý Blízky východ, v Jordánsku, má 1 pracovníka.

Na rôzne granty poskytol 15,1 mil. USD. Z väčšiny dával granty organizáciám v krajinách bývalého sovietskeho bloku. Celkové výdavky boli v roku 2003 spolu 17,4 mil. USD. Z tejto sumy poskytla vláda Spojených štátov 11,1 mil. USD. Finančne bol Freedom House zainteresovaný aj vo voľbách na Slovensku - financoval Slovak Election Activities Program.
Svoje aktivity nepriamo vyvíja aj v Bielorusku, Rusku a na Ukrajine a na Kube.
Pred parlamentnými voľbami v septembri 2002 finančne podporil FH na Slovensku 45 projektov. Cieľom bolo podporiť proreformné smerovanie vlády.
________________________________________________


OPEN SOCIETY INSTITUTE, OSI
Soros Foundations Network
400 West 59th Street
New York
USA

Cieľom je vybudovať globálnu alianciu pre otvorenú spoločnosť.
Zakladateľ OSI je finančník George Soros.

Regionálny riaditeľ pre Slovensko je Jonas Rolett

Celosvetová sieť nadácií pozostáva z 33 pobočiek hlavne v bývalom sovietskom bloku. Slovenská pobočka je riadená a financovaná z Budapešti.
Open Society Institute a Soros Foundations Network majú ročne k dispozícii 400 až 500 miliónov dolárov na podporu svojich aktivít. Slovenská Nadácia otvorenej spoločnosti sa na tejto sume podieľa 3-5 miliónmi dolárov ročne. Prijaté prostriedky distribuuje podľa svojho uváženia slovenským prodemokratickým subjektom.
Hlavné kancelárie OSI sú v New Yorku a v Budapešti.
________________________________________________

TRUST FOR CIVIL SOCIETY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE, CEE TRUST
Washington, D.C. Solariego 1
USA Varšava
Poľská republika

Čestný prezident Trustu: Martin Bútora
Inštitút pre verejné otázky, IVO, Bratislava, Slovensko

Tust financuje vytváranie občianskej spoločnosti v Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a v Slovinsku.
Do roku 2012 venuje Trust na tento účel 75 miliónov USD.

Trust bol založený v roku 2001 a v USA funguje ako dobročinná organizácia.

Na Slovensku spolupracuje s Nadáciou otvorenej spoločnosti a s Nadáciou EKOPOLIS. Každá z týchto nadácií dostala od Trustu grant vo výške 2 milióny USD.

Nadácia otvorenej spoločnosti spolupracuje a financuje Vzdelávaciu nadáciu Jana Husa a Nadáciu pre deti Slovenska. Nadácia EKOPOLIS spolupracuje a financuje Centrum pre filantropiu a ďalšie mimovládne organizácie zamerané na podporu demokracie a občianskej spoločnosti.

Čisté aktíva Trustu: 33,7 mil. USD

DOMA

Uvádzame len tie najznámejšie organizácie zamerané na ovplyvňovanie politiky, volieb, verejnej mienky, financované väčšinou zo zahraničia. Tieto prostriedky celkovo čerpá okolo 65 organizácií na Slovensku.
Spektrum je veľmi široké, od rôznych inštitútov cez celú sieť nadácií a rôznych občianskych združení a nasociácií až po obchodné spoločnosti a rôzne navonok nezávislé organizácie.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR
Hlboká cesta 2
83336 Bratislava
tel.: 02/5978 2215


Ministerstvo financuje projekty oficiálnej slovenskej pomoci pre Srbsko a Čiernu Horu, Bielorusko a Ukrajinu. Program SLOVAKAID. Poskytované granty sú zamerané na podporu inštitúcií občianskej spoločnosti, na rozvoj demokracie a všeobecnú pomoc týmto krajinám.
Srbsko a Čierna Hora dostali cez Fond Bratislava-Belehrad : 2003 48,6 mil. Sk
2004 60,6 mil. Sk
Bielorusko na 2 projekty a Ukrajina na 4 projekty dostali: 8,9 mil. Sk
V cieľových krajinách sú finančné prostriedky určené hlavne pre prodemokratické mimovládne organizácie a pre prodemokratických politikov.

Na Slovensku dostali granty:
Nadácia Pontis, Bratislava, Občianske oko, Slovenská Spoločnosť pre zahraničnú politiku, INEKO, Academia Istropolitana Noa a občianske združenie Človek v ohrození, Bratislava - dostali granty na podporu demokracie v Bielorusku a na Ukrajine
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Transparency International

Riaditeľka Fondu Bratislava - Belehrad je Katarína Vajdová.
Ďalšie granty dostali rôzne prodemokratické organizácie v Srbsku a Čiernej Hore, Bielorusku a na Ukrajine.
________________________________________________

UNITED STATES EMBASSY
Public Affairs Section
Hviezdoslovovo námestie 4
81102 Bratislava

Veľvyslanectvo Spojených štátov spadá pod US Department of State, Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov a je oficiálnym predstaviteľom USA na Slovensku.
Public Affairs Officer je Barbora Zigli.
Poštová adresa: Public Affairs Section, Embassy of the USA, P.O.Box 309, 81499 Bratislava, tel.: 02/5922 3335.
Political Officer je Debra Hevia.
Veľvyslanectvo má za úlohu podporovať národné záujmy a zahraničnú politiku USA v krajine, v ktorej sídli. Nie všetko sa dá dosiahnuť oficiálnymi prostriedkami, preto vláda Spojených štátov založila celý rad výmenných programov, školiacich a informačných programov ponúkaných na amerických veľvyslanectvách na celom svete, ktoré pomáhajú realizovať ciele americkej politiky.
Finančné prostriedky na tieto aktivity vo fiškálnom roku 2004 (skončil 30. septembra 2004) boli z nasledujúcich kapitol Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov:
Medzinárodné porozumenie 1,516 mld. USD
Mier, bezpečnosť, stabilita 1,067 mld. USD
Ekonomická prosperita a bezpečnosť 858 mil. USD
Demokracia a ľudské práva 525 mil. USD

Z týchto zdrojov boli a sú podporované aj proamerické aktivity na Slovensku.
Úlohu, ktorú teraz plní priamo ambasáda Spojených štátov plnila pôvodne United States Information Service, USIS založená v 1953 po vypuknutí studenej vojny. Prezident Regan premenoval USIS na USIA, United States Information Agency (1982). K 1. októbru 1999 bola USIA zrušená a aktivity a povinnosti agentúry boli prevedené na ministerstvo zahraničných vecí. Misia, cieľ Public Affairs Section na ambasáde v Bratislave, je ovplyvňovať verejnosť na Slovensku v záujme USA, vysvetľovať americkú politiku, urobiť túto politiku dôveryhodnou. V cieľovej krajine to robiť prostredníctvom súkromných médií, novinárov, rôznych súkromných skupín, nadácií, občianskych združení a podporou proamerických think tanks. Na Slovensku sú to napríklad Inštitút pre verejné otázky alebo Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku či Konzervatívny inštitút.
Po zániku USIA v 1999 sa začal pre túto činnosť používať nový termín Public Diplomacy. Pôvodné názvy informačná služba a informačná agentúra nezneli v zahraničí dôveryhodne a boli spájané so špionážou.Výraz Public Diplomacy mal takisto nahradiť sprofanovaný výraz propaganda, ktorý bol dovtedy používaný.
Public Diplomacy v oficiálnom slovníku americkej zahraničnej politiky znamená vylepšovanie obrazu Spojených štátov v zahraničí metódami moderného marketingu a reklamy. Úloha je stále tá istá. "Ovplyvňovať verejnosť v cieľovej krajine tak aby ľudia súhlasili s našou politickou doktrínou, s našou formou slobody a demokracie, ovplyvňovať verejnosť v záujme USA, aby podporovala naše národné záujmy. Je to oficiálna snaha vlády Spojených štátov formovať informačné a komunikačné prostredie v danej krajine v našom záujme. "
Uvedené citáty sú z dokumentácie Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov.
________________________________________________

INŠTITÚT PRE VEREJNÉ OTÁZKY, IVO
Institute for Public Affairs
Baštova 5
81103 Bratislava
tel.: 02/5443 4030

Cieľom inštitútu je presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a demokratickej politickej kultúry.

Prezident: Grigorij Mesežnikov
Čestný prezident: Martin Bútora

Zakladatelia: Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov, František Šebej, Zora Bútorová, Ivan Mikloš, Oľga Gyarfášová, Vladimír Krivý
V Správnej rade sú: Katarína Mathernová, Eduard Žitňanský, Igor Rintel, Anton Vavro, Ernest Valko
Analytici: Miroslav Kollár, predseda rady STV
Jozef Majchrák, Michal Vašečka, Marián Velšic

Finančné zdroje k dispozícii 23,3 mil. Sk
Majetok 22,5 mil.Sk
Počet pracovníkov 23

Partneri IVO:
Agentúra FOCUS Nadácia otvorenej spoločnosti
Centrum nezávislej žurnalistiky Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Agentúra GFK Úrad vlády SR
Ľudia proti rasizmu Veľvyslanectvo USA
Mesa 10 Denník SME
Nadácia Ekopolis Televízia TA 3
Nadácia občan a demokracia

Darcovia:
Ford Foundation, USA Nadácia Jana Husa, Bratislava
Open Society Institute, Budapest Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava
Nadácia Ekopolis, B. Bystrica Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava Centrum pre Filantropiu, Bratislava Freedom House USA
German Marshall Fund of the United States Veľvyslanectvo USA
National Endowment for Democracy, USA World Bank, Washington
________________________________________________

NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI
Open Society Foundation, NOS - OSF
Baštova 5 Weberova 8
81103 Bratislava 08001 Prešov
tel.: 02/5441 4730 tel.: 051/7732 469

Cieľom nadácie je prispieť k vzniku otvorenej, občianskej spoločnosti na Slovensku. Je súčasťou celosvetovej siete nadácií amerického podnikateľa a finančníka Georgea Sorosa.

Riaditeľka: Alena Pániková

V Správnej rade sú: Iveta Radičová, predsedníčka
Grigorij Mesežnikov - podpredseda, Ján Hrubala, Katarína Vajdová

Spolupracovníci: Lajoš Grendel, Rudolf Chmel, Martin Porubjak, Pavel Vilikovský, Peter
Zajac, Šarlota Pufflerová, Oliver Brunovský, Zuzana Wienk

Finančné zdroje k dispozícii 155 mil. Sk
Majetok 90,7mil. Sk
Počet pracovníkov 27

Darcovia:
CEE TRUST dal NOS grant 2 milióny USD
Open Society Foundation Maďarsko,Švajčiarsko, USA
Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických
Úrad vlády SR
National Endowment for Democracy, USA
Informačná kancelária Rady Európy
Ministerstvo školstva SR

Udelené granty:
Nadácia Občan a demokracia 920.000,- Sk
Slovenský helsinský výbor 1,150.000,-Sk
Vydavateľstvo Kalligram 450.000,- Sk
Nadácia Milana Šimečku 1,640.000,-Sk
Nadácia Charty 77 1,200.000,-Sk
Občianske oko 350.000,- Sk
Vzdelávacia nadácia Jana Husa 7,700.000,-Sk
Mesa 10 20.000,- Sk
Nadácia Pontis 197.000,- Sk
Nadácia Pontis na aktivity v Bielorusku 612.000,- Sk
Občianske združenie Človek v ohrození 133.000,- Sk
________________________________________________

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU
Slovak Foreign Policy Association
Panenská 33
81103 Bratislava
tel.: 02/5443 3151

Pobočky v Banskej Bystrici a v Prešove.

Cieľ: Nestranícke diskusné fórum o medzinárodných otázkach a zahraničnej politike SR. Šíri
objektívne informácie o medzinárodných vzťahoch.

V Správnej rade sú: Juraj Stern, predseda
Magda Vašáryová, čestná predsedníčka
Peter Weiss, podpredseda
Pavol Demeš, Rudolf Chmel, Eduard Kukan, František Šebej

Riaditeľ výskumu: Alexander Duleba
Výskumní pracovníci: Ivo Samson, Vladimír Bilčík

Počet pracovníkov 18

Darcovia: Ford Foundation Veľvyslanectvo USA
German MArshall Fund of the US Veľvyslanectvo Veľkej Británie
Freedom House, USA Ministerstvo zahraničných vecí SR
Karpatská nadácia Národná banka Slovenska
Nadácia na podporu občianskych aktivít Ministerstvo obrany SR Nadácia otvorenej spoločnosti
________________________________________________

NADÁCIA EKOPOLIS
Ekopolis Foundation
Komenského 21 Medená 5
97401 Banská Bystrica 81102 Bratislava
tel.: 048/414 5259 tel.: 02/5443 5359

Cieľom nadácie je vytváranie občianskej spoločnosti, kde je rešpektovaná demokracia a ľudské práva, tolerovaná rôznorodosť a inakosť a rešpektované životné prostredie.

Riaditeľ: Peter Medveď
Programový riaditeľ: Boris Strečanský

V Správnej rade sú: Juraj Mesík (zakladateľ nadácie, Svetová banka, Washington)
Vladimír Michal

Finančné zdroje k dispozícii 39,7 mil. Sk
Majetok 54 mil. Sk
Počet pracovníkov 11

Darcovia:
CEE TRUST dal nadácii grant 2 milióny USD Rockefeller Brothers Fund, USA
Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj, USAID Nadácia otvorenej spoločnosti


Nadácia Ekopolis spolupracuje so Vzdelávacou Nadáciou Jana Husa a s Nadáciou otvorenej spoločnosti.
Mediálny partner nadácie je denník SME. Nadácia bola založená v r. 1991. Postupne sa preorientovala z ekologickej nadácie na nadáciu na rozvoj občianskej spoločnosti a na podporu demokracie.
Podporuje nadácie na rozvoj demokracie v Srbsku, v Kosove a v poslednom čase v Bielorusku, na Ukrajine, v Rumunsku a v Bulharsku.

Nadácia má partnerské kancelárie v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a v Rumunsku.
________________________________________________

NADÁCIA PONTIS
Pontis Foundation
Grösslingova 4
81109 Bratislava
tel.: 02/5296 2215

Cieľom nadácie je posilňovať demokraciu a pomáhať občianskym hnutiam vo vybraných, neslobodných krajinách.
Cieľové krajiny sú: Bielorusko, Ukrajina, Srbsko a Kuba
Nadácia Pontis chce pokračovať v tejto misii voči ďalším štátom Európy a sveta, ktorých občania zatiaľ ešte nežijú v slobode a demokracii.

Riaditeľka: Lenka Surotchak
Programový manažér: Milan Nič, Inštitút občianskej diplomacie

V Správnej rade sú: Juraj Alner, Pavol Erben
Poradca: Milan Ježovič, poradca predsedu vlády SR, Ingrid Brocková

Finančné zdroje k dispozícii 8,3 mil. Sk
Majetok 9,6 mil. Sk
Počet pracovníkov 10

Darcovia:
Freedom House, USA Citibank Slovakia a.s.
Worl Bank, Washington US Steel Košice
Nadácia otvorenej spoločnosti National Endowment for Democracy, USA


Vydáva mesačník venovaný Bielorusku. Na aktivity v Bielorusku, dostala grant od Nadácie otvorenej spoločnosti 612.000,- Sk.
Nadácia bola založená ako pobočka americkej nadácie The Foundation for a Civil Society.
V r. 1997 sa premenovala na Nadácia pre občiansku spoločnosť a v roku 2001 na Nadácia Pontis (mosty).
Nadácia Pontis zohrala na Slovensku kľúčovú úlohu pred voľbami v roku 1998, hlavne v prísune medzinárodných skúseností a donorov. Tieto aktivity poslúžili nielen na Slovensku, ale aj v regióne ako výborný model. Nadácia pomáhala v období volieb v Bielorusku, Srbsku, na Ukrajine, Chorvátsku a Rumunsku.
V septembri 2004 vyslala nadácia misiu na pomoc prodemokratickým organizáciám Bielorusku.
Doporučenie misie: Podstatne zvýšiť politickú a finančnú podporu opozície, lebo ich akcií sa zúčastňuje len pár stoviek ľudí. Najbližším cieľom musí byť nájsť vhodného demokratického kandidáta pre bieloruské prezidentské voľby v roku 2006, ktorý by mohol byť oponentom Alexandra Lukašenka.
________________________________________________

MESA 10 Consulting Group s.r.o.
Center for Economic and Social Analyses
Hviezdoslavovo nám. 17
81102 Bratislava
tel.: 02/5443 5328


Riaditeľ: Viktor Nižňanský

V Správnej rade sú: Ivan Mikloš, Pavol Kinčeš, František Kurej, Gabriel Palacka, Juraj Stern, František Šebej, Vladimír Rajčák

Darcovia: German Marshall Fund, USA Svetová banka, Washington
Foundation for a Civil Society USA Veľvyslanectvo USA
Open Society Institute Budapest Slovak American Enterprise Fund
United States Information Agency - USIS Nadácia na podporu občianskych Freedom House, USA aktivít, Bratislava
Nadácia Ekopolis, B. Bystrica

Spolupráca: Stála konferencia občianskeho inštitútu - SKOI
Inštitút pre verejné otázky - IVO
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Divadlo Stoka
Academia Istropolitana Nova

MESA 10 Consulting Group s.r.o. je vlastnená Občianskym združením MESA 10.
________________________________________________

NADÁCIA MILANA ŠIMEČKU
Milan Šimečka Foundation
Panenská 4
81103 Bratislava
tel.: 02/5443 3552

Cieľom nadácie je podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, humanity a občianskej spoločnosti.

Riaditeľka: Ingrid Antalová
Zástupca riaditeľky: Laco Oravec
Office Manager: Róbert Hass

V správnej rade sú: Martin Bútora
Spolupracovníci: Egon Gál, Eva Salnerová, Peter Salner, Peter Hunčík, Martin Porubjak, Miloš Žiak, Ľubomír Feldek, Zuzana Mistríková, Peter Tatár, Peter Zajac, Eugen Gindl, Lajoš Grendel, László Szigeti, Ernest Valko, Vladimír Čečetka, Daniel Brezina

Finančné zdroje k dispozícii 6,7 mil. Sk
Majetok 10,3 mil. Sk
Počet pracovníkov 10

Darcovia:
National Endowment for Democracy, USA Open Society Institute, Budapešť
Nadácia otvorenej spoločnosti Conference on Jewish Claims against Germany
Nadácia Ekopolis, B. Bystrica Nadácia na podporu občianskych aktivít, Bratisl.
Nadácia Konráda Adenauera, Bratislava Holocaust Testimonies
United States Information Service The Ford Foundation
Ministerstvo kultúry SR

Nadácia vznikla v roku 1991. Udeľuje cenu Dominika Tatarku.

V porote pre udeľovanie ceny sú: Martin Porubjak
Valér Mikula
Peter Zajac
Martin M. Šimečka

Súčasťou nadácie je Dokumentačné stredisko holokaustu spravované v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou v Bratislave.
Oblasťou záujmu je aj vysídlenie Maďarov a Nemcov zo Slovenska po roku 1945. "Neslovanské národnostné menšiny od jari 1945 prechádzali rôznymi formami prenasledovania, ktoré v dovtedajšej histórii nemalo obdobu" citát z materiálov nadácie.
________________________________________________

ČLOVEK V OHROZENÍ
Občianske združenie
Svätoplukova 1
82109 Bratislava
tel.: 02/5542 2254

Cieľom občianskeho združenia je pomoc ľuďom, ktorí trpia dôsledkami konfliktov, katastrof a autoritárskych režimov doma i vo svete.

Zakladateľ a predseda: Andrej Bán

V správnej rade sú: Andrej Bán, Eva Beerová, Zora Bútorová, Boris Koreň
V zahraničí sa občianske združenie venuje hlavne podpore slobody a demokracie na Kube. Doteraz rozdali disidentom viac ako 4000.00 US dolárov. Podnikli šesť ciest na Kubu na podporu disidentských aktivít. Výdavky na cestovné boli asi 18.000 US dolárov.
V roku 2001 dostala Nadácia Človek v ohrození USD 22.000 od National Endowment for Democracy. Spolu s českým združením rovnakého mena vyvíja prodemokratické aktivity aj v Srbsku a Čečensku. Na prácu v Čečensku dostalo toto české združenie rozsiahlu finančnú pomoc z nepublikovaných zdrojov. Pracuje tam pre ňu 115 aktivistov. Niektorí pracovníci tohto združenia prešli špeciálnym školením v USA.

Poznámka
Občianske združenie Človek v ohrození má k dispozícii značné finančné prostriedky, ich zdroj však nie je celkom jasný.
Zbiera peniaze na nákup potravín a zdravotného materiálu pre Čečensko a potom namiesto potravín a obväzov sa v suteréne ich budovy v Groznom nájdu debny so zbraňami. Zbiera peniaze na pomoc Prahe postihnutej povodňou a následne čelí predseda tohto občianskeho združenia obvineniam, že si za vyzbierané peniaze vydal knihu svojich fotografií z Prahy. Predstaviteľ združenia sa v novinách a v televízii pohoršuje, že Slováci málo prispeli na obete katastrofy v Ázii, ale sám berie kráľovský niekoľko desaťtisícový plat z peňazí darcov. Píše protesty Alexandrovi Lukašenkovi do Bieloruska na ochranu "prenasledovaných obrancov demokracie", ale zabíjanie civilných obyvateľov v Iraku alebo Srbov v Kosove zostáva nepovšimnuté.
________________________________________________


NADÁCIA NA PODPORU OBČIANSKYCH AKTIVÍT
Civil Society Development Foundation
Karpatská 7
81105 Bratislava
tel: 02/5720 6171

Cieľom nadácie je podporovať občianske aktivity na Slovensku a v zahraničí.

Riaditeľka: Katarína Vajdová

V Správnej rade sú: Pavol Demeš, predseda
Zuzana Szatmáry
Michal Kravčík

Finančné zdroje z MZV SR 60,6 mil. Sk
Finančné zdroje k dispozícii (vlastné) 6,7 mil. Sk
Majetok 59,4 mil. Sk
Počet pracovníkov 4

Darcovia:
MZV SR Platforma rozvojových MVO, Bratislava
The German Marshall Fund of the United States The Balkan Trust for Democracy

Okrem vlastných finančných zdrojov nadácia spravuje Fond Bratislava - Belehrad Ministerstva zahraničných vecí SR. Ministerstvo vyčlenilo na tieto aktivity, na pomoc Srbsku včítane Kosova, v roku 2003 sumu 48,6 mil. Sk. V roku 2004 je to 60,6 mil. Sk. Slovensko si takto plní svoj záväzok k medzinárodnému spoločenstvu.
Financie sú určené pre mimovládne organizácie v Srbsku, Kosove a na ďalšie aktivity v rámci demokratizácie srbskej spoločnosti.
Slovenským mimovládnym organizáciám sa spolu s MVO z iných krajín podarilo v Srbsku motivovať procesy demokratizácie a posilnenia občianskej spoločnosti.

Udelené granty na Slovensku pre aktivity v Srbsku:
Občianske OKO, dostalo 1 mil. Sk na podporu prodemokratického kandidáta vo voľbách v Srbsku
Nadácia Pontis dostala grant na podporu demokracie. Program vedie Milan Nič.
Grant na aktivity v Srbsku dostala Nadácia Človek v ohrození
Grant dostala aj Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, SFPA

Granty boli udelené v rámci slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci pre Srbsko a Čiernu Horu.
________________________________________________

VZDELÁVACIA NADÁCIA JANA HUSA
Jan Hus Educational Foundation
Kalinčiakova 2
83104 Bratislava
tel.: 02/5542 3664

Poslaním nadácie je podporovať rozvoj vzdelávania, ktoré je základom zdravej občianskej spoločnosti.

Riaditeľka: Jana Malovičová

Medzi patrónmi sú: Ján Čarnogurský
Petr Pithart
Victoria Rotschild

V Správnej rade sú: Vladimír Krivý

V grantovej komisii sú: Katarína Vajdová
Finančné zdroje k dispozícii 10,2 mil. Sk
Majetok 25 mil. Sk
Počet pracovníkov 3

Darcovia: Open Society Institute, Budapešť, 12,1 mil. Sk
Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava
Nadácia na podporu občianskych aktivít
The National Endowment for Democracy, USA
US Embassy, Bratislava

Spolupracujúce inštitúcie: Artforum kníhkupectvo
Domino Fórum

Nadácia založila Fond na rozvoj demokracie na šírenie demokratických myšlienok v krajinách kde sú dnes tieto hodnoty ohrozované.
Stav Fondu - 83.000,- Sk
Podporuje knihy vydávané vydavateľstvami ARCHA, KALLIGRAM, Inštitút judaistiky UK, Sofa, Chrons a ďalšími.
Podporuje vzdelávacie aktivity v humanitných smeroch.
Udelila granty: Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 1.000.000,- Sk
Vzdelávací nadace Jana Husa, Brno 700.000,- Sk

Program rozvoja občianskej spoločnosti dostal 5,1 mil. Sk
Program rozvoja vzdelávania dostal 1,8 mil. Sk
________________________________________________

OBČIANSKA KONZERVATÍVNA STRANA, OKS
Žabotova 2
81104 Bratislava
tel.: 02/5244 4179

Predseda strany: Peter Tatár
Podpredsedovia: Ondrej Dostál
Peter Martinovič
Juraj Lang
Peter Osuský

Predsedníctvo OKS má 11 členov, vrátane: František Šebej, René Bílik

Ústredný tajomník je Ľubomír Mikuška

Predseda programovej rady je Peter Zajac

OKS má predstaviteľov v každom krajskom meste.

Strana bola zaregistrovaná na MV SR dňa 7.12.2001.
________________________________________________

DOMINO PRESS spoločnosť s r.o.
Panská 13
81101 Bratislava
tel.: 02/5930 4088

DOMINO PRESS spol. s r.o. vydavateľstvo

Riaditeľka vydavateľstva : Silvia Prepirová
Základné imanie 3,000.000,-Sk

Spoločníci: Silvia Prepirová, vklad 2,850.000,-Sk
Štefan Hríb, vklad 150.000,-Sk

Konatelia spoločnosti: Silvia Prepirová
Roman Kičko

Spoločnosť vydáva týždenník Domino fórum.
________________________________________________

DOMINO FÓRUM
Týždenník pre politiku, ekonomiku, civilizáciu a kultúru
Panská 13
81101 Bratislava
tel.: 02/5930 4086


Šéfredaktor: Róbert Kotian

Spolupracovníci: Štefan Hríb, František Šebej, Ján Štrasser, Eva Čobejová, Vladislav Galis, Marína Galisová, Martin Hanus, Marek Vagovič, Róbert Žitňanský,
Martin Lengyel, Michal Havran, Ján Füle, Miloš Žiak, Ivan Štulajter, Ingrid Brocková, Peter Schutz

Týždenník Domino fórum vydáva vydavateľstvo Domino Press spol. s r.o.
________________________________________________


KONZERVATÍVNY INŠTITÚT, KI
Kozia 28
81103 Bratislava
tel.: 02/5463 0061

Zmyslom existencie KI je šírenie a obhajoba konzervatívnych hodnôt v slovenskej spoločnosti.

Prezident: Peter Zajac
Riaditeľ: Ondrej Dostál

S KI spolupracujú na rôznych úrovniach:
Peter Tatár, Oleg Pastier, František Šebej, Vladimír Palko, Ján Čarnogurský, Lászlo
Gyurovszky, Pavol Hrušovský, Štefan Hríb, František Mikloško, Fedor Gál, Ernest
Valko, Dušan Sloboda, Radovan Kazda

KI je podporovaný z prostriedkov Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Spolu s nadáciou Milana Šimičku udeľuje literárnu cenu Dominika Tatarku.

Donormi sú:
Americká ambasáda
Trust pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe
Nadácia Ekopolis
Nadácia otvorenej spoločnosti
Nadácia na podporu občianskych aktivít
Ministerstvo zahraničných vecí SR

Partnermi a podporovateľmi KI sú:
Inštitút pre slobodnú spoločnosť
Združenie za sociálnu reformu
Nadácia Konráda Adenauera
Nadácia Hanns Seidel
Stála konferencia občianského inštitútu
Kresťanskodemokratické hnutie
Občiansko-demokratická mládež
Inštitút pre verejné otázky
________________________________________________

VYDAVATEĽSTVO W PRESS, a.s.
Dr. V. Clementisa
82102 Bratislava
tel.: 02/5263 2764


Predseda predstavenstva: Peter Petruňa
Podpredseda : Štefan Hríb
Člen : Juraj Kušnierik

Základné imanie: 12,000.000,- Sk
300 akcií po 40.000,-Sk

Dozorná rada: Fedor Gál
Vladimír Čečetka
Juraj Rehák

Spoločnosť bola založená 26.10.2004
Vydavateľstvo vydáva týždenník . týždeň.
________________________________________________


TÝŽDENNÍK . týždeň
Pribinova 24
81524 Bratislava
tel.: 02/5710 8211


Šéfredaktor: Štefan Hríb

Zástupcovia šéfredaktora: Róbert Žitňanský, Juraj Kušnierik

Editor: Daniel Bútora

Redakcia: Eva Čobejová, Vladislav Gális, Marína Gálisová, Martin Hanus, Martin Mojžiš, František Šebej, Marek Vagovič

Spolupracovníci: Oľga Gyarfášová, Peter Zajac, František Mikloško, Dušan Sloboda, Radovan Kazda, Milan Lasica, Peter Schutz, Ondrej Dostál, Martin Lengyel, Peter Zajac, Zuzana Mistríková

Reklamní partneri: Denník SME
Slovenská televízia
TA 3
Televízia JOJ
Rádio express
US Steel
ČSOB

Týždenník je vydávaný vydavateľstvom W PRESS, a.s.
________________________________________________

ARTFÓRUM spol. s r.o. kníhkupectvo
Kozia 20
81103 Bratislava
tel.: 02/5441 1898

Spoločnosť bola založená 5.2.1997