Späť na stránku-Predseda Správnej rady ÚPN cynicky traumatizuje obeť stalinistického Gulag-u.

Ján Korpáš, Vila Ilona 40/V, 062 01 Starý Smokovec

Ján Korpáš, Vila Ilona 40/V, 062 01 Starý Smokovec

 

Ministerstvo Spravodlivosti

Slovenskej republiky

Župné nám. 13

813 11 Bratislava

 

                                                                                                            Poprad 14.9..07

Vec:

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia Ústavu pamäti národa  č. DR/2006/00450 zo                         

          dňa 13.8.07  v zmysle  zákona NR SR  219/2006 podľa § 11 ods. 7.

 

V zmysle zákona 219/2006 NR SR zo dňa 16. marca 2006 o protikomunistickom odboji, § 11 ods. 7. predkladám Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky žiadosť o preskúmanie  rozhodnutia Ústavu pamäti národa (ďalej ÚPN)zo dňa 13.3.2007 v náväznosti na vopred prejudikované zamietnutie žiadosti zo dňa 10.8.2007, ktorým mi ÚPN

 

 n e p r i z n a l

 

postavenie účastníka protikomunistického odboja podľa § 5 a § 6  z dôvodu prekážky  podľa § 9 písm. c zákona č. 219/2006 Z.z. a následne z toho vyplývajúce aj priznanie preukazu vojnového veterána, čím by som mal ako zdravotne ťažko postihnutý nárok na primeranú zdravotnú starostlivosť.

            Uvedený postup, aký predchádzal samotnému rozhodnutiu, kedy de fakto predseda správnej rady rozhodol už 3 dní pred zasadaním komisie, vyvoláva pochybnosti a spochybňuje  samotný zákon o protikomunistickom odboji.

 

 ÚPN sa žiadosťou zaoberal povrchne,  zjavne nedostatočne a ako násilne odvlečeného do býv. ZSSR, kde som bol v najhorších podmienkach vyše osem rokov, ma rozhodnutím č. DR/2006/00450 zo dňa 13.8.2007 zaradil medzi kolaborantov a spolupracovníkov ŠtB, ako nepriamo vyplýva zo znenia § 9 písm. c. uvedeného zákona. Dôvodom preto má byť záznam v registroch ŠtB nachádzajúcich sa v archíve ÚPN, http://www.upn.gov.sk/regpro/, v ktorých je uvedený záznam Jan (s krátkym a) Korpáš, bez uvedenia dátumu narodenia, bez uvedenia kategórie spolupráce, krycie meno „Filipi, číslo zväzku 2297 založeného dňa 2.2.1957 a ukončeného dňa 3.5.1968. Tento záznam vznikol s nátlakovými akciami ŠtB, ku ktorým opakovane dochádzalo po mojom návrate zo ZSSR v roku 1953. Z dôvodu braneckej povinnosti, kedy som tesne pred koncom 2. sv. vojny ako 19. ročný v januári.1945 musel narukovať do Slovenskej armády a krátkodobo bol na kurze v Sekuliach, ma ŠtB sústavne dlhodobo psychicky zastrašovala a v konečnom dôsledku pod nátlakom donútila k podpisu prázdneho listu papiera, pričom som ani nevedel čo po mne chcú. Vyhrážali sa mi, že prídem o zamestnanie a strechu nad hlavou. Nikdy som nikoho neudal a pri vynútených rozhovoroch s príslušníkmi ŠtB som uvádzal len nepodstatné a všeobecné informácie, ktoré nemali žiadnu informatívnu hodnotu. Koncom 60. tých rokov keď ŠTB došlo, že som pre nich nevyužiteľný  a nič podstatné som im nikdy nepovedal a za údajnú službu v Slovenskej armáde som bol plne rehabilitovaný rozhodnutím č. 2N-030269 Najvyššieho súdu ZSSR, tento nátlak prestal a dali mi pokoj. Dôkazom toho, že sa v skutočnosti o žiadnu aktívnu spoluprácu nejednalo je aj môj zarazený postup, kedy som bol 27 rokov sprievodcom a napriek 3x absolvovanému kurzu mi nedovolili postúpiť na vlakvedúceho. Až v súvislosti so rozhodnutím ÚPN zo dňa 13.8.2007 som sa dozvedel, že som bol evidovaný ako tajný spolupracovník registrovaný v evidencii ÚPN.

                                                            2

Hoci je tento záznam sporný a zdôrazňujem, že samotný ÚPN uvádza spolupracovníkov-agentov zvýraznením červenou farbou, čo v danom prípade nie je, tvrdím, že  tento záznam nemôže byť preto hodnoverným podkladom pre prekážku podľa § 9. písm. c zákona č. 219/2006 Z.z.

ÚPN vo svojom rozhodnutí neuviedol dôvod prečo sa nemohlo v danom prípade použiť ustanovenie § 11 ods. 6, podľa ktorého v odôvodnených prípadoch môže ÚPN vydať preukaz podľa odseku 3 aj ak jestvuje prekážka podľa § 9.  V mojom prípade uvádzam, že mám najmä následkom pobytu v Gulagu dlhodobo podlomené zdravie a som po mozgovej príhode. Postupom ÚPN mi znemožnili získať prístup k primeranej zdravotnej starostlivosti a kúpeľnej liečbe aká prináleží držiteľom preukazov vojnového veterána a paradoxne aj bývalým dozorcom z čias totality. Preto postup ÚPN považujem za nespravodlivý a neprimeraný.

 

Tvrdím, že ÚPN rozhodol len na základe tendenčne zjavne jednostranne všeobecného posúdenia, pričom paušálne za spolupracovníka ŠtB považuje každého, kto bol ŠtB z rôznych dôvodov registrovaný vo zväzkoch. ÚPN nepreveruje okolnosti za akých došlo k vzniku záznamu o tzv. spolupráci a už vôbec neberie do úvahy reálne následky a ujmu aká bola spôsobená tohto vynucovanou a spornou spoluprácou. V konečnom dôsledku vychádza s tendenčne upravených záznamov ŠtB, ktorých hodnovernosť a hodnota je sporná. Preto žiadam aby Ministerstvo spravodlivosti z ÚPN vyžiadalo a preskúmalo celý spis číslo zväzku 2297, ktorý bol na mňa ŠtB vedený od roku 1957 do roku 1968 a následne zhodnotili, či som skutočne poskytoval ŠtB operatívne použiteľné informácie. Paradoxne sa v registroch ÚPN v kolónke spolupracovníci uvádzajú aj preverované a nepriateľské osoby.  Dodávam, že v čase od účinnosti zákona 1.6.2006 ÚPN dlhodobo nekonal na čo upozorňovalo aj  Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV), ktorého som členom v Sekcii násilne odvlečených a keď ÚPN po prieťahoch konečne začal konať, postupoval paušálne bez objektívneho a náležitého posudzovania jednotlivých prípadov.

 

Tvrdím, že zdôvodnenie použitia ustanovenia § 9 písm. c, zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji nie je v rozhodnutí ÚPN č. DR/2006/00450  dostatočne a riadne zdôvodnené. Toto rozhodnutie navyše  zjavne poškodzuje moje dobré meno, dobrú povesť a je preto aj v rozpore so zákonmi  a Ústavou SR. Nesprávny a nespravodlivý  postup ÚPN, kedy ma ako obeť stalinistických represií deklasovali na kolaboranta, ma núti využiť všetky dostupné právne prostriedky vrátane podanie žaloby na ochranu osobnosti.

           

 

           

Prílohy:

1.  Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti  predsedom Spr. Rady ÚPN zo dňa 10.8.2006

2.  Rozhodnutie Komisie ÚPN č. DR/2006/00415 zo dňa 20.8.2006

3.  Záznam z registra ÚPN

 

                                                                                    Ján Korpáš