hlavna stranka

Žiadosť o podanie návrhu novely zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov č. 274/2007 Z.z.

Zdieľaj
 

SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
so sídlom v Slovenskej republike
Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
IČO: 37796542   DIČ:  2021593816   
Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org                           

Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1

Vážená pani poslankyňa
Mgr. Helena Mezenská
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

SZ-013/2012                                                                                                 Poprad 28.3.2012


Vec:    Žiadosť o podanie návrhu novely zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov č. 274/2007 Z.z.

         Vážená pani poslankyňa, 15. februára 2012 sme žiadali poslanecké kluby politických strán, ktoré boli v parlamente v tomto období, o novelu zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov a odstránenie tvrdosti a nespravodlivosti tohto zákona k sirotám po obetiach gulagov.  Na našu žiadosť nám neodpovedal ani jeden poslanecký klub. Uvedená žiadosť je uverejnená aj na našej webovej stránke http://szcpv.org/11/novela.html

Dovolili sme si z tohto dôvodu obrátiť sa na   Vás  v mene niektorých sirôt  po obetiach stalinských Gulagov, ktorým Sociálna poisťovňa nepriznáva nárok na príplatok k dôchodku v zmysle novely zákona č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku pre politických väzňov,  doplnený o novelu z 2.7.2008, ktorou sa menil a dopĺňal zákon č. 274/2007 Z. z.

Žiaľ z uvedeného zákona a jeho nasledujúcich noviel vypadla malá skupina  vdov a sirôt, z najnižším príjmom na hranici sociálnej núdze. Jedná sa o ženy, žijúce v obciach zväčša z mnohodetnými rodinami, ktoré kvôli výchove detí a starostlivosti o  hospodárstvo nemohli pracovať a preto dnes nemajú nárok na poberanie starobného  dôchodku. Ich jediným príjmom je preto dnes  len dávka v hmotnej núdzi a  vdovský dôchodok po smrti manžela, ktorý bol živiteľom rodiny.  Súčasná aplikácia zákona č. 274/2007 Z.z. odhalila túto neprimeranú tvrdosť voči tejto malej skupine obetí stalinistických represií, ktorú navrhujeme odstrániť jednoduchou novelou uvedeného zákona.
Z hľadiska finančného zaťaženia pre štátny rozpočet sa jedná len o niekoľko takýchto prípadov, takže dosah na rozpočet by bol zanedbateľný.

Navrhujeme aby bola novela zákona č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom zmenená a doplnená takto:

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom sa mení a dopĺňa:

v §2 Oprávnená osoba
sa veta v ods. (2)  Oprávnená osoba je aj fyzická osoba, doplňuje oktorej sa nevypláca starobný dôchodok, ale aj dávka v hmotnej núdzi, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, pozostalá po oprávnenej osobe uvedenej v odseku 1 a ku dňu podania žiadosti o príplatok je štátnym občanom Slovenskej republiky

            Veríme, že ako poslankyňa politickej strany na rozdiel od  poslancov NR SR iných politických strán, ktoré sme oslovili v roku 2011  nájdete pochopenie pre tieto obete stalinizmu, ktoré“ vypadli“ zo zákona a podaním  návrhu novelu tohto zákona  sa  ukončí diskriminácia niektorých slovenských občanov v sociálnej oblasti a následne aj  zmiernia krivdy spôsobené komunistickým režimom.

Prílohy:
1. Žiadosť o novelu z 15.2.2012 vrátane prílohy, prípadu pani Michalovej
S úctou
                       
Elena Bačkorová 
predsedníčka SZČPV                    

hlavna stranka