hlavna stranka

Návrh na prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a novelizáciu Zákona o preukazovaní pôvodu majetku č. 101/2010 Z. z.

Zdieľaj
 

SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
so sídlom v Slovenskej republike
Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
IČO: 37796542   DIČ:  2021593816   
Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org                           

Návrh odoslaný:
Úrad vlády SR, MV SR, Poslanecké kluby NR SR

SZ-40/2012                                                                                                 Poprad 11. 6. 2012

                                                                                  

Vec:   Návrh na prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a novelizáciu Zákona o preukazovaní pôvodu majetku č. 101/2010 Z. z.  

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov s obavami sleduje neustále sa stupňujúcu dlhovú krízu Európskej únie, ktorá sa čoraz viac dotýka aj občanov Slovenska.

Hoci Smer vo voľbách v roku 1998 a 2002 hlásal  na billboardoch  „Smer -Tretia cesta“, táto tretia cesta nebola cestou k neutralite, o ktorú sa pokúsil v roku 1968 Alexander Dubček, ani orientáciou na ekonomicky expandujúce štáty skupiny BRIC, ale po voľbách v roku 2006 sa stala pokračovaním „euro-cesty“ Ivana Mikloša a Mikuláša Dzurindu.

V súčasnej situácii je pochopiteľné, že vláda je nútená prijímať opatrenia na získanie  1,5 miliardy eur na udržanie vyrovnaného rozpočtu, a najmä na splnenie kritérií, ktorými je Slovenská republika viazaná voči EÚ. 

Súčasné kroky vlády, vrátane zdaňovania bánk, zvyšovania daní zo zisku firiem a ďalších, ktoré opozícia kritizuje, sú spravodlivejším riešením voči väčšine občanov, ako to, čo by na mieste Smeru –SD robila opozícia,  sotva však budú dostatočnými na to, aby  reštrikcie nepostihli aj ostatných občanov SR, vrátane živnostníkov.

Namiesto zaťažovania živnostníkov a znižovania ich konkurencieschopnosti, o ktorú prišli najmä prijatím Eura, a rušenia  tradičných kresťanských sviatkov navrhujeme riešenie spravodlivé a zákonné  vo vzťahu k drvivej väčšine občanov Slovenskej republiky, pretože táto nenesie žiadnu vinu za súčasný stav, do akého sa Slovensko dostalo po ponovembrových divokých privatizáciách, holandských dražbách a výpredaji strategických podnikov do zahraničia.

Ako bývalých politických väzňov, ktorí zažili krivdy a nespravodlivosť, nás trápi  ťažká sociálna situácia slovenských rodín, zúfalstvo obetí tisícok sociálnych samovrážd a osud stále sa zväčšujúcej armády bezdomovcov.
V protiklade s touto biedou bežných občanov je blahobyt jednotlivcov, ktorí sa po novembri často nečestným spôsobom obohatili na úkor biedy ostatných, a pritom priviedli do úpadku množstvo bývalých štátnych podnikov, ktoré dávali prácu a obživu tisíckam ľudí,  a dokonca neodvedením dane porušili priamo zákony Slovenskej republiky. 
Napriek tomu, vďaka svojmu ekonomickému vplyvu  a  prepojeniam ako politickým, tak aj na orgány prokuratúry, súdy a políciu sú títo ľudia na Slovensku praktickí nedotknuteľní.

Paradoxne bývalý režim, označovaný ako totalitný, ochraňoval sociálne práva svojich občanov   na neporovnateľne vyššej úrovni ako režim súčasný.

S odvolaním sa na príspevok Jána Marka s názvom „Ako v Poprade tzv. privatizéri vytunelovali pivovar s dvestoročnou tradíciou“, uverejnený na webovej stránke http://necenzurovane.sk/12/tunelari.html  predkladáme návrh na prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a novelizáciu Zákona o preukazovaní pôvodu majetku č. 101/2010 Z. z.  

Trestná zodpovednosť právnických osôb na Slovensku neexistuje a  Zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2011, je len čisto formálny, v praxi neúčinný a bezzubý. 
Finančná polícia a orgány činné v trestnom konaní majú týmto zákonom naďalej zviazané ruky, pretože existuje množstvo spôsobov, ako možno tento zákon obísť.  
Na rozdiel od Talianska, či iných štátov EÚ, kde štát štandardne zabavuje bankové účty, nehnuteľnosti vrátane firiem,  barov, hotelov či reštaurácií osobám, ktoré tento majetok nadobudli v rozpore so zákonom, na Slovensku sa obdobný postup neuplatnil ani v prípade mafiánov a viacnásobných vrahov, ktorí naďalej podnikajú prostredníctvom správcov svojho majetku.
Ak má štát získať nezákonne nadobudnutý majetok späť do svojho vlastníctva a na reštrikcie nemajú naďalej doplácať len radoví občania, je nevyhnutným prijatie účinnej legislatívy umožňujúcej trestnú zodpovednosť právnických osôb – tak, ako je tomu v civilizovaných krajinách vo svete a v prevažnej  väčšine štátov EÚ. 

Ako konštatuje vo svojej úvahe JUDr. Čentéš a JUDr. Ondrej Prikryl,http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/trest/centes_prikryl.pdf, po neúspešnom pokuse predložiť tento zákon  NR  SR v roku 2006  Slovenská republika spolu s Českou republikou ostávajú medzi trojicou štátov EÚ, kde tento zákon nebol prijatý.

Súčasná ekonomická situácia v Eurozóne s nepredvídateľným vývojom smerujúcim k hospodárskej katastrofe, si doslova vynucuje prijatie mimoriadnych opatrení akými je trestná zodpovednosť právnických osôb.

Podmienkou zmysluplnosti  tohto zákona sú:

  1. retroaktivita od 1. 1. 1990
  2. maximálne zameranie na využitie inštitútu vysokých pokút,
  3. inštitút prepadnutia majetku, tak ako je tomu v zahraničí
  4. riešenie trestnej zodpovednosti aj u právnych nástupcov právnických osôb

Väzenská represia by mala byť až druhoradá.  Ako bývalí politickí väzni ju aj zásadne odmietame.

Hoci je uvedený prípad vytunelovania Popradského pivovaru len jednou z množstva podobných slovenských káuz, je názornou ukážkou absencie akejkoľvek trestnej zodpovednosti právnických osôb, keď v uvedenom prípade jeden zo štatutárov a bývalý generálny riaditeľ pivovaru, dosadený miestnym KDH, nielenže na vedenie podniku nemal ako bývalý učiteľ odbornú kvalifikáciu, ale podnik navyše zaťažil úvermi  – a čo je zarážajúce, nedoplatok na dani podľa oficiálneho údaja  Daňového riaditeľstva predstavoval k 31.12.2003  milión  deväťdesiatpäť tisíc tristo deväťdesiatdeväť eur.
Napriek tomu bol podnik predaný po zmene názvu pôvodnej spoločnosti, ktorá skončila oficiálne v konkurze.
Už v čase úpadku podniku  si štatutári pivovaru stavali domy, penzión, či zakladali firmu na svojich rodinných príslušníkov.

Takýchto privatizácii a jej podobných prípadov sú na Slovensku stovky. 

Sme presvedčení, že nami navrhované riešenie je jediným riešením, ako zachrániť Slovensko pred dlhovou krízou a následkami plynúcimi z porušenia  deficitného schodku stanoveného EÚ na úkor občanov, ktorí za to nenesú žiadnu vinu.

Prijatie týchto zákonných opatrení by vyvolalo medzi väčšinou verejnosti pozitívny ohlas, pretože doposiaľ sa na Slovensku nenašla politická strana, ktorá by tieto zákony prijala a uplatnila v praxi.

Príloha:  príspevok Jána Marka s názvom „Ako v Poprade tzv. privatizéri vytunelovali pivovar s dvestoročnou tradíciou“, uverejnený na webovej stránke http://necenzurovane.sk 

S úctou      
     
Za Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

František Bednár,
tajomník  SZČPV


Dňa 2.7.2012 nám ako prvé odpovedalo Ministerstvo vnútra SR a 3.7.2012 sme dostali odpoveď Úradu vlády SR. Odpovede zverejňujeme.
Od: martina.muzilova@obycajniludia.sk
Dátum:11. júla 2012 14:05
Komu: szcpv@szcpv.org
Predmet: navrh na prijatie zakona o trestnej zodpovednosti pravnickych osob_odpoved

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš list zo dňa 11.6.2012, zn. Sz 45/12, obsahom ktorého je
návrh na prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a
novelizáciu zákona o preukazovaní pôvodu majetku č. 101/2010 Z.z.

Váš návrh bol postúpený legislatívnemu a právnemu tímu OĽaNO, ktorý
popisovanú problematiku podrobne naštuduje a posúdi. Na základe
predloženej analýzy, o ktorej obsahu a záveroch Vás budeme informovať,
OĽaNO zváži všetky možné zákonné opatrenia a pokúsi sa uskutočniť všetky
možné kroky, ktoré by mohli napomôcť riešeniu danej situácie.


S pozdravom

JUDr. Martina Mužilová
členka legislatívneho a právneho tímu OĽaNO

hlavna stranka