hlavna stranka

Odpoveď primátora Bratislavy na žiadosť o zachovanie bezplatného cestovného v MHD pre obete komunizmu

Zdieľaj  | 

Bratislavský primátor Milan Ftáčnik si konečne po takmer piatich mesiacoch našiel čas napísať odpoveď na žiadosť našej organizácie, ktorou sme sa pokúsili zmeniť rozhodnutie Mesta Bratislava zrušiť zvýhodnené cestovne pre bývalých politických väzňov, vdovy po politických väzňov a priamych príbuzných násilne odvlečených do Gulagov. V žiadosti sme poukázali na neľahkú sociálnu situáciu obeti, ktoré boli znevýhodňované v čase totality a bezplatné cestovné  bolo jedným z posledných zvýhodnení, ktoré boli prijaté po novembri 1989. Taktiež sme poukázali na susedné Maďarsko, kde napriek kríze všetci občania nad 65 rokov, dokonca aj občania EÚ, teda aj Slovenska, cestujú v MHD bezplatne.

Pán primátor nás odbil konštatovaním, že bezplatné cestovné v MHD Bratislave platí aj naďalej pre osoby staršie ako 70 rokov, pričom z ustanovenia § 29 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách vyplýva, že oprávnenou osobou je každý kto dovŕšil vek odchodu do dôchodku. Pán primátor má zrejme pri plnení svojich pracovných povinností málo času, aby poznal znenie niektorých zákonov, ako napríklad aj zákon o konflikte záujmov, kedy opomenul priznať odmenu vyše 10 000 eur za členstvo v dozornej rade Komunálnej poisťovne, ktorou bol platený napriek tomu , že bol verejným činiteľom s nadštandardným platom. Pán primátor vtedy uviedol, že netuší, že porušuje zákon. 

Nuž na Slovensku stále platí, že sýty hladnému neverí a ako nebude zo psa baranina, rovnako nebude z bývalého komunistu „sociálne cítiaci demokrat“.  Pri jeho platových pomeroch jeho rodina určite nemá problém s cestovným v MHD v Bratislave. Takže Košice ostávajú už posledným  mestom na Slovensku, ktoré nezrušilo zvýhodnenia v MHD pre obete komunizmu.


SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
So sídlom v Slovenskej Republik

Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad

email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org

Vážený pán

doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc.

primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne nám. 1,
814 99 Bratislava

 

Naše č: SZ-017/13                                                                                         Poprad 24.5.2013

Vec:    Žiadosť o zachovanie bezplatného o cestovného pre občanov uvedených v § 29 zákona č. 87/1991/Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách

Vážený pán primátor, dovoľujeme si Vás požiadať v mene obetí stalinistických gulagov  a  bývalých politických väzňov  o zachovanie v súčasnosti platného bezplatného cestovného v MHD  pre občanov uvedených v § 29 zákona č. 87/1991/Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.  Viacerí členovia našej organizácie z Bratislavy a okolia sa na nás obrátili so žiadosťou, aby sme sa v súvislosti s návrhom na zrušenie bezplatného cestovného pre oprávnené osoby obrátili na Vás s prosbou o prehodnotenie tohto zámeru.

            Uvedomujeme si obtiažnosť súčasnej ekonomickej situácie v akej sa nachádzajú mnohé mestá na Slovensku. V rovnako neľahkej sociálnej situácii sa však nachádzajú aj mnohí naši členovia z radov násilne odvlečených NKVD do pracovných táborov v bývalom ZSSR.  Jedná sa o starších ľudí s často podlomeným zdravím ku ktorým sa bývalý režim pred rokom 1989 správal macošsky a často ich diskriminoval v zamestnaní a ich deti pri štúdiu. Zmenou nedemokratického režimu po 17 novembri 1989  boli prijaté niektoré zákony,  ktoré čiastočné zmiernenie krivdy spáchané v minulosti. 

Žiaľ, napriek tomu že SR sa stala členom spoločenstva civilizovaných demokratických štátov Európy, ktoré nezabúda na  obete, ktoré priniesli naši občania na ceste k demokracii a slobode v období rokov 1998-2006, počas tzv. reforiem, došlo k viacerým necitlivým krokom so strany štátu, ktoré likvidovali a postupne odbúravali aj to málo výhod a úľav, ktoré boli naším občanom trpiacim pod jarmom totalitného komunizmu priznané bývalou ČSFR po Nežnej revolúcii v roku 1989.   V roku 2003 boli tieto výhody vo veľkej miere zrušené a obmedzili sa už len na bezplatné cestovné v MHD. Toto zvýhodnenie je už v súčasnosti jediné, ktoré ešte ostalo v platnosti v Bratislave, Košiciach, a niektorých iných mestách na Slovensku.

             Doposiaľ sme si obzvlášť cenili, že  Hlavné mesto Bratislava  podobne ako Mesto Košice  dodržiavali zákon FZ č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, tak ako je tomu doposiaľ v susednej Českej republike .  Dovoľujeme si podotknúť, že otázka zrušenia zliav nie je len otázkou peňazí, ale v prvom rade otázkou prístupu k samotným ľuďom. Dôkazom toho je susedné Maďarsko, ktoré je ekonomicky na tom oveľa horšie ako Slovenská republika  a pritom v Budapešti jazdia MHD všetci občania Európskej únie nad 65 rokov zadarmo! Veríme, že Mesto Bratislava bude naďalej patriť medzi mestá, ktoré  nezabúdajú na obete stalinistických zločinov.

Na vedomie: Poslanci MsZ,   
Ing. Pavol Frešo predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Poslanci VÚC

S úctou       

František Bednár –predseda  SZČPV

Žiadosť o zachovanie bezplatného o cestovného

hlavna stranka