STANOVISKO K ODMIETNUTIU ODŠKODNENIA OBETÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V NR SR
Žiadosť o odstránenie diskriminácie slovenských politických väzňov

Zdieľaj  | 

Česká republika v roku 2011 prijala Zákon č. 262/2011 Sb. Parlamentu Českej republiky 262 o účastnících odboje a odporu proti komunismu, podľa ktorého oprávnenými osobami pre podanie žiadosti sú aj slovenskí občania, ktorí mali k 17. novembru 1989 štátne občianstvo bývalej Československej socialistickej republiky. Zatiaľ čo na Slovensku prijatý zákon, je len morálnym zadosťučinením pre účastníkov protikomunistického odboja, zákon prijatý v Českej republike, okrem priznania jednorazovej finančnej náhrady a úpravy dôchodkov, v zmysle ustanovenia § 11 tohto zákona umožňuje na základe návrhu podaného súdu, odstrániť právne deformácie a nespravodlivé tzv. zostatkové tresty za trestné činy súvisiace s protikomunistickým odbojom na ktoré sa nevzťahoval zákon o súdnej rehabilitácii č. 119/1990 Zb., ktorý bol prijatý v čase, kedy o jeho prijatí rozhodovali aj ľudia spojený s bývalým nedemokratickým režimom. Tým prakticky pokračovala kontinuita právneho systému, ktorý naďalej kriminalizoval odporcov komunistického režimu.

Zaslanie stanoviska SZBPV k odmietnutiu odškodnenia obetí komunistického režimu a žiadosti o odstránenie diskriminácie slovenských politických väzňov na priame vybavenie Kanceláriou predsedu vlády Slovenskej republiky

Vážený pán riaditeľ,

            predsedovi vlády SR pánovi Robertovi Ficovi zaslalo Svetové združenie bývalých politických väzňov emailové podanie, v ktorom žiada o o odstránenie diskriminácie slovenských občanov – účastníkov protikomunistického odboja.   
               
            Predmetné podanie si Vám dovoľujem zaslať v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ako ústrednému orgánu štátnej správy pre danú oblasť na priame vybavenie.

            S  úctou

 

JUDr. Mgr. Kamil Rábara
Oddelenie styku predsedu vlády s verejnosťou
Kancelária predsedu vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
Nám. Slobody 1
813 70  Bratislava
Tel.: +421 (2) 572 95 274
Fax.: +421 (2) 572 95 428
E-mail: kamil.rabara@vlada.gov.sk

Jediným kto reagoval a odpovedal na stanovisko a žiadosť Svetového združenia bývalých politických väzňov bola Kancelária predsedu vlády Slovenskej republiky.


        

STANOVISKO K ODMIETNUTIU ODŠKODNENIA OBETÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V NR SR
Žiadosť o odstránenie diskriminácie slovenských politických väzňov

Hovorí sa, že dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky čo sa opäť potvrdilo pri hlasovaní o návrhu poslancov OĽ a NO o  zdanení výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠtB o 50%,  čím malo byť pokryté vyplácanie finančného príspevku  1000 eur veteránom protikomunistického odboja a vdovám po nich, ktorých je podľa evidencie Ústavu pamäti národa nepomerne menej ako vyplácaných výsluhových dôchodkov. Prvý návrh na novelu zákona  bol podaný 5. 11. 2014 a podporilo ho 58 poslancov NR SR z radov opozície a nezávislých.   Opakované podanie zo dňa   23. 10. 2015 podporilo už len 53 poslancov NR SR.  Za zmienku stojí, že poslankyňa Helena Mezenská nepodporila návrh vlastného klubu a hlasovania sa zdržala. Ako sa dalo očakávať tri mesiace pred parlamentnými voľbami Smer –SD nepodporil  hlasovanie o tomto kontroverznom a z právneho pohľadu retroaktívnom zákone na čo upozorňoval Slovenský zväz vojenských táborov nútených prác –PTP (SZ VTNP PTP)  a Svetové  združenie bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV)  predkladateľa návrhu zákona a rovnako  aj Ústav pamäti národa (ÚPN), pretože Smer –SD  to bude považovať za snahu OĽ a NO politicky diskreditovať túto stranu a označiť ju za  stranu, ktorej neprekáža komunistická minulosť a jej represívne zložky.  

Upozorňovali sme tiež nato, že tento návrh je nepriechodný a namiesto neho jej potrebné podať návrh na odstránenie diskriminácie slovenských občanov z dôvodu prijatia zákona č. 262/2011 Sb. O účastnícich odboje proti komunizmu v Českej republike, ktorý je v zjavnom nesúlade so Zákonom o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. prijatým v Slovenskej republike.   Ani v Českej republike, na rozdiel od Maďarska a Poľska kde je diametrálne odlišná situácia z hľadiska vysporiadania sa s komunistickou minulosťou, neriešili dorovnanie dôchodkov účastníkom protikomunistického odboja a vyplatenie finančného príspevku zdaňovaním výsluhových dôchodkov príslušníkom represívnych zložiek.

Dňa 15. 4. 2015  Slovenský  zväz vojenských táborov nútených prác  pomocných technických práporov  a Svetové združenie  bývalých čsl. politických väzňov podali  Kancelárii predsedu vlády SR a poslaneckým klubom NR SR  žiadosť o podanie návrhu  na novelizáciu zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. a  odstránenie diskriminácie účastníkov a veteránov protikomunistického odboja - občanov Slovenskej republiky ktorá je uverejnená na webovej stránke  http://szcpv.org/15/novela.html. O podporu novelizácie zákona č. 219/2006 Z.z sme požiadali Vládu SR, Ústav Pamäti národa,  poslancov NR SR a občianske združenia zastupujúce politických väzňov, Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja (PV ZPKO) a Konfederáciu politických väzňov Slovenska (KPVS).

S poľutovaním konštatujeme, že  nikto z uvedených inštitúcii náš návrh neakceptoval a nemal záujem ho podporiť.  Jediné potvrdenie a  oznámenie obdržal SZ VTNP PTP len z Kancelárie Úradu vlády SR, ktorá  formálne potvrdila prijatie žiadosti a jej  formálne   odstúpenie príslušnému ministerstvu, ktoré však k dnešnému dňu nepodniklo žiadne kroky vo veci novelizácie zákona č. 219/2006 Z.z. a odstránení diskriminácie slovenských občanov, ktorí boli ako politickí väzni súdení súdmi bývalej Československej socialistickej republiky.

Táto diskriminácia naďalej pretrváva, jednak v spôsobe odškodňovania a riešenia sociálnej situácie bývalých politických väzňov, keďže  Českej republike je to v kompetencii vlády a nie parlamentu ako v Slovenskej republike, a taktiež aj v zjavnom nesúlade Zákona č. 262/2011 Sb. o účastnícich odporu proti komunizmu so Zákonom  č. 219/2006 Zz. o protikomunistickom odboji. 
Česká republika v roku 2011 prijala Zákon č. 262/2011 Sb. Parlamentu Českej republiky   o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ktorý okrem dorovnania dôchodku, priznáva účastníkovi odporu proti komunizmu finančnú čiastku 100 000 ČK a podľa ktorého oprávnenými osobami pre podanie žiadosti s výnimkou priznania finančného príspevku a dorovnanie dôchodku sú aj slovenskí občania, ktorí mali k 17. novembru 1989 štátne občianstvo bývalej Československej socialistickej republiky. Zatiaľ čo na Slovensku prijatý zákon, je len morálnym zadosťučinením pre účastníkov protikomunistického odboja, zákon prijatý v Českej republike, okrem priznania jednorazovej finančnej náhrady a úpravy dôchodkov,  v zmysle ustanovenia § 11 tohto zákona umožňuje na základe návrhu podaného súdu, odstrániť právne deformácie a nespravodlivé tzv. zostatkové tresty za trestné činy súvisiace s protikomunistickým odbojom  na ktoré sa nevzťahoval zákon o súdnej rehabilitácii č. 119/1990 Zb., ktorý bol prijatý v čase, kedy o jeho prijatí rozhodovali aj ľudia spojení s bývalým nedemokratickým režimom, čím prakticky  pokračovala kontinuita právneho systému, ktorý naďalej kriminalizoval odporcov komunistického režimu.

Z týchto dôvodov vyzývame Vládu SR, poslancov NR SR ako aj Ústav pamäti národa, aby sa zasadili o odstránenie diskriminácie slovenských občanov- účastníkov protikomunistického odboja, aby títo neboli nútení obracať sa so sťažnosťou na Ústavný súd SR a Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.

                                               Svetové združenie bývalých politických väzňov

Na vedomie:
Kancelária predsedu úradu vlády SR
Poslanecké kluby a poslanci NR SR
Ústav pamäti národa
Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja
Konfederácia politických  väzňov Slovenska


https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=1810

Parlamentná tlač 1810 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 1810
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 23. 10. 2015
Názov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana)Úvodná strana (18 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona)Návrh zákona (105 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa)Dôvodová správa (162 KB)
Stanovisko MF SR (Stanovisko MF SR)Stanovisko MF SR (29 KB)

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=1291

Parlamentná tlač 1291 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 1291
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 5. 11. 2014
Názov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana)Úvodná strana (19 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona)Návrh zákona (104 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa)Dôvodová správa (151 KB)
Stanovisko MF SR (Stanovisko MF SR)Stanovisko MF SR (32 KB)


http://www.upn.gov.sk/sk/vyhlasenie-k-odmietnutiu-odskodnenia-obeti-komunistickeho-rezimu-v-nr-sr/

Vyhlásenie k odmietnutiu odškodnenia obetí komunistického režimu v NR SR

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák v súvislosti so zamietnutím návrhu novely zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona") poslancami NR SR, poskytol v mene ÚPN nasledovné vyhlásenie:
„S poľutovaním som prijal správu o tom, že návrh zákona o symbolickom odškodnení bývalých politických väzňov v NR SR opäť neprešiel. Vyjadrujeme sklamanie, že väčšina poslancov NR SR odmietla novelu zákona, ktorého cieľom bolo 26 rokov od Nežnej revolúcie odstrániť nespravodlivý a neúctivý stav v našej demokratickej spoločnosti. Nie je možné, aby tí, čo utláčali, prenasledovali, mučili a porušovali tak základné ľudské práva na vlastných spoluobčanoch, poberali za takúto „službu" dodnes vysoké výsluhové dôchodky. Nie je možné, aby tí čo vtedy trpeli, mali nízke starobné dôchodky a trpeli tak vlastne aj dnes. Ako inštitúcia, ktorej úlohou je zachovanie živej pamäti národa na obdobie neslobody, nemôžeme a nebudeme mlčať nad nespravodlivosťou, ktorá aj takto znevažuje pamiatku tisícok obetí zločineckého komunistického režimu. Neprijatie návrhu novely zákona a odmietnutie na jednej strane symbolického odškodnenia obetí komunistického režimu, a na druhej strane takýmto spôsobom vyjadrenie podpory ochrane záujmov príslušníkov bývalej komunistickej ŠtB považujeme za pošliapanie pamiatky mŕtvych, alebo žijúcich obetí komunistického režimu. Tento krok svedčí o nezrelosti národa, podporuje stratu pamäti spoločnosti na obdobie neslobody, pôsobí ako prejav arogancie moci a ignorácia spravodlivosti. Plošné zdanenie výsluhových dôchodkov pre bývalých príslušníkov ŠtB o 50 %, aké uskutočnili iné štáty bývalého východného bloku, a súčasne priznanie jednorazového finančného príspevku bývalým politickým väzňom, ich manželkám, manželom, vdovám a vdovcom vo výške 1.000 eur by bolo prejavom odmietnutia komunistickej minulosti a zla, ktoré bolo v čase tohto režimu na vlastných obyvateľoch páchané. Slovenská republika ako jedna z posledných krajín by sa prijatím tohto návrhu zákona pripojila k iným krajinám, ktoré sa už týmto spôsobom vyrovnali so svojou nedemokratickou minulosťou. Bol by to aj prejav odsúdenia zločineckého komunistického režimu a tých, ktorí s ním boli spojení. Odmietnutím tejto novely zákona sa však väčšina poslancov NR SR postavila naopak do polohy, ktorej zjavne neprekáža komunistická minulosť, neprekáža im zločinecká organizácia, akou bola bývalá ŠtB a neprekáža im ani obhajoba záujmov tých, ktorí boli s bývalým režimom spojení."

http://www.minulost.cz/cs/kdyz-vrazdi-estebaci

Když vraždí estébáci


hlavna stranka