hlavna stranka

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MAGISTRÁTU HL. MESTA SR V BRATISLAVE BUDE PREHODNOCOVAŤ OBNOVENIE BEZPLATNÉHO CESTOVNÉHO V MHD PRE BÝVALÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

V tejto súvislosti uverejňujeme list, ktorý Svetové združenie bývalých politických väzňov obdržalo z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

Zdieľaj  | 

Dobrý deň,
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na rokovaní schválilo uznesenie č. 349/2015, v ktorom žiada primátora pripraviť materiál, v ktorom bude vyčíslený dopad bezplatnej prepravy pre osoby ťažko zdravotne postihnuté, držiteľov zlatej Janského plakety a držiteľov protifašistického s protikomunistického odboja vrátane rodinných príslušníkov v priamej línii  s trvalým pobytom v Bratislave.

V tejto súvislosti  si Vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie údajov o počte držiteľov preukazov účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov samostatne pre osoby s trvalým pobytom v Bratislave  a v Bratislavskom kraji, ktorí sú mladší ako 70 rokov a teda nemajú nárok na bezplatnú prepravu v rámci prepravy v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji. Taktiež si Vás dovoľujem požiadať o aktualizáciu počtu členov na Slovensku, ktorí sú mladší ako 70 rokov.

Uvedené údaje môžete zaslať priamo na e-mailovú adresu  myslikova@bratislava.sk alebo borisinec@bratislava.sk. Nakoľko najbližšie bežné rokovanie Mestského zastupiteľstva je plánované v termíne 31.03.2016,  dovoľujeme si Vás požiadať o doručenie požadovaných údajov v čo možno najskoršom termíne, tak aby bolo možné tieto údaje zohľadniť pri výpočte dopadov uvedených tarifných zliav pre potenciálne oprávnené osoby. 

Dopredu veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu.

S pozdravom

--
Ing. Vladimíra Myslíková


Oddelenie dopravného inžinierstva
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
T: +421 259 356 348
E-mail: vladimira.myslikova@bratislava.sk

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
http://www.bratislava.sk/


hlavna stranka