hlavna stranka

Žiadosť o prijatie zákonných opatrení odstraňujúcich diskrimináciu obetí komunistického režimuZdieľať  | 

SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV
IČO: 37796542   DIČ:  2021593816                                                                                                                
Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
Tel:++421 52 7722626, ++421 910 399 685
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org                         

Vec:  Žiadosť o prijatie zákonných opatrení odstraňujúcich diskrimináciu obetí komunistického režimu

Novelizáciou  Zákona č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách, podanou poslancami SNS,  s účinnosťou od 1. novembra 2017 sa v predvečer  Dňa boja za slobodu a demokraciu opäť prehĺbila diskriminácia bývalých politických väzňov, obetí stalinizmu a komunistického režimu  nielen zlým načasovaním  novelizácie tohto zákona, ale v podstate aj skutočným postojom poslancov NR SR k obdobiu neslobody v rokoch 1948-1989, ktoré sa začalo už v rokoch 1944-45 násilným odvlečením  vyše 70 000 našich občanov do pracovných táborov v bývalom ZSSR. Účastníkom  národného boja za oslobodenie sa podľa tejto novely  zvyšuje príspevok k starobnému dôchodku  na sumu 70 eur mesačne, vdovám a vdovcom o polovicu.
Slovenska republika ako členský štát EÚ navonok proklamuje, že sa hlási  k základným princípom a hodnotám demokracie, no v skutočnosti  tých, ktorí za tieto hodnoty trpeli a obetovali svoje životy, považuje už len za príťaž.

 Neupierame účastníkom boja za národné oslobodenie ich nárok na zlepšenie sociálnej situácie,  ale ak predkladatelia novely argumentujú zlou sociálnou a zdravotnou situáciou účastníkov protifašistického odboja a ich pozostalých, rovnako by to malo platiť aj na účastníkov protikomunistického odboja a obete komunistického režimu, ktorých dôchodky sú neúmerne nižšie ako dôchodky tých čo ich týrali. Opakované návrhy zákona na jednorazové poskytnutie finančného príspevku  znížením výsluhových dôchodkov  príslušníkov ŠtB a dôstojníkov Pohraničnej stráže, ktorí nesú zodpovednosť za smrť vyše 400 ľudí usmrtených pri pokuse o útek na hraniciach tak ako je tomu v Maďarsku a Poľsku, poslanci NS SR odmietli z dôvodu diskriminácie a retroaktivity.  Na druhej strane im diskriminácia obetí z radov bývalých politických väzňov, násilne odvlečených a príslušníkov VTNP PTP neprekáža.  

Svetové združenie bývalých politických väzňov viackrát bezúspešne žiadalo bývalú vládu Mikuláša Dzurindu a neskôr vládu vedenú Smerom SD o ukončenie diskriminácie slovenských občanov väznených totalitným režimom. Napriek tomu, že sme boli súdení súdmi bývalého Československa, rozdelením býv. ČSFR došlo k prehlbujúcej sa diskriminácii slovenských občanov, v porovnaní s občanmi Českej republiky, najmä v sociálnej a zdravotnej oblasti, kde je prijímanie týchto nariadení v kompetencii vlády. Na diskrimináciu sme upozorňovali aj Ústavný súd SR podaním sťažnosti pre porušovanie ľudských práv.
Táto diskriminácia sa najviac prehĺbila prijatím Zákona č. 262/2011 Sb. Parlamentu Českej republiky  262 o účastnících odboje a odporu proti komunismu, podľa ktorého oprávnenými osobami pre podanie žiadosti sú aj slovenskí občania, ktorí mali k 17. novembru 1989 štátne občianstvo bývalej Československej socialistickej republiky. Zatiaľ čo na Slovensku prijatý zákon, je len morálnym zadosťučinením pre účastníkov protikomunistického odboja, zákon prijatý v Českej republike, okrem priznania jednorazovej finančnej náhrady 100 000 Kč, 50 000 Kč. pozostalej osobe a úpravy dôchodkov,  umožňuje na základe návrhu podaného súdu, odstrániť právne deformácie a nespravodlivé tzv. zostatkové tresty za trestné činy súvisiace s protikomunistickým odbojom  na ktoré sa nevzťahoval zákon o súdnej rehabilitácii č. 119/1990 Zb., ktorý bol prijatý v čase, kedy o jeho prijatí rozhodovali aj ľudia spojení s bývalým nedemokratickým režimom. Tým prakticky  pokračovala kontinuita právneho systému, ktorý naďalej kriminalizoval odporcov komunistického režimu. Jedná sa napríklad o tresty, za, v tom čase nedovolený dovoz politicky nevhodnej  alebo  náboženskej literatúry, čo bolo právne kvalifikované ako hospodárska s majetková trestná činnosť. Podobne vojaci, ktorí sa dostali na Západ boli okrem nedovoleného opustenia republiky odsúdení aj za krádež uniformy, resp. vojenskej techniky ak sa s touto dostali alebo pokúsili dostať cez štátne hranice.  Rovnako pri založení ozbrojenej skupiny, účastníkom protikomunistického odboja neboli rehabilitované trestné činy súvisiace s protikomunistickým odbojom, ako nedovolené ozbrojovanie či všeobecné ohrozenie, čo s porovnaním s účastníkmi protifašistického odboja vyznieva kontroverzne.
Naša žiadosť o podanie návrhu  na novelizáciu zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. a  odstránenie diskriminácie účastníkov a veteránov protikomunistického odboja - občanov Slovenskej republiky bola vládou SR a poslancami  NR SR ignorovaná ako uvádzame na stránke združenia http://szcpv.org/15/novela.html

V mene obetí stalinských a komunistických represii  a účastníkov protikomunistického odboja žiadame vládu a poslancov Národnej rady SR o podanie návrhu novely Zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom, najmä v prípade oprávnených osôb s najnižším príplatkom k dôchodku, keďže zákon vyplácanie príplatku podmieňuje minimálne 3 mesačnou dobou väznenia, pri ktorej je výška príplatku 60 Sk. za jeden mesiac, čo pri 3 mesiacoch predstavuje cca 6 eur.
Žiadame o  odstránenie neprimeranej tvrdosti zákona, ktorý nepriznáva príplatok k dôchodku manželkám politických väzňov, násilne odvlečených a príslušníkov VTNP PTP, ktoré sa starali o viacdetné rodiny a z dôvodu, že nemohli pracovať  nebol im preto priznaný nárok na dôchodok  a sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi.

Žiadame o novelizáciu Zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. tak, aby bola odstránená diskriminácia slovenských občanov prijatímZákona č. 262/2011 Sb. Parlamentu Českej republiky  262 o účastnících odboje a odporu proti komunismu a to v časti priznania finančného príspevku  ekvivalentu sumy 100 000 Kč. a vyrovnania najnižších dôchodkov.

V súvislosti s prijatím  Zákona č. 487/2013 Z.z. z 5. decembra 2013 o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, podaného vládou SR, žiadame o prijatie zákona, ktorý by priznal rovnaké postavenie aj účastníkom protikomunistického odboja.
Predkladatelia zákona uvádzajú, že  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pôsobí na území SR ako občianske združenie. Je historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protifašistických bojovníkov.  Poslanci Smeru-SD zdôraznili, že Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vykonáva aj činnosti z pôsobnosti štátnych orgánov, a to na úseku rozvoja národného povedomia, presadzovania demokratického a humánneho odkazu národnooslobodzovacieho hnutia.
Neúčasť predstaviteľov vlády zo strany Smer-SD  na uctení si štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu 17 novembra a spochybňovanie  novembrových udalosti neomarxistickými názormi poslanca NR SR Ľuboša Blahu (Smer-SD) - predsedu výboru pre európske záležitosti, odhaľujú pravú tvár Smeru-SD ako strany, ktorá sa hlási k EÚ len z vypočítavosti a kvôli eurofondom, no v skutočnosti patrí  názormi pred rok 1989 k systému, ktorý po 40 rokoch vyhnil.  Ak má Slovenská republika skutočne patriť medzi štáty, ktoré si ctia hodnoty demokracie a slobody, nemôže sa tak stať bez priznania rovnocenného postavenia  pre tých, ktorí za slobodu a demokraciu priniesli najvyššie obete. Paradoxne  je dnes pri moci  súčasná vláda  aj s prispením politických väzňov, ku ktorým sa za to stavia macošsky a nevďačne. 
Potvrdzuje to aj nedávna novela  zákona, podľa ktorej  štatutárnym orgánom Ústavu pamäti národa už nebude predseda správnej rady ale Správna rada, ktorú ovládajú politici, čím  deklasovala ÚPN do pozície služobníka a trafiky pre politických nominantov, podobne ako si v minulosti urobila KSČ prívesok zo Zväzu protifašistických bojovníkov.

Svetové združenie bývalých politických väzňov  z úcty k obetiam komunizmu, ktoré boli prinesené v mene slobody a demokracie  vyzýva vládu a poslancov, aby sa Slovenská republika zaradila k štátom EÚ, ktoré si ctia tieto obete.

Na vedomie:
Predstavitelia EÚ a zastupiteľské úrady USA, Kanady a ďalších štátov.

V Poprade dňa 20. 11. 2017

Svetové združenie bývalých politických väzňov
zastupujúci predseda:  František Bednár


Žiadosť PDF


hlavna stranka