hlavna stranka

Poďakovanie darcom a sponzorom pamätnej tabule, politikovi, povojnovému predsedovi ONV v Poprade a politickému väzňovi Jánovi Bendíkovi


Zdieľať  | 

Bez účasti darcov a sponzorov by odhalenie pamätnej tabule nebolo možné. Všetkým darcom a sponzorom vyslovujeme úprimné poďakovanie.

Žiaľ dotácia poskytovaná MV SR na činnosť nášho  združenia  je dlhodobo najnižšia zo všetkých občianskych združení, ktorým je poskytovaná.
Pre porovnanie za rok 2020:
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov  401 000 eur,
Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja 76 000 eur,
Konfederácie politických väzňov 74 000 eur,
Svetové združenie bývalých politických väzňov 8 000 eur.
Dotácia je určená len na organizovanie pietnych akcii, činnosť združenia a údržbu pamätníkov. Nie je možné z nej financovať pamätné tabule. Z tohto dôvodu sme nútení pamätnú tabuľu  prvému povojnovému predsedovi Národného výboru v Poprade, funkcionárovi Demokratickej strany, poslancovi  národného zhromaždenia a po februári 1948 politickému väzňovi financovať  z vlastných prostriedkov a formou sponzorstva a finančných darov.
Životný príbeh Jána Bendíka  je uverejnený na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/20/jan_bendik.html s názvom „Statočné srdce“.
                                   
Ak niekto prežil život v najťažších časoch 2. svetovej vojny  a  povojnovom období a zachoval si ľudskosť a čisté svedomie, tak to určite platí o Popradčanovi Jánovi Bendíkovi, ktorý sa  aktívne zapojil do príprav SNP ako spoluzakladateľ Ilegálneho revolučného národného výboru v Poprade.
Po oslobodení bol ako funkcionár Demokratickej strany, zvolený do Národného zhromaždenia ČSR a Slovenskej národnej rady.  Od volieb v roku 1946 až do 18. marca 1948 bol predsedom Okresného národného výboru v Poprade. Po februári 1948 a  zrušení Demokratickej strany pracoval  ako skladový robotník vo Svite. V septembri 1949 bol zatknutý a odsúdený vo vykonštruovanom procese vojenskom súdom spolu k 13 rokom za vlastizradu. 
V roku 1956 bol prepustený na amnestiu a s podlomeným zdravím zomrel 25. februára 1970. Ján Bendík, na ktorého sa zabudlo,  si preto  plným právom zaslúži, aby bola na budove Okresného úradu v  Poprade  17. novembra 2020 odhalená pamätná tabuľa s jeho menom, ktorej inštaláciu pripravuje Svetové združenie bývalých politických väzňov v spolupráci s Okresným úradom v Poprade.
 Súčasťou pamätnej tabule bude aj tabuľa s menami sponzorov a darcov. 

Návrh pamätnej tabule Ing. arch. Juraja Bačkora

 

 Bankové spojenie:
Fio Banka, a.s, pobočka zahraničnej banky.  Svetové združenie bývalých politických väzňov
č. účtu  v Slovenskej republike v EUR : 2400889071/8330
IBAN  SK3983300000002400889071
SWIFT/BIC  FIOZSKBAXXX

Rozpočet na pamätnú tabulu je cca 2500 eur.
Aj malá suma pomôže k zhotoveniu dôstojne tabule. 
Uvedenie mena darcu na pamätnej tabuli je na rozdiel od platenej reklamy v reklamných prospektoch, ktoré končia v smetnom koši,  trvalým uctením si statočného človeka, ktorého osud kruto poznamenal.

Svetové združenie bývalých politických väzňov

Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
Tel:+421 52 7722626, +421 903 142 771
email: szcpv@szcpv.org


Vyslovujeme vrelé poďakovanie darcom a sponzorom pamätnej tabule

Na pamätnú tabuľu finančným darom a sponzorsky prispeli:

1. Mgr. Rastislav Turčík-Ilava..........................................200 eur
2. Nadácia Chemosvit, Štúrova 101, 059 21 Svit............300 eur
3. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.................300 eur
4. Rodina Pacáková (Austrália)......................................300 eur
5. Rodina Bendíková......................................................400 eur
6. Rodina Husárová........................................................400 eur
7. Popradská energetická spoločnosť,s.r.o.....................200 eur
8. Anonýmny darca.........................................................180 eur
9. Obec Spišská Teplica.................................................100 eur

hlavna stranka