• hlavna stranka


  Predsedníctvo Svetového združenia bývalých politických väzňov potvrdilo vo funkcii predsedu Františka Bednára a prijalo uznesenie a potrebe zjednotenia a rozšírenia členskej základne

  Podľa stanov združenia prijatých mimoriadnou členskou schôdzou 10. marca 2018 sa skrátilo funkčné obdobie predsedníctva a kontrolnej a revíznej komisie združenia zo štyroch na dva roky. Na 25. apríla 2020 naplánovaná členská schôdza, ktorá sa mala konať v zasadačke Mestského úradu v Poprade, musela byť zrušená v dôsledku pandémie a zákazu verejných zhromaždení. Z mimoriadnych dôvodov sa preto členská schôdza a hlasovanie uskutočnili korešpondenčným spôsobom zaslaním správy o činnosti, vratnou obálkou s hlasovacím lístkom s menami kandidátov a návrhu textu uznesenia. Navrhovaným uznesením sa podľa stanov združenia členom môže stať každý občan nad  15 rokov, ktorý podporuje demokraciu a  je odporcom  neonacismu, neostalinizmu a komunizmu.  Z tohto dôvodu bol navrhnutý IV. podpredseda pre sekciu „Podpora demokracie a  dodržiavania základných ľudských práva a slobôd“, pán Marek Duda. Do tejto sekcie boli navrhnutí do predsedníctva, organizátor a protagonista VPN z novembra 1989 a autor viacerých publikácii pán Štefan Lazorišák z Košíc a pán Štefan Martoš z Topolčian, ktorému bol vo Švédsku priznaný politický azyl v 90. rokoch v čase Mečiarizmu.  
  Zdieľaj  | 

    Dňa 5. júna 2020 volebná komisia  vyhodnotila  hlasovanie o voľbe rozšíreného 15 členného predsedníctva, kontrolnej a revíznej komisie a prijatí uznesenia.  
  Za členov predsedníctva boli zvolení:

  1. František Bednár ml.                  9.  Mgr. Gizela Jasovská
  2. Elena Bačkorová                      10.  Elvíra Kručinská
  3. MVDr. Mária Bačová               11.  Dr. Ing. Augustín Köteles
  4. Ondrej Bartko                           12.  Štefan Lazorišák
  5. Marek Duda                              13.  Štefan Martoš
  6. Eva Farkašovská                      14.  Ondrej Meltzer
  7. Helena  Ferencová                   15. Mgr. Mária Tureková
  8. Klára Furmanová                       
  Revízna a kontrolná komisia

  1. Rudolf Schmidt
  2. Anna Malá
  3. Aurélia Čarnoká

  Následne dňa 10. júna 2020 novozvolené predsedníctvo na schôdzi konanej 10. 6. 2020 v kancelárii SZBPV zvolilo  predsedu a 4 podpredsedov a predstavilo novú prihlášku podľa ktorej môže byť členom každý občan SR, ktorý podporuje demokraciu a dodržiavanie základných ľudských práv a má záujem zachovať odkaz protikomunistického odboja. Predsedníctvo poverilo menovacím dekrétom pána Štefana Lazorišáka k rokovaniam vo veci projektu Centrálneho pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968 v Košiciach kde bolo najviac obetí na území Slovenskej republiky.

  František Bednár          predseda
  Ondrej Bartko              I. podpredseda za sekciu VTNP PTP
  Dr. Augustín Köteles   II. podpredseda
  Klára  Fuhrmanová      III. podpredseda a  predsedníčka Sekcie násilne  odvlečených
  Marek Duda                 IV. podpredseda  - sekcia Podpora demokracie 

  Predsedníctvo sa jednohlasne zhodlo na  nevyhnutnosti zachovania historickej pamäte, čo je hlavným poslaním združenia, rozšírenia členskej základne o rodinných príslušníkov a mladých ľudí a spojenia všetkých troch organizácii na Slovensku do jednej spoločnej organizácie tak ako je to v prípade Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), ktorého členom sa môže stať každý  občan SR – ktorí dovŕšil 18 rokov veku a má záujem zachovávať odkaz protifašistického odboja, osobitne odkazu SNP a ktorý oficiálne uvádza, že má 19 000 členov.

                           
  Správa o činnosti SZBPV za roky 2018 – 2020

  Stanovy SZBPV

  Uznesenie prijaté členskou schôdzou

  Nová prihláška


  Návrh projektu Centrálneho pamätníka obetí okupácie 1968 na Slovensku v Košiciach
  hlavna stranka