hlavna stranka

Žiadosť o pomoc pri zabránení hroziacej samovraždy člena Svetového združenia bývalých politických väzňov Vladimíra Pavlíka


Zdieľať  | 

 

                              
 SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV
IČO: 37796542   DIČ:  2021593816                                                                                                          
Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
Tel:++421 52 7722626, ++421 910 399 685
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org                          

Vaša Excelencia
Prezidentka Slovenskej republiky
Mgr. Zuzana Čaputová
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
P.O. Box 128

810 00 Bratislava 1

Poprad 12. 1. 2020

Žiadosť o pomoc pri zabránení  hroziacej  samovraždy člena Svetového združenia bývalých politických väzňov Vladimíra Pavlíka
                 
Vaša Excelencia, na základe poskytnutých informácii osobou blízkou  nášmu členovi pánovi Vladimírovi Pavlíkovi sme si dovolili Vás požiadať o pomoc pri zabránení jeho hroziacej demonštratívnej samovraždy, ktorú chce údajne spáchať na protest proti súdnej exekúcii, ktorej dôvodom neboli žiadne  dlhy ale výlučne len jeho aktivity pri ktorých ako bývalý novinár vo verejnom záujme publikoval na internete články o podozrení z trestnej činnosti a svoje kritické názory na spoločenský vývoj po 17. novembri 1989.  Touto žiadosťou súčasne konáme aj v zmysle právnej legislatívy v snahe predísť smrti človeka a upozorniť na postup a konanie súdu a exekútorského úradu, ktoré ho pohlo resp. nezabránilo jeho  hroziacej samovražde.

            Pán Vladimír Pavlík, narodený 10. 9. 1948, ako jeden zo štrnástich občanov zo Slovenska  bol signatárom Charty 77.  Ako potvrdzujú registračné protokoly ŠtB, uverejnené Ústavom pamäti národa, Vladimír Pavlík bol  preverovanou osobou r. č. 12187.  25. marca 1988 sa zúčastnil na „Sviečkovej demonštrácii“ v Bratislave.  V 90-tých rokoch pôsobil ako jediný slovenský redaktor v Cibulkových „Necenzurovaných novinách“, ktoré ako prvé zverejnili zoznamy spolupracovníkov ŠtB.  Vzhľadom na jeho minulosť a povahu máme vážne obavy, že pán Vladimír Pavlík, ktorý v čase totalitného komunistického režimu  bol pripravený z presvedčenia za svoju pravdu obetovať aj vlastný život, je schopný  dnes ako vyše 70 ročný s poškodeným zdravotným stavom v dôsledku mozgovej porážky svoje hrozby uskutočniť.

            Dovolili sme si upozorniť na okolnosti exekúcie pána Vladimíra Pavlíka, ktorá by podľa nášho názoru v demokratickom štáte EÚ bola sotva možná a ktoré potvrdzujú, že na Slovensku po vražde novinára Jána Kuciaka existujú v justícii paralelné štruktúry, ktoré zneužívajú justíciu  a exekúcie na eliminovanie a umlčanie  ľudí, ktorí našli odvahu kriticky reagovať na dianie v spoločnosti a upozorňovať na porušovanie zákona.

I.

            Niekedy v roku 2015 pán Vladimír Pavlík  odoslal na internetový portál necenzurovane článok o  kauze vtedajšieho bytčianskeho dekana Pavla Trnku evidovaného agenta  ŠtB r. č. 13808, ktorého zaistili vo Schwechate pri Viedni a obvinili  z podvodu predaja falzifikátov obrazov. Rakúska polícia ho podozrievala, že riadil skupinu Slovákov a Rakúšanov, ktorá chcela predať 12 obrazov v hodnote 16 miliónov eur.  V súvislosti s tým v článku informoval o doposiaľ neznámych skutočnostiach, ktoré získal od svedka, ktorého navrhoval vypočuť a ktorý by dosvedčil, že v kauze ako spolupáchateľ figuroval aj Ľubomír O. Podľa tohto  svedka  vo veci prepustenia dekana údajne intervenoval a finančne pomohol v tom čase úradujúci biskup Nitrianskej diecézy a u veľvyslanca SR vo Viedni údajne loboval JUDr. Ján Čarnogurský.  

Na základe uvedeného článku Ľubomír O. podal na Vladimíra Pavlíka trestné oznámenie za ohováranie. Po predvolaní mu bolo oznámené, že to odstúpia  na priestupkové konanie, pričom on navrhol, keďže v článku uvedené skutočnosti mohol dokázať svedeckou výpoveďou svedka, ktorý mu diktoval dotyčný text článku, aby bola vec odstúpená Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Považskej Bystrici a vykonaná konfrontácia, pri ktorej by  tento svedok v priamej konfrontácii usvedčil Ľubomíra O. OR PZ v Považskej Bystrici však jeho  návrh neakceptovalo a vec nebola odstúpená ani na Okresný úrad ako priestupok.
Podľa nami zistených informácii, napriek opakovaným žiadostiam  pána Vladimíra Pavlíka,  polícia tohto svedka dodnes nevypočula!


Potom čo Ľubomír O.  na polícii neuspel, podal Okresnému súdu v Považskej Bystrici návrh na vydanie predbežného opatrenia o ktorom rozhodol švagor bývalej štátnej tajomníčky JUDr. Moniky Jankovskej, sudca  JUDr. Roberta Jankovský, ktorý vydal  predbežné opatrenie ešte pred podaním žaloby na ochranu osobnosti.  Týmto predbežným opatrením nariadil, aby  Vladimír Pavlík odstránil z internetovej stránky predmetný článok, čo však nebolo možné, pretože pán Vladimír Pavlík nie je prevádzkovateľom žiadnej internetovej stránky, z čoho vyplýva, že predbežné opatrenie bolo nevykonateľné.  Ľubomír O. pritom nepredložil súdu žiadny dôkaz o tom, že pán Vladimír Pavlík je  prevádzkovateľom alebo vlastníkom nejakej internetovej stránky.  Nečakajúc na rozhodnutie  odvolacieho súdu  podal Ľubomír O., v snahe umlčať Vladimíra Pavlíka,  návrh na  exekúciu  sp. zn. 406 EX 2015-15. Exekútorka JUDr. Mária (Hlavňová) Bíla  si uplatnila pri tom predbežné trovy exekúcie, ktoré jej Vladimír Pavlík včas uhradil.

II.

Po zrušení predbežného opatrenia Krajským  súdom Trenčín a následne aj zrušení exekúcie sa pán Vladimír Pavlík domáhal  vydania bezdôvodného opatrenia - vrátenia trov exekúcie, ktorá nemala byť a ktorú možno považovať za neoprávnenú.  Jeho návrh však bol  Okresným súdom Považská Bystrica zamietnutý  a namiesto nastolenia právnej istoty a zákonnosti začala jeho  „justičná poprava“ vymáhaním  trov konania  exekútorke JUDr. (Hlavňovej) Bílej za jej právne zastúpenie, pre neho ako dôchodcu v likvidačnej výške  1 205 eur, ktoré nie je schopný v lehote troch dní uhradiť.  

Z dôvodu porušovania ústavných práv podal pán Vladimír Pavlík  v januári 2019 prostredníctvom právneho zástupcu sťažnosť Ústavnému súdu SR, v ktorej okrem iného navrhol aj zrušenie rozsudku Okresného súdu Považská Bystrica na základe ktorého   sa 2. 1. 2020 začala proti nemu ďalšia exekúcia.

Dňa 9. januára 2020 podal súdnej exekútorke  JUDr. Andrei Prudkej, Exekútorsky úrad Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica, návrh na zastavenie exekúcie č. k. 260 EX 464/19-15 z dôvodu existencie skutočností, ktoré bránia vymáhateľnosti exekučného titulu, konkrétne z dôvodu podania sťažnosti Ústavnému súdu SR sp. zn. Rvp 111/2019 proti porušeniu základných práv a slobôd a ľudských práv a základných slobôd podľa čl. 127 ods.1 Ústavy SR a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobodách.  V petite sťažnosti navrhol zrušenie rozsudku OS Považská Bystrica, ktorý sa stal podkladom pre začatie exekúcie, nakoľko Ústavný súd o sťažnosti ešte nerozhodol.

Ako nám bolo oznámené, Vladimír Pavlík dňa 9. 1. 2020 v stanovenej lehote odoslal exekútorke JUDr. Andrei Prudkej návrh na zastavenie exekúcie a vyplnený formulár o majetku.  Ešte pred  vydaním rozhodnutia o jeho návrhu na zastavenie exekúcie však dňa 10. 9. 2020 z výpisu zostatku účtu v Poštovej banke zistil, že na príkaz exekútorsky má na účte -1500 eur, pričom tam mal plusový zostatok.  Týmto postupom súdnej exekútorky  Vladimírovi Pavlíkovi reálne hrozí, že nedostane dôchodok, nebude mať na stravu, na úhradu za energie a na lieky bez ktorých nemôže byť. Exekútorka ho týmto ešte pred tým ako rozhodla o jeho návrhu na zastavenie exekúcie a pred vydaním rozhodnutia Ústavného súdu SR o sťažnosti sp.zn. Rvp 111/2019  vystavila ohrozenia života z nedostatku jedla a liekov.

Na základe uvedených dôvodov poukazujeme na to, že tento postup je nielenže  v rozpore  s dobrými mravmi ale  porušuje aj základné ľudské práva a slobody a je v rozpore s medzinárodný dohovorom a navyše poškodzujem dobré meno Slovenskej republiky vo svete.

V prípade smrti alebo samovraždy Vladimíra Pavlíka, čo  reálne a bezprostredne hrozí,  budeme o tom informovať medzinárodné organizácie pre ľudské práva a zvážime podanie žaloby proti Slovenskej republike za úmyselné usmrtenie resp. k pohnutiu k samovražde,  nakoľko Slovenská republika, v ktorej je najvyšší počet exekúcii v rámci EÚ,  doháňa k  samovraždám  a ekonomicky likviduje vlastných občanov za ich kritické názory, čo je v každej demokratickej spoločností neprípustné.

Vaša Excelencia, veríme, že sa z titulu Vašich právomoci nájde riešenie, ktoré zabráni ďalšej ľudskej tragédii akých je  na Slovensku žiaľ v súčasnosti mnoho, či už dotazom na Ústavný súd, ktorý jediný môže tento justičný nihilizmus zastaviť alebo iným zákonným a vhodným spôsobom.

S úctou
Svetové združenie bývalých politických väzňov
                           

František Bednár
predseda  SZBPV

Na vedomie:

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky – podateľňa, Mäsiarska 59, 042 65 Košice
Ministerstvo spravodlivosti SR,  Župné námestie 13,  813 11 Bratislava
JUDr. Andrea Prudká,  Exekútorsky úrad Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica
JUDr. Mária (Hlavňová) Bíla,  - súdny exekútor, Hlavná 115, 040 01  Košice
Okresný súd Považská Bystrica, Štúrova 2, 01733 Považská Bystrica
Human Right Watch , Rue de Trèves, 45, 1040 Brussels, Belgium
AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO, Štefánikova 16, 811 04 BRATISLAVA
SITA
TASRhlavna stranka