hlavna stranka

Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre pokus usmrtenia s následkom ťažkej zdravotnej ujmy


Zdieľať  | 
SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV
Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org     


Nejvyšší státní zastupitelství
Jezuitská 585/4
660 55 Brno

podatelna@nsz.brn.justice.cz

                                                                                                                     Poprad 5. 3. 2021

 Naše číslo   sz 9/21

Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre pokus usmrtenia  s následkom ťažkej zdravotnej ujmy

V zmysle ustanovenia § 5 Zákona č.  198/1993 Sb. zo dňa 9. júla  1993 o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, podľa ktorého  sa do  premlčacej lehoty  trestných činov nezapočítava doba od  25. 2. 1948 do 29. 12 1989, podávame trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie z pokusu usmrtenia s následkom trvalej ťažkej zdravotnej ujmy, bývalého politického väzňa Petra Placha, nar. 29. 7. 1964, bytom, Burgwallbacher 31, 97659 Schönau, Nemecko, člena Svetového združenia bývalých politických väzňov.

            K trestnému činu došlo vo Väzobnej  väznici Praha Ruzyně, 5. 12 alebo  6. 12. 1983 za účasti v tom čase tam pracujúcich dozorcov, ktorí pred výmenou Petra Placha za sovietskeho agenta KGB Batascheva, na príkaz doposiaľ nezisteného páchateľa vyviedli vo večerných hodinách Petra Placha pod zámienkou sprchovania do miestnosti bez teplej vody v ktorej bolo už vopred vyvesené okno. Následne ho tam niekoľko hodín nechali vyzlečeného v čase kedy boli nízke teploty  s úmyslom spôsobiť mu smrť  následkom podchladenia. Prežil len šťastnou náhodou  keď sa mu podarilo krikom z okna upozorniť väzňov, ktorí privolali dozorcov. Po výmene ku ktorej došlo 7. 12. 1983 v dôsledku   zlého zdravotného stavu po niekoľkých dňoch upadol do bezvedomia  a musel byť umiestený  na oddelení Jednotky intenzívnej starostlivosti v Nemeckej spolkovej republike. Jeho rekonvalescencia s trvalými následkami v dôsledku čoho sa stal invalidom  trvala jeden rok.
Bez akýchkoľvek pochýb je preto preukázateľné, že došlo k úmyselnému spáchaniu obzvlášť závažného trestného činu, posudzovaného  podľa zákona č. 198/1993 Sb. ako zločinu spáchaného zločineckou organizáciou, za ktorú je považovaný  v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1.  režim založený na komunistickej ideológii, ktorý rozhodoval o riadení štátu a osudoch občanoch Československa od 25. 2. 1948 do 14. 11. 1989.
Podľa § 2. ods. 2  Komunistická strana Československa bola organizáciou  zločinnou a zavrženiahodnou obdobne ako ďalšie  organizácie založené na jej  ideológii, ktoré vo svojej činnosti smerovali  k potlačovaniu ľudských práv a demokratického systému.

Odôvodnenie

                                                           I.

Rodina Petra Placha, sa stala predmetom záujmu  III. Správy ZNB - Vojenskej kontrarozviedky (VKR),  ktorá sa podľa sovietskeho vzoru stala špecifickou súčasťou Štátnej bezpečnosti ako samostatný sektor ministerstva národnej bezpečnosti už začiatkom päťdesiatych rokov a ktorej  spisy nemohli byť po novembri 1989  15 rokov odtajnené. 
Predmetom záujmu sa stali občania ČSSR, ktorí z rôznych dôvodov žili v zahraničí.  Buď sa vysťahovali  (ako sudetskí Nemci), alebo boli vysťahovaní hlavne do Nemecka a Rakúska.  VKR sa snažila všetkými dostupnými prostriedkami, aj nelegálnymi, získať alebo  zaviazať týchto ľudí k spolupráci.  Nebezpečné to bolo  obzvlášť pre ľudí, ktorí mali v ČSSR zvyšok rodiny alebo príbuzných. Tu  vyvíjali silný nátlak spojený  s vyhrážaním voči v ČSSR žijúcim príbuzným. Najnebezpečnejšie bolo ale vydieranie ľudí, ktorí sa legálnym spôsobom snažili  o vysťahovanie z ČSSR. Tým  pod nátlakom a vyhrážkami často neostalo nič iné len podpísať spoluprácu. Pokiaľ ju nepodpísali  bolo  proti nim pod nerôznejšími vymyslenými obvineniami  začaté trestné stíhanie  a následným odsúdením do väzenia.
Medzi záujmové osoby patril aj otec Petra Placha, ktorého sa VKR snažila neúspešne získať k spolupráci po tom čo sa vysťahoval do Nemeckej spolkovej republiky.  Je potrebné uviesť, že  starý otec Petra Placha  spoznal brutalitu nacistického  koncentračného  tábore Sachsenhausen kde bol šesť rokov po tom čo z náboženských dôvodov odmietol službu v Hitlerovej armáde.  Po skončení vojny, hoci boli sudetskí Nemci,  neboli odsunutí a mohli zostať v Československu.    Po nástupe komunistov k moci v roku 1948 boli jeho starý otec a otec väznení a preto sa usilovali o vysťahovanie do Nemecka. Podarilo sa im to až v roku 1966.   Už vtedy začal byť jeho otec rozviedkou nútený k spolupráci  čo vtedy bolo bežnou praxou pri každom vysťahovalcovi.  Vydieranie  pokračovalo aj v Nemecku  a jeho  rodina, ktorá ostala v Československu sa pri tom stala rukojemníkom.  Jeho syn Peter sa v roku 1972 oženil  a apríli sa im narodila dcéra. V tom čase nevedel o nátlaku na otca a netušil ako jeho odmietanie spolupráce  ovplyvní osud celej rodiny po tom čo sa v roku 1977 vysťahoval do Nemecka, kde získal ako občan nemeckej národnosti štátne občianstvo a usiloval sa o zlúčenie rodiny, pretože manželka s malou dcérkou ostali v ČSSR.

   Dňa 17. 2. 1978 bol Peter Plach pri návšteve manželky a  dcéry vo Varnsdorfe zatknutý z dôvodu vykonštruovanej protištátnej trestnej činnosti vyzvedačstva.  Jeho otcovi bol následne agentom s krycím menom „Karlík“  doručený list odoslaný z Nymburku, v ktorom bol opísaný priebeh jeho  zatknutia a   jeho ďalšieho osudu. Týmto sa československé orgány pomstili  za odmietnutie spolupráce jeho otca s rozviedkou.   Dokonca sa mu vyhrážali, že keď podnikne v Nemecku nejaké kroky k jeho  záchrane  môže sa stať, že náhle zomrie alebo sa niečo stane jeho rodine a štvorročnej dcére.
19. 6. 1979 bol Peter Plach odsúdený vo vykonštruovanom procese k 13 rokom za vyzvedačstvo podľa § 105 a ohrozenie štátneho tajomstva podľa § 106 Trestného zákona Vyšším vojenským súdom Příbram, ktorému predsedal vojenský sudca major Josef Hlaváček. Odvolací súd v Prahe, ktorému predsedal vojenský sudca plukovník Štefan Čambalík, pochádzajúci zo Slovenska,  rozsudok potvrdil. Keďže sa k žiadnej trestnej činnosti nepriznal, počas výkonu trestu ho navštevovali  príslušníci ŠtB, ktorí ho nútili k priznaniu vymyslených obvinení ako jedinej možnosti záchrany života a vyhrážali sa mu, že sa živý z väzenia nedostane. Vyhrážanie sa smrťou môžu potvrdiť  svedkovia, nemeckí spoluväzni s ktorými bol na cele  a ktorým sa o tom po výsluchoch zdôveril. Jedným z nich bol. Karl-Heinz Amkenbauer. Spoluväzni, ktorí boli prepustení pred jeho výmenou o tom aj vypovedali v Nemecku.
           Keďže československé orgány s požehnaním z najvyšších miest a bez akýchkoľvek dôkazov bezprecedentne zatkli a obvinili občana Nemeckej spolkovej republiky, bolo preto  potrebné to navonok  zdôvodniť. To bolo možné len vykonštruovaným obvinením a vynútením priznania za akúkoľvek cenu. Následky výsluchov vyšetrovateľmi ŠTB por. Jana Hockra, pplk. Václava Novotného, npor. Jaroslava Holého, npor. Vladimíra Nádvornika a npor. Jaroslava Jahodu  nesie dodnes. 
Návrh realizácie akcie  s názvom „Babeta“,  s označením prísne tajné,  podpísal námestník ministra vnútra ČSSR mjr. Ing. Ján Hanuliak a vo veci sa neskôr priamo angažoval námestník ministra zahraničných vecí ČSSR  Ing. Mečislav Jablonský, ktorý komunikoval s veľvyslanectvom NSR  a poznal podrobnosti  o pokuse likvidácie Petra Placha ku ktorému došlo v ruzynskej väznici v decembri 1983.

                                                                       II.
           
            Potom čo všetky snahy Nemeckej spolkovej republiky o jeho prepustenie alebo výmenu skončili odmietnutím mu život zachránila náhoda.  V Nemecku bol zadržaný sovietsky agent Bataschew bez diplomatickej imunity, ktorý bol priateľom  vtedajšieho Generálneho tajomníka ÚV KSSZ Jurija Andropova, bývalého šéfa KGB, ktorý intervenoval za výmenu Bataschewa a jeho návrat do ZSSR.  
Z tohto dôvodu bol vybraný na výmenu a následne eskortovaný do väznice v Ruzyni.  Existuje dôvodné podozrenie, že výmena Petra Placha,  vzhľadom na jeho vykonštruované obvinenie a vynucovanie priznania vyšetrovateľmi ŠtB nebola žiaduca, aby sa o týchto praktikách nedozvedel západný svet.  Z tohto dôvodu došlo dňa 5.12. 1983 alebo 6. 12. 1983 k pokusu o usmrtenie Petra Placha v dôsledku podchladenia, čo by bolo sporné dokázať, nakoľko by ako príčinu smrti uviedli zdravotné problémy.

Úmrtím Petra Placha resp. jeho neschopnosťou prevozu do Nemeckej demokratickej republiky v dôsledku vážneho zdravotného stavu a nutnej hospitalizácie, by sa podarilo výmenu Petra Placha  zmariť a na výmenu by musela byť vybraná iná osoba. Pre československé orgány to bola posledná príležitosť pred výmenou ako zabrániť, aby Peter Plach poskytol na západe svedectvo o komunistickej brutalite.

Toto dôvodné podozrenie potvrdzuje, že dozorcovia   ruzynskej väznice ho na príkaz zhora oslabeného a podvyživeného, z časti neschopného  vnímať, umiestnili na samotku.  V  decembri kedy bol silný mráz a mínusové teploty, v neskorých večerných  hodinách približne po 21. 00 hod., teda v čase po večierke kedy už vo väznici nebol žiadny pohyb a  kedy sa podľa väzenského poriadku sprchovanie väzňov nevykonávalo,  bol dozorcami odvedený na sprchovanie. Pred tým sa musel vyzliecť donaha. V sprche tiekla len studená voda a okno  bolo vyvesené.  Po hodinách mrznutia  sa pokúšal volať cez vyvesené okno o pomoc. Naproti boli  cely kde pri okne nejaký väzeň tajne fajčil a preto videl ohorok cigarety, z posledných síl  začal volať o pomoc až väzni z ciel oproti sprchy  privolali  dozorcov, ktorí na tomto oddelení mali službu.
Nevnímal  či to bolo v noci alebo už ráno, keď sa ešte za tmy prišli dvaja dozorcovia  pozrieť či ešte žije.  
Na druhý deň bol eskortovaný do NDR  a 7. 12. 1983 bol vymenený za sovietskeho agenta Batascheva. Odkiaľ sa dostal k rodičom do Nemeckej spolkovej republiky.  Po niekoľkých dňoch v dôsledku vyčerpania a neľudských podmienok vo väzení  skolaboval a v bezvedomý bol odvezený záchrankou do nemocnice na oddelenie intenzívnej starostlivosti. Lekári rodičov vzhľadom k jeho celkovému zdravotnému stavu pripravovali na to najhoršie. Rekonvalescencia trvala skoro rok.

            V súvislosti s pokusom o usmrtenie Petra Placha vo väznici Ruzyn je potrebné uviesť, že všetky  výsluchy spojené s neobyčajnou fyzickou brutalitou, psychickým nátlakom a vydieraním boli systematicky vedené tak, aby  ho donútili k priznaniu  alebo  k samovražde.  Do väznice Ruzyn bol prevezený  zdravotne vyčerpaný po takmer šiestich rokoch  psychického nátlaku za účelom zlomenia osobnosti a poníženia, po výsluchoch, väzbe, výkone trestu v III. napr. skupine, týrania, a vynucovania   priznania k trestnému  činu špionáže  pod vyhrážkou, že inak sa z väzenia živý nedostane. V čase kedy bol prevezený na Ruzyn bol v kritickom zdravotnom stave pretože už pred tým vo výkone trestu na Pankráci viackrát skolaboval. V čase premiestnenia už nemohol prijímať stravu, bol podvyživený  a z časti nevnímal čo sa s ním deje. Odviesť väzňa v takom stave na sprchovanie kde netečie teplá voda, v zimnom období kde nie je okno a nechať ho tam bez dozoru je jasným dôkazom spáchania trestného činu pokusu usmrtenia.

 

                                                           III.

Peter Plach bol plne rehabilitovaný až v roku 1994. Jeho spis z archívu ŠtB je jedným z najrozsiahlejších a obsahuje niekoľko tisíc strán. Rehabilitačný súd však potvrdil, že neexistoval jediný dôkaz jeho viny a celé obvinenie bolo výmyslom vyšetrovacích orgánov.
Nikto mu však  neodpovedal na otázku  prečo bol väznený  a prečo bolo proti nemu použité také brutálne násilie.
Rehabilitácia sa netýkala  prepadnutia jeho majetku. Ako občanovi iného štátu mu nebolo priznané ani finančné odškodnenie. Dodnes nemôže dosiahnuť vrátenie zabaveného majetku,  vrátane automobilu a všetkého čo mal pri sebe.  Nikto z tých, ktorí sa podieľali na týchto zločinoch nebol potrestaný v rozpore so zákonom o súdnych rehabilitáciách č. 119/90 Sb. a zákona  č.  198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ktorého účelom je  zabezpečiť neprávom odsúdeným osobám spoločenskú rehabilitáciu a primerané hmotné odškodnenie a umožniť zo zistených nezákonností vyvodiť dôsledky proti osobám, ktoré platné zákony vedome alebo hrubo porušovali
Od roku 1990 neboli v prípade Petra Placha vyvodené dôsledky proti osobám, ktoré zákony vedome alebo hrubo porušovali a rovnako nemožno považovať za primerané ani hmotné odškodnenie za spáchané krivdy a zločiny.
Trestné oznámenia podané jeho rodičmi a ním samotným boli odmietnuté.  Spáchanými zločinmi sa náležite nezaoberal ani Úrad pre dokumentáciu a vyšetrovanie zločinov komunizmu., ÚDV len konštatoval ako potvrdzuje  vyjadrenie námestníka riaditeľa  Pavla Breta a hovorcu Srba pre Mladú frontu  zo dňa  28. 8. 2000, kde uviedli, že  …v období normalizace třináct let za vyzvědačství, je přece jen ojedinělá záležitost, … proč se tajná bezpečnost o Placha začala zajímat ale není dost jasné…
Zakrývanie zločinov komunizmu postkomunistickými súdmi potvrdzuje rozsudok okresného súdu Litoměřice sp. zn. 5T 93/2003 z 26. 2. 2004, ktorým bol bývalý vyšetrovateľ ŠtB JUDr. Jaroslav Jahoda, po Novembri 1989 zamestnaný už ako právnik, oslobodený spod obžaloby pre spáchanie trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Výrok predsedu senátu Okresného súdu Litoměřice JUDr. Josefa Knotka v odôvodnení rozsudku, že trestný čin vyzvedačstva z ktorého bol uznaný vinným Peter Plach útočí na samotné základy existencie štátu a nie je rozhodujúce, či totalitného, akým v tej dobe bola Československá republika, či prípadne i štátov demokratických, ako je to v súčasnej dobe vo svete bežné, pripomína rukopis komunistických súdov a hovorí za všetko.

Na základe uvedených dôvodov preto navrhujeme, aby Najvyššie štátne zastupiteľstvo  naše podanie v zmysle zákona a v súlade so  Zákonom č.  198/1993 Sb. zo dňa 9. 7. 1993 o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu postúpilo príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

František Bednár
predseda

Na vedomie:

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
Policejní prezidium ČR
Poštovní schránka 62/ÚDV
170 89 Praha
udv@pcr.cz

Ministerstvo obrany České republiky
Odbor pro válečné veterány - oddělení vydávání osvědčení a správních agend
Náměstí Svobody 471
160 01 Praha 6 – Dejvice
3odboj@army.cz.

Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
etickakomisecr@vlada.cz

Ústav pamäti národa Miletičova 19
P. O. Box 29
820 18 Bratislava 218
podatelna@upn.gov.sk


Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze
P.O.Box č. 88
118 00 Praha 1
zreg@prag.diplo.de


Ako Husákov režim vyrábal špiónov a ničil životy občanom Nemeckej spolkovej republiky

hlavna stranka