hlavna stranka
Späť na stránku - Sekcia príbuzných a účastníkov FCL v r. 1946-1954

Présidence de la République française
Monsieur  Nicolas  S a r k o z y

18 rue d´ Enghien
75010 Paris

No. SZ-52/07                                                                                                Poprad, le 14.6.07
   

Monsieur le Président de la République,

Permettez que, au nom des membres de l’association mondiale des anciens prisonniers politiques tchécoslovaques, je vous félicite pour votre victoire à l’éléction présidentielle et votre prise de fonction à la tête de l’Etat.
Au sein de notre organisation, existe une section des anciens membres de la légion étrangère française, ainsi que de leurs familles. Avant et après la prise de pouvoir communiste en Tchécoslovaquie en 1948, un grand nombre de nos citoyens a émigré et fut enrolé dans la Légion Etrangère française durant la guerre d’Indochine dans les années 1946-1954. Leurs destins furent particulièrement tragiques, nombre d’entre eux est tombé au combat, est mort des suites de maladies en raison des conditions inhumaines des camps de prisonniers au Vietnam, Chine et dans les Goulags staliniens, ou furent rapatriés et mis entre les mains de la police secrète communiste. Seuls quelques uns ont réussi à survivre et apporter leurs témoignages à notre association.
Il est incontestable que ces victimes sont tombées pour l’intérêt de la France dans le cadre de la guerre froide et du système de défense des Démocraties occidentales face à l’expansion croissante du communisme dans le Monde.
Il est désolant de constater que ces victimes aient été oubliées et que leurs droits légitimes n’aient pas été réparés par la France.
Les membres de la Légion Etrangère française, qui ont survécu à l’enfer des camps de prisonniers et des prisons communistes, n’ont pas pu, en raison de la guerre froide et de la situation politique de l’époque en Tchécoslovaquie, faire valoir leurs droits sur leurs comptes bancaires français et leurs soldes impayées. De la même manière, la démanrche n’a pas été possible de la part de leurs familles ou de leurs descendants. Certains d’entre eux ont reçu une annonce officielle du décès de leur parent mais personne n’a été désigné pour bénéficier de la succession et de l’héritage de celui qui fut tué au combat ou de celui qui décéda en tant que prisonnier de guerre. En effet, à l’époque, si quelqu‘un avait tenté de déposer une demande offcielle auprès de l’ambassade française, il aurait été immédiatement emprisonné et jugé pour activité nuisible à l’Etat. Malheureusement, ces faits ne sont pas pris en compte par l’Administration française, même de nos jours, après la chute du communisme.
2         
D’après la réponse du Ministère de la Défense n°DEF/EMAT/ BRI/REPETRAN/16 du 21 février 2002, il semble que la partie française se défasse de sa responsabilité de paiement des héritages en se référant à un article mentionnant un délai maximum de trente ans, au delà duquel les biens des ressortissants sont confisqués au profit de l’Etat. Par ailleurs, le Ministère et la Légion Etrangère française elle-même refusent de fournir des informations d’archives sur le nombre de membres de la FCL (citoyens de la Tchécoslovaquie de l’époque) et que nous avions demandées à plusieurs reprises.
 
La démarche du Ministère français de la Défense et de la Légion Etrangère française considère comme injuste et immoral et en opposition avec le code de la légion par le fait que nos citoyens furent emprisonnés ou   rapatriés  dans la République socialiste tchécoslovaque et cruellement persécutés  pour leurs services en FCL et sans aucune doute ils furent le sacrifice de leur santé et leurs vies pour l´ intéret de la France de cette époque-là. Le Ministère de la Défense de la République francaise ignore absolument le fait que personne des titulaires ou des leurs familles  ne fut pas de la part  française désignée au cours de la période de „ la guerre froide“ pour faire valoir dans le délai de 30 ans ses droits. Dans le cas de telle dàsignqtion, la police secrète retiendrait cette invite et la personne concernée serait mise en danger de la persécution.
Pour ces raisons notre organisation s´adresse ouvertement à vous en qualité de la garantie suprême de l´atti-tude éthique et morale avec notre demande et prière pour prendre une solution juste et si cela ne soit pas possible pour les raisons de destruction des documents, par réexaminer la procédure du Ministère de la Défense de la République française soit par l´adoption des mésures légaux par le gouvernement et le parlement pour la réparation exeptionnelle des familles et des survivants, par analogie avec le cas des citoyens réquisitonés pour le travail obligatoire pendant la deuxième guerre mondiale.

                                                          

Annexe:  1. Réponse de la Ministère de la Défense de la République française du
21.2.2002
2. Liste des titulaires

Croyez à ma considération distinguée

 

František Bednár
Président SZCPV                                                      


Vážený pán prezident

Dovoľte aby sme Vám v mene členov Svetového združenia bývalých československých politických väzňov srdečne blahoželali k víťazstvu v prezidentských voľbách a nástupu do funkcie hlavy štátu.
Súčasťou našej organizácie je aj sekcia bývalých príslušníkov Francúzskej cudzineckej légie a ich príbuzných. Pred a po komunistickom prevrate v Československu (ČSR) v roku 1948, mnohí naši občania emigrovali a boli naverbovaní  do  Francúzskej cudzineckej légie kde bojovali za záujmy Francúzska počas vojny v Indočíne v rokoch 1946-1954. Ich osudy boli veľmi tragické, mnohí v bojoch padli, zomreli na následky chorôb v neľudských podmienkach zajateckých táboroch vo Vietname, Číne a stalinských Gulagoch, alebo boli repatriovaní a dostali sa do rúk komunistickej tajnej polície, kde boli mučení a odsúdení k dlhoročným trestom v najhorších komunistických väzniciach. Len niekoľkým sa podarilo prežiť a poskytnúť svoje svedectvá našej organizácii.
Je nepochybné, že tieto ich obete boli prinesené pre záujmy Francúzska, boli súčasťou studenej vojny a obrany západnej demokracie proti nastupujúcej expanzii svetového komunizmu.
Žiaľ Bohu  je poľutovaniahodné, že sa na tieto obete zabudlo a ich opravené nároky neboli dodnes spravodlivo vysporiadané Francúzskou stranou.
Príslušníci Francúzskej cudzineckej légie, ktorí prežili peklo zajateckých táborov a komunistických väzníc si nemohli z dôvodu studenej vojny a vtedajšej politickej situácie v Československu uplatniť nárok na svoje vklady vo francúzskych bankách a nevyplatený žold. Rovnako to nebolo možné ani zo strany ich príbuzných a pozostalých. Viacerí dostali oficiálne oznámenia o úmrtí ich príbuzného ale nikto z nich nebol vyzvaní aby si uplatnil nárok na pozostalosť a dedičstvo po padlom alebo zomrelom v zajatí. Pokiaľ by niekto z nich o vysporiadanie týchto nárokov oficiálne požiadal Francúzske veľvyslanectvo bol by okamžite zatknutý a odsúdený za protištátnu činnosť. Žiaľ tieto fakty kompetentné francúzske úrady neberú do úvahy ani v súčasnosti  po páde komunizmu.
Z odpovede Ministerstva obrany FR  č. DEF/EMAT/ BRI/REPETRAN/16 zo dňa 21.2.2002 , ktorú pripájame v prílohe, jednoznačne vyplýva, že francúzska strana sa účelovo zbavuje
zodpovednosti za vyplatenie dedičstva a vyhovára sa na článok zákona o 30. ročnej lehote po uplynutí ktorej sa finančné vklady príslušníkov skonfiškujú a prepadnú v prospech štátu. Navyše Ministerstvo a samotná Francúzska cudzinecká légia odmieta poskytnutie údajov z archívov o počte príslušníkov FCL –občanov vtedajšieho Československa o čo sme viackrát písomne žiadali.
 
Postup Ministerstva obrany  FR a Francúzskej cudzineckej légie považujeme za nespravodlivý, nemorálny a v rozpore so samotným kódexom légie najmä preto, lebo naši občania padli, boli zajatí,  alebo boli repatriovaní do ČSR a kruto perzekvovaní práve za službu v FCL a teda nesporene obetovali svoje zdravie a životy za vtedajšie záujmy Francúzska. Ministerstvo obrany FR absolútne ignoruje skutočnosť, že nikto z oprávnených osôb resp. príbuzných nebol francúzskou stranou počas obdobia „studenej vojny“ vyzvaný aby si uplatnil v lehote 30. rokov svoje nároky. Ak by k takejto výzve aj došlo, komunistická Štátna bezpečnosť by výzvu zadržala a dotyčná osoba by bola vystavená hrozbe perzekúcie.
Z týchto dôvodov sa naša organizácia obracia priamo na Vás ako najvyššiu  záruku etického a morálneho prístupu so žiadosťou a prosbou o prijatie spravodlivého riešenia buď to preskúmaním postupu Ministerstva obrany FR alebo ak to nebude možné z dôvodu skartácie dokumentov, prijatím zákonných opatrení  vládou a parlamentom na  jednorazové odškodnenie pozostalých a príbuzných, obdobne ako tomu bolo v prípade občanov nasadených na nútené práce počas II. Sv. vojny.

Príloha.

1. Odpoveď Ministerstva obrany FR zo dňa 21.2.2002
2. Zoznam evidovaných oprávnených osôb

S úctou

                                                                        František Bednár

predseda SZČPV         

Hore
hlavna stranka