hlavna stranka

Správa o činnosti SZČPV v rokoch 2007 a 2008

Vážení hostia, vážené dámy a páni, milí priatelia

Dovoľte mi aby som Vás informoval o činnosti  Svetového združenia bývalých čs. politických väzňov a jeho sekcii násilne odvlečených a sekcii FCL.
Pred dvoma rokmi sme rozšírili sekciu násilne odvlečených o bývalých členov SANO, ktorí
sa rozhodli stať našimi členmi po všeobecnom krachu a úpadku SANO. Nakoľko sa jedná o najpočetnejšiu sekciu svoju správu o činnosti za roky 2007 a 2008 začnem touto agendou. K dnešnému dňu evidujeme v sekcii násilne odvlečených 628 podaných prihlášok. V súčasnosti sme vydali nové členské preukazy 542 členom a oprávneným osobám sme vydali 480 preukazov na prepravu.

Po rokovaniach s príslušnými dopravnými podnikmi v Bratislave, Košiciach a Prešove, boli v priebehu roku 2007 v týchto najväčších krajských mestách vydané nové dopravné tarify, ktoré uznávajú nové preukazy na prepravu SZČPV, ktoré obsahujú osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, teda v ktorých sa už neuvádza rodné číslo ale číslo rozhodnutia MS SR alebo osvedčenia.  V starých preukazoch SANO ako viete tomu tak nebolo. Z dôvodu transparentnosti  na internetovej stránke SZČPV pre potreby Dopravných podnikov pravidelne aktualizujeme údaje o počte vydaných preukazov na prepravu, odcudzených preukazoch a vyradených preukazoch z dôvodu  úmrtí našich členov. DP Mesta Košice novou tarifou ukončil uznávanie preukazov SANO k 1.1.2008.
Obdobne sme sa dohodli aj so spoločnosťou T-COM, ktorá je nástupcom Slovenských telekomunikácii na plnom akceptovaní zvýhodnenia pre oprávnené osoby na základe osvedčenia vydaného SZČPV.
Ako je známe bývalá vláda M. Dzurindu v roku 2003 necitlivými krokmi v sociálnej oblasti zrušila zľavy v železničnej a autobusovej doprave a prechodom právomoci na mestá a VÚC došlo postupne k rušeniu zliav aj v MHD vo viacerých mestách na Slovensku.

Tak ako sme na poslednej členskej schôdzi sľúbili, dňa  15.03.2007 sa na MDPT SR uskutočnilo rokovanie zástupcov našej organizácie, už nebohého  p. Mariána Dudinského a člena výboru SZČPV p. Emila Šveca so zástupcami rezortu na Čele so štátnym tajomníkom ministerstva p. Ing. Milanom Mojšom.

Predmetom rokovania boli otázky súvisiace s možnosťou obnovenia zliav na železnici SR pre našich členov a oprávnených osôb v zmysle zák. SNR 119/90 a 319/91 Zb. Na rokovanie boli pozvaní aj zástupcovia KPVS a ZPKO, ale účasť na poslednú chvíľu odmietli, ako sme sa neskôr dozvedeli najmä z toho dôvodu, že členská základňa týchto organizácii je vo veku nad 70 rokov, teda väčšiny ich členov sa to netýka.

V priebehu takmer dvojhodinového rokovania sa obe strany dohodli, že sa sformuluje oficiálny dokument s pripomienkami a návrhmi na riešenie situácie a predloží sa odbornému tímu ministerstva a vecné návrhy bude potrebné predložiť aj príslušnému odboru VÚC, ktoré vstupujú do aktivít v rámci miestnej samosprávy.

                Po písomnom predložení našich návrhov sme dostali stanovisko Ministerstva, z ktorého vyplýva, že Ministerstvo nemá záujem na riešení zrušených zliav a jednoducho sa vyhovorilo na to, že to už nespadá do jeho kompetencie ale do kompetencie neštátnych železničných a autobusových spoločností, respektíve príslušných VÚC. Ministerstvo nám doporučilo rokovať samostatne s týmito inštitúciami.
V praxi to vyzerá tak, že uznávanie zliav v MHD a doprave je už len otázkou dobrej vôle a ľudského prístupu a nie zákona o mimosúdnych rehabilitáciách.
Oslovili sme VÚC a mestá kde zľavy v MHD neplatia ako Banskú Bystricu. Priamo od primátora Saktora sme dostali zamietavú odpoveď, že mesto nemá peniaze a SAD je v strate.
Už viac ako rok  rokujeme s Mestom Poprad, ktoré zľavy v MHD zrušilo v roku 2005. Po viacerých prísľuboch a zavádzaniach, že sa tak stane sa tam Bohužiaľ nestalo.  Z vlastných skúseností, môžem uviesť, že v súčasnej situácii vymôcť obnovenie zrušených zliav v doprave je nevďačná a nervy ničiaca činnosť. Napriek tomu, sa nevzdávame a opakovane o to budeme žiadať.

Stručne Vás chcem informovať aj o nepríjemnom dedičstve, ktoré ostalo po nebohej tajomníčke SANO Knižkovej.
Z dôvodu dlhodobého neplatenia nájmu za kancelárske priestory v Bratislave a Košiciach boli prenajímateľmi podané viaceré súdne žaloby na SANO o náhradu spôsobenej škody, ktorej výška dosahuje rádovo  v stotisícových sumách. Nakoľko SZČPV a jeho sekcia násilne odvlečených nieje právnym nástupcom SANO de jure sa ho tieto súdne spory netýkajú. Na základe rozhodnutia výboru SZČPV sme však podali trestné oznámenie vo veci sprenevery  členských príspevkov členov SANO.
Políciou bolo zistené, že z účtov  SANO vedených v Slovenskej sporiteľni bolo vybraných v čase hospitalizácie  tajomníčky SANO Knižkovej a krátko pred jej smrťou minimálne 200 000 Sk. Uznesením polície bolo začaté trestné stíhanie proti neznámemu páchateľovi, ktorým nám prokuratúra a polícia oznámila, že z dôvodu úmrtia Márie Knižkovej bola vec odložená.  Týmto stanoviskom SZČPV považuje túto vec za uzatvorenú a nebude sa ňou viac zaoberať. Z  dôvodov  dlžoby došlo 15.apríla 2007 k mimoriadnemu vyprataniu kancelárie SANO na Klincovej, kedy sa nám podarilo zachrániť časť dokumentov a časť darovať ÚPN.  Bohužiaľ nebolo v našich možnostiach zabrániť prevezeniu časti dokumentov do zberných surovín. Obdobná situácia bola aj v Košiciach kde sme na poslednú chvíľu vďaka pani Bačovej previezli do Popradu vyše 500 ks. kníh.

            SZČPV v roku 2007 dostalo dotáciu MV SR vo výške 200 000 Sk na základe výnosu Ministra vnútra SR z roku 2004 ako organizácia, ktorá okrem inej činnosti spadajúcej do tohto výnosu organizuje pietne a spomienkové akcie za obete totalitných režimov. Nakoľko členské sme znížili a jeho výška nepostačuje ani na základný chod organizácie a nájomné za kanceláriu, z tejto dotácie sme okrem hospodársko- správnych výdavkov financovali pietnu akciu za obete II. sv. vojny pri pamätníku v Poprade –Veľkej dňa 8.mája 2007. Tento pamätník je aj druhým pamätníkom venovaným obetiam stalinistických pracovných táborov.
Dňa 30. júna SZČPV pripravilo pietnu spomienku za obete usmrtené na hraniciach v rokoch 1948-1989 pri Pamätníku usmrtených na hraniciach za účasti Vedúceho kancelárie prezidenta SR v Košiciach a primátora Mesta Kežmarok.
Pri príležitosti 39. výročia okupácie Československa  21. augusta 1968 sme pripravili dňa 20. augusta 2007 pietnu spomienku v Poprade a dňa 21. augusta 2007 v spolupráci s Magistrátom Mesta Košice pietnu spomienku v Košiciach. Na pietnej spomienke sa okrem iných hostí zúčastnil aj podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič a veľvyslanci Bulharska a Poľska. Na pietnom stretnutí Magistrát Mesta Košice deklaroval, že spoločne v roku 2008 pri príležitosti 40. výročia  uskutočnime zbierku na inštaláciu centrálneho pamätníka obetiam okupácie roku 1968 v Košiciach. My sme slovo dodržali a v zbierke sme vyzbierali spolu 11 395 Sk. Bohužiaľ Magistrát Mesta Košice nakoniec po viacerých odkladoch zbierku nevyhlásil a projekt na tento pamätník nebol schválený poslancami mestského zastupiteľstva. V budúcnosti má byť založené občianske združenie, ktoré sa ma touto vecou zaoberať. Pokiaľ sa tak stane výnos zo zbierky bude použitý na tento účel.
V roku 2008 z dôvodu vydania nového výnosu Ministra vnútra SR s účinnosťou od 1.5.2008 sme obdržali dotáciu 200 0000 Sk až v mesiaci júl. Z tohto dôvodu sa pietna spomienka v Kežmarku pri Pamätníku usmrtených na hraniciach uskutočnila len symbolicky s menšou účasťou.
Pri príležitosti 40. výročia okupácie Československa sme pripravili Pietnu spomienku v Poprad dňa 21. augusta 2008 a dňa 22. augusta sme sa zúčastnili na pietnej spomienke a renovácii hrobu jednej z obetí okupácie Jozefa Bonka v obci Hôrka pri Poprade. SZČPV ešte v roku 2007 objednalo a finančne prispelo na obnovenie hrobu vrátane umiestnenia textu na hrobe.  Dodávam, že Mesto
Poprad udelilo In Memoriam Jozefovi Bonkovi cenu mesta, ktorú prevezme jeho rodina. SZČPV podalo prostredníctvom Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Bratislave návrh na odškodnenie príbuzných usmrtených obetí okupácie roku 1968 prezidentovi Ruskej Federácie, nakoľko na prevažnú časť týchto občanov sa zákon NR SR  o odškodnení obetí okupácie nevzťahoval.

Nakoľko sme obdržali dotáciu len vo výške 200 000 Sk, hoci sme žiadali 1 milión, nebolo možné splniť náš cieľ začať vydávať časopis pre našich členov. Túto činnosť doteraz skromne supluje naša internetová stránka, ktorú bez nároku na odmenu redigujem a spravujem. Verím, že v projekte na rok 2009 podpísaným už  novým štatutárnym zástupcom-predsedom SZČPV  sa podarí získať vyššiu dotáciu a napokon sa podarí aj náš cieľ vydávať vlastný časopis. Z toho istého dôvodu sme nemohli zamestnať na plný úväzok hospodára. Táto práca sa totiž už len veľmi ťažko dá robiť popri zamestnaní za odmenu 810 Sk mesačne. Neustále narastá byrokracia s podávaním prehľadov Daňovému úradu a hlásení Sociálnej poisťovni, Okrem toho je potrebné každý kvartál podávať prehľad a analýzu o hospodárení s prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu SR MV SR.
Ako Vás bude ešte podrobne o veciach hospodárenia informovať hospodár, spomeniem, že v roku 2007 bola prevedená pravidelná trojdňová kontrola hospodárenia pracovníkmi MV SR , ktorá
nezistila závadnejšie nedostatky v nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutým zo štátneho rozpočtu.
SZČPV už od prijatia opatrení na dodatočné odškodnenie obetí komunizmu v Českej republike, ktoré prijala vláda vo forme nariadení o vyplatení jednorázového finančného príspevku ako aj príplatku k dôchodku poukazovalo na diskrimináciu obetí komunizmu na Slovensku. Oneskorene bol prijatý zákon o poskytnutí jednorázového finančného príspevku, ten sa však stále nevzťahuje na občanov násilne odvlečených do pracovných táborov  v bývalom ZSSR. V roku 2007 bol obdobne oneskorene v SR prijatý aj zákon č. 274/2007 o príplatku k dôchodku pre politických väzňov, ktorý bol od samého začiatku nedostatočný a zjavne diskriminačný voči najmä voči občanom násilne odvlečeným. Neskôr bol tento zákon novelizovaný a rozšírený o okruh oprávnených osôb z radov príslušníkov býv. PTP. Na základe našich kritických pripomienok predložených poslancom NR SR ako aj vláde SR, vrátane v tlači publikovaných článkov o diskriminácii násilne odvlečených, bola napokon prijatá druhá novela tohto zákona, ktorá rozšírila okruh oprávnených osôb aj o časť občanov násilne odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR.  Podľa našich informácii keďže novelu zákona chceli pripraviť poslanci za SMK,  poslanci za SNS Ján Slota a Rafael Rafaj napokon túto novelu podali ako prvý. K tejto novele máme značné kritické výhrady a považujeme ju za pripravovaný horúcou ihlou a nedostatočnú. Na príplatok k dôchodku totiž nemajú nárok viaceré skupiny občanov, ktorí neboli v pracovných táboroch v býv. ZSSR viac ako tri mesiace a umreli skôr ako aj občania, ktorí sa narodili v pracovných táboroch, na čo sme upozorňovali prekladateľov novely zákona. Naše námietky Bohužiaľ neboli akceptované.
Všetky oprávnené osoby ako žujúci násilne odvlečení, vdovy po násilne odvlečenom, ktoré sa nerozviedli alebo znovu nevydali, siroty ktorým rodič umrel v pracovnom tábore v čase kedy nemali 18 rokov sú oprávnené podať si žiadosť o príplatok k dôchodku na miestne príslušnej Sociálnej poisťovni v termíne do 31. 12.2008 aby im mohol byť príplatok vyplatený v dôchodku za január 2009.
SZČPV bude evidovať žiadosti, ktoré Sociálna poisťovňa zamietne  a na ich základe bude opäť iniciovať ďalšiu novelu zákona č. 274/2007 Z.z.

            V regionálnej tlači sme uverejnili oznámenie o novom sídle archívu a kancelárie SZČPV v Poprade po odpredaji budovy OD Prior. Pre tých, ktorí túto informáciu nemali uvádzam, že sídlo kancelárie sa nachádza na Námestí sv. Egídia č. 101/8 v budove Slovak Telekomu - pôvodne bývalej starej pošte a zosilňovacej stanice. Úradné hodiny sú každý piatok v čase od 9.30-do 11.30. Kancelária v Košiciach na ulici Milosrdenstva bola zrušená z dôvodu dlhu spôsobeného SANO. Po
viacerých možnostiach sme napokon prijali možnosť využívania kancelárie ZPKO na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach pre potreby Sekcie násilne odvlečených každý štvrtok v čase od 8.30 do 10.30 hod. Týmto zároveň Ďakujeme Zväzu protikomunistického odboja za ústretový a konštruktívny prístup.
Ideálnym riešením by bolo aby sa hlavná kancelária nachádzala v Košiciach kde je najviac členov organizácie, súčasná situácia ako výška nájmu v Košiciach a absencia štatutára v Košiciach to však neumožňujú. V budúcnosti po zmene situácie túto možnosť budeme určite ešte zvažovať.

Na záver by som chcel stručne informovať členov Sekcie príbuzných po príslušníkov Francúzskej cudzineckej légie o aktivitách ktoré sme podnikli v rokoch 2007 a 2008 vo veci doposiaľ nevyplatených žoldoch po ich príbuzných.
Po prevzatí agendy od pána Štefana Pazderu z Prešova, ktorý túto agendu inicioval sme z doposiaľ doručených písomností zistili, že postup prostredníctvom bývalého ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana k ničomu pozitívnemu neviedol. Rovnako veci nepomohla ani intervencia podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča o čom nás tento informoval v liste zo dňa 8. júna 2007.  Rozhodli sme sa preto obrátiť priamo na Prezidenta Francúzska a po voľbách sme mu 14. júna 2007 odoslali osobný list na adresu, ktorú nám doporučilo Veľvyslanectvo SR v Paríži. Na tento list sme vôbec nedostali odpoveď preto sme prostredníctvom nášho člena žijúceho vo Francúzsku pána Vladimíra Šonku z Toulonu, odoslali 7. marca 2008 druhú žiadosť priamo na adresu Kancelárie prezidenta v Paríži.
Na túto žiadosť sme 4. apríla 2008 už obdržali oficiálnu odpoveď z kancelárie prezidenta Nikolasa Sarkozyho, kde nám Oddelenie pre zvláštne účelu oznámilo, že  minister obrany bol požiadaný aby preštudoval spis týkajúci sa našej žiadosti s tým, že nás oboznámi s výsledkom. Naša korešpondencia bola zároveň odovzdaný štábu pozemnej armády, ktorá nám má upresniť kam posielať poštu týkajúcu sa našej žiadosti.
Bohužiaľ k dnešnému dňu sme neobdržali odpoveď ani od ministra obrany ani od štáby pozemnej armády.
Z doterajších negatívnych skúseností z jednaní s Francúzskou stranou je evidentné, že  Francúzsko otvorením kauzy nevyplatených žoldov nechce vyvolať precedens podľa ktorého nárok na nevyplatené žoldy by mali všetci bývalí príslušníci FCL z tohto obdobia aj a iných krajín.
Pokiaľ vec zamrzne ostáva už len posledný krok a tým je podanie žaloby proti Francúzsku. V tejto veci sa na nás obrátil JUDr Milan Štúrik z Martina, ktorý zastupuje pani Šimčiskovú. Dohodli sme sa, že podá individuálnu žalobu, ktorá sa v prípade úspechu použije aj v iných prípadoch. Druhou možnosťou je podanie hromadnej žaloby Európskemu súdnemu dvoru.
Bohužiaľ to sú všetky informácie, ktoré môžem v súčasnosti v tejto veci poskytnúť.    

Na záver chcem zdôrazniť tak ako na schôdzi v decembri 2006, že jedinou schodnou cestou k obnoveniu kreditu bývalých odporcov komunizmu a obeti komunizmu je vzájomné porozumenie a spolupráca na princípe rovnosti. Jedine početnou členskou základňou, môžeme v súčasnej situácii ešte niečo dosiahnuť či už v oblasti legislatívnej, sociálnej alebo zdravotnej starostlivosti.
V našom prípade obzvlášť platí staré „ v jednote je sila“. Modlím sa a chcem Vás úprimne poprosiť aby sme s úctou k naším zosnulým sestrám a bratom,  rozvážne a zodpovedne rokovali na dnešnej členskej schôdzi prijali to  najlepšie riešenie.

Nech nám v tom Pán Boh pomáha.

                                   Ďakujem Vám za pozornosť. 

hlavna stranka