hlavna stranka

Členská schôdza SZČPV -18.október 2008


Zľava: E. Bačkorová, F. Bednár, P. Bielik, J. Košút, M. Tureková, E. Švec

Elena Bačkorová

Delegáti členskej schôdze
Dňa 18. októbra 2008 sa uskutočnila v Poprade vo veľkej zasadačke Mestského úradu členská schôdza Svetového združenia bývalých československých politických väzňov –SZČPV.
Ako hostia sa na nej zúčastnili: Za Zväz protikomunistického odboja Peter Bielik z Bratislavy, za PTP Ondrej Bartko, predseda regionálnej organizácie Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa.
Delegáti zvolili nové predsedníctvo a znížili počet predsedníctva na 13 členov a jedného náhradníka. Jednohlasne schválili Text vyhlásenia o potrebe zlúčenia organizácii ZPKO, KPVS, PTP a SZČPV do spoločnej  platformy „Politickí väzni komunizmu“.
Za predsedníčku SZČPV bola zvolená Elena Bačkorová, Čestným predsedom SZČPV - Sekcie násilne odvlečených sa stal Ján Košút, predsedníčkou Sekcie násilne odvlečených sa stala Klára Fuhrmanová a podpredsedom SZČPV Emil Švec.

Text vyhlásenia:
Účastníci výročnej členskej schôdze Svetového združenia bývalých československých politických  väzňov schválili tento text návrhu na vytvorenie spoločnej platformy“ Politickí väzni komunizmu“.

              V mene nespočetných obetí komunizmu a stalinizmu, popravených, umučených, väznených a násilne odvlečených do pracovných táborov sa obraciame na  všetky občianske združenia presadzujúce záujmy týchto obetí k vytvoreniu spoločnej a jednotne vystupujúcej platformy – „Politickí väzni komunizmu“
              S ohľadom na tieto obete ako aj našich bratov a sestry, ktorí nás na veky opustili, nesmieme dopustiť stratu historickej pamäte, stagnáciu či postupný zánik občianskych združení, ZPKO, KPVS, PTP, SZČPV. Čas pracuje proti nám a  naše rady neustále   rednú.
 Jedine spoločnými silami môžeme dosiahnuť primerané spoločenské postavenie obetí komunizmu a ich zrovnoprávnenie s obeťami fašizmu vo všetkých oblastiach,  vrátane zdravotnej a sociálnej.
              Svetové združenie bývalých československých politických väzňov, preto vyzýva partnerské organizácie, Zväz protikomunistického odboja, Konfederáciu politických väzňov a organizáciu príslušníkov bývalých PTP k spoločnému postupu pri vytvorení jednotného frontu zloženého z týchto občianskych združení.
             Je našou morálnou povinnosťou,  spoločnou koalíciou dosiahnuť jednotu pri  praktickom uplatňovaní Všeobecnej deklarácie ľudských práv  OSN a Európskej sociálnej charty, zdieľajúc spoločné presvedčenie, že z pamäte národa nemožno vymazať kruté prenasledovanie státisícov slovenských, resp. bývalých československých občanov z ideologických dôvodov v období komunizmu, presadzujúc spoločné úsilie o dosiahnutie primeraného spoločenského postavenia týchto občanov ako je to samozrejme v zakladajúcich štátoch Európskej únie a vediac, že len dôsledná morálne zodpovedná a efektívna spolupráca zabezpečí zmysluplný výkon týchto práv  a udržanie demokracie.

 V Poprade dňa 18.októbra 2008

Na vedomie:  ZPKO, KPVS a PTP


Správa o činnosti SZČPV 2007-2008
Uznesenie z členskej schôdze

Zľava: Peter Bielik, Ján Košút, František Bednár, Elena Bačkorová, Emil Švec


Ohlas z Českej republiky Přerovské noviny

Vytvořme společnou platformu!

(Omlouvám se všem, kdo si snad podle titulku mohli myslet, že článek vyzývá k nastoupení jediné demokraticky možné cesty k záchraně před rudo-oranžovou lavinou.)

(Můj komentář: Je zajímavé všimnout si, že SZČPV se snaží o sjednocení politických vězňů komunistického Československa, zatímco vedení české Konfederace politických vězňů se svým požadavkem na rozlišení a rozdílnou výši uznání pro vězně z let padesátých a pro ty ostatní snaží přesně o opak, o vrážení klínu DO SVÝCH VLASTNÍCH ŘAD! Není tak složité dát si pět a pět dohromady a ujasnit si, komu současné vedení KPV slouží - bývalí političtí vězni to rozhodně nějsou. Maximálně ti "rovnější".

Mezi zakládajícími členy KPV bylo několik agentů StB, ostatně StB měla KPV vždy pod kontrolou. O minulosti dnešní předsedkyně Kavalírové taky panuje naprostá mlha, značně zahuštěná nejvyšším možným vyznamenáním, které jí prezident Klaus "za její zásluhy" mohl dát. Bude jistě zajímavé sledovat, jak KPV na výzvu SZČPV zareaguje. Nebo NEzareaguje...

Na fotografii je pomník obětěm komunismu odhalený loni v červnu ve Washingtonu D.C.)

autor: Pavel
hlavna stranka