hlavna stranka

U z n e s e n i e

 

Prijaté na členskej schôdzi SZČPV dňa 18. októbra 2008 v Poprade

      Členská schôdza
B e r i e   n a  v e d o m i e:

 1. Správu o činnosti SZČPV 2007-2008
 2. Správu o stave hospodárenia SZČPV 2007-2008
 3. Informáciu o zvýhodneniach v MHD a T-Come
 4. Informáciu o novele zákona č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku
 5. Informáciu o novom sídle kancelárie SZČPV v Poprade na Nám. sv. Egídia č. 101/8 a používaní kancelárie ZPKO na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach pre potreby Sekcie násilne odvlečených

 
S ch v a ľ u j e:

Predsedníctvo:

 1. Ján Košút - čestný predseda Sekcie násilne odvlečených
 2. Elena Bačkorová - predsedníčka SZČPV
 3. Ing. Klára Fuhrmanová - predsedníčka Sekcie násilne odvlečených -SNO a súčasne I. podpredsedníčka SZČPV
 4. Emil Švec - II. podpredseda SZČPV
 5. František  Bednár ml.- tajomník SZČPV

13.-členný výbor a jedného náhradníka:

 1. Elena Bačkorová
 2. MVDR. Mária Bačová 
 3. František Bednár ml.
 4. Helena Ferencová
 5. Klára Fuhrmanová
 6. Gizela Jasovská
 7. Ing. Gabriela Hlôšková
 8. Milan Korenko
 9. Elvíra Kručinská
 10. Mgr. Mária Recktenwald
 11. Emil Švec
 12. Ľudovít Terebeši
 13. Mgr. Mária Tureková

 Náhradník – Dr. Ing. Augustín Köteles

       3-člennú revíznu  a kontrolnú komisiu:

 1. Ing. Augustín Frantz - predseda
 2. Anna Malá
 3. Ján Hanobík

Hospodár SZČPV
František Bednár st.

 Schvaľuje text vyhlásenia o potrebe zlúčenia organizácii ZPKO, KPVS, PTP a SZČPV do spoločnej  platformy „Politickí väzni komunizmu“.
Neschvaľuje  zmenu stanov v článku 4. v bode č. 6 - Organizačná štruktúra a členská schôdza SZČPV - predĺženie funkčného obdobia na tri roky ale ponecháva funkčné obdobie na dva roky.

  U k l a d á:  Novozvolenému výkonnému výbor:      

a). Pripraviť návrh projektu SZČPV na rok 2009 pre poskytnutie dotácie.
b). Pokračovať v rokovaniach  s predstaviteľmi štátnych orgánov vo veci zrušených 
zliav v železničnej a autobusovej doprave ako aj v  ďalších rokovaniach o dodatočnom
odškodnení členov Sekcie násilne odvlečených.
c). Predložiť  návrh o potrebe zlúčenia organizácii ZPKO, KPVS, PTP a SZČPV do
spoločnej  platformy „Politickí väzni komunizmu“ týmto partnerským organizáciám. 

V Poprade dňa 18.októbra  2008

Návrat na stránku členská schôdza 18.10.2008

hlavna stranka