Činnosť Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov

Oznámenie
Stanovy
Stiahnite si prihlášku do SZČPV vo formáte PDF    formár doc
Sekcia násilne odvlečených vo formáte PDF    formár doc
Sekcia FCL vo formáte PDF    formár doc

Deklarácia na podporu sociálnej orientácie novej vlády SR  

Mimoriadný integračný snem SZČPV a SANO 9.12.2006

Zápisnica (PDF)
Uznesenie (PDF)

Integračný snem v Poprade 9. decembra 2006

Delegáti snemu

Foto: SZČPV

Novozvolený predseda
Sekcie násilne odvlečených
M. Dudinský

Z rokovania

Na mimoriadnom sneme Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov SZČPV a Slovenskej asociácie násilne odvlečených -SANO, ktorý sa uskutočnil v Poprade dňa 9. decembra 2006, 149 prítomných delegátov drvivou väčšinou schválilo integráciu týchto občianskych združení, ktorej prvým krokom je vstup členov SANA do Sekcie násilne odvlečených SZČPV. Delegáti zvolili 17 členný výkonný výbor, vrátane Kontrolnej a revíznej komisie. Za predsedu Sekcie násilne odvlečených bol zvolený Marián Dudinský z Bratislavy. V diskusii odznelo viacero kritických pripomienok na nekompetentnosť býv. vedenia a systémové chyby najmä v netransparentnom hospodárení SANO po smrti jeho bývalého predsedu D. Slobodníka. Celková nečinnosť združenia od posledného snemu v roku 1995 bola evidentná, čím sa na tri roky zvolené predsedníctvo stalo v zmysle stanov nelegitimným. Delegáti schválili okrem návrhu ďalšej činnosti aj projekt ďalšieho spôsobu financovania organizácie a zníženie členského príspevku z 300 .-SK na 100,-Sk. Pôvodné preukazy SANO na výhody v MHD vrátane ostatných výhod stanovených zo zákona pre občanov, ktorí boli násilne odvlečení a vymedzený okruh oprávnených osôb, ostávajú v platnosti až do vydania nových preukazov, ktorým bude predchádzať jednanie s príslušnými Ministerstvami a kompetentnými inštitúciami. Pre vybavovanie preukazov na cestovné pre násilne odvlečených občanov je k dispozícii hlavná kancelária v Poprade na Námestí sv. Egídia 124, ktorá sídli v budove OD Prior s vchodom zo strany Popradského múzea ako aj pôvodná kancelária v Bratislave a Košiciach. Z dôvodu neakceptovania niektorých zákonom stanovených výhod pre násilne odvlečených Mestom Poprad a SAD, organizácia začne rokovanie aj v tejto veci, nakoľko uvedené preukazy na dopravu v MHD v celom rozsahu a uznávajú v Bratislave, Košiciach , Prešove, Žiline a vo všetkých väčších mestách v SR. Na záver delegáti jednohlasne schválili Deklaráciu o podpore sociálnej orientácie novej vlády SR, ktorej text pre jeho závažnosť predkladáme v plnom znení. Úspešným integračným snemom v Poprade sa Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov so Sekciou násilne odvlečených stáva relevantnou občianskou organizáciou s početnou členskou základňou, ktorá oficiálne presadzuje a háji práva a oprávnené záujmy širokej skupiny najmä občanov SR. postihnutých bývalým totalitným režimom.

                                

Diskusia

Deklarácia na podporu
sociálnej orientácie novej vlády SR

My, účastníci celoštátneho integračného snemu Svetového združenia bývalých čsl.- politických väzňov - SZČPV a Slovenskej asociácie násilne odvlečených  - SANO, ktorý sa zišiel v predvečer prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN, vyjadrujeme  podporu sociálnej orientácii novej vlády SR a osobitne MPSVaR.

            S veľkou pozornosťou sledujeme úsilie nového kabinetu na zmierňovaní chudoby a odstraňovaní aspoň tých najkrikľavejších systémových chýb v sociálnej politike, ktoré ÚS SR označil za protiústavné.

            Bývalí  politickí väzni a násilne odvlečení sú jednou z cieľových skupín súčasného vládneho programu, ktorý sa koncentruje na skvalitnenie celkovej životnej úrovne obyvateľstva. Vzhľadom na fakt, že v našich radoch sú dnes prevažne starší ľudia a občania zrelého veku, veľmi citlivo vnímame každý sociálny experiment, či zdravotnícku reformu. Nemôžeme ostať ľahostajní ani k nedokonalým sociálnym reformám a k obmedzovaniu našich práv, ktoré nám garantujú príslušné zákony.

            Sme pevne presvedčení, že všetky záväzky, ktoré na seba SR prevzala na Svetovom summite o sociálnom rozvoji, ktorý sa pred šiestimi rokmi skončil v našom hlavnom meste, súčasná vládna koalícia splní a opraví niektoré nelichotivé prvenstvá, ktoré sa priečia Európskej sociálnej charte.

            My, účastníci nášho zhromaždenia apelujeme najmä na poslancov parlamentu  i novozvolených regionálnych rád, aby skvalitnili svoju službu verejnosti, ktorú svojim voličom deklarovali najmä tým, že sa budú aktívnejšie zasadzovať za presadenie všeobecne prospešných programov. V tom Vám pomáhaj Boh!

V Poprade 9. decembra 2006


Hore
Hlavná stránka