Hlavná stránka
Späť na stránku Informácie o organizácii

Rokovanie SZČPV s MDPT SR a ÚPN
OTVORENÝ LIST TÝM, ČO VOLAJÚ PO ZJEDNOTENÍ
NA ZAMYSLENIE


WORLD ASSOCIATION OF FORMER CZECHOSLOVAK   POLITICAL PRISONERS SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV SECTION PERSONS ILLEGALLY ESCORTED to former Soviet Union

Sekcia násilne odvlečených - SNO Klincová 35 821 08 Bratislava

Vážený pán
Karol Noskovič
predseda KPVS
Žabotova 2
811 04 Bratislava

12.03.2007

V zmysle našej gentlemanskej dohody o spoločnom postupe pri presadzovaní záujmov politických väzňov a odvlečených Vám oznamujem, že dňa 15.03.07 o 9,00 hod. nás prijme štátny tajomník MDPT SR. Predmetom rokovania bude navrátenie zliav na železnici, ktoré našim Členom v rozpore so zákonom odňala bývalá vláda a ďalšie aktuálne otázky. Vaša účasť by bola žiaduca, aby ste si mohli uplatniť vlastné predstavy o tomto probléme, resp. v zmysle vyššie uvedenej dohody medzi našimi organizáciami podporili spoločné stanovisko.

Súčasne Vás žiadam, aby ste v písomnom kontakte s nami nepoužívali názov SANO, lebo s touto organizáciou, ktorá existuje už len na papieri a v súčasnosti Čelí viacerým žalobám, my nemáme nič spoločné. Naša organizácia má od r. 2001 ministerstvom vnútra registrovaný oficiálny názov SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH ČS. POLITICKÝCH VÄZŇOV (SZČPV), príp. SZČPV-SNO (Sekcia násilne odvlečených).

 s pozdravom Marián Dudinský

predseda SZČPV-SNO

Hlavná stránka