hlavna stranka


Žiadosť o podanie návrhu na obnovenie bezplatného cestovného pre občanov násilne odvlečených NKVD do gulagov a ich príbuzných - odpoveď

Zdieľaj  | Vážená pani Primátorka
Ing. Andrea Turčanová
Mestský úrad v Prešove
Hlavná 73
080 68 Prešov

Naše č: SZ-08/15                                                                                          Poprad 12. 2. 2015

Vec:    Žiadosť o podanie návrhu na obnovenie bezplatného  cestovného pre občanov násilne odvlečených NKVD do gulagov a ich príbuzných - odpoveď

Vážená pani primátorka, obdržali sme Vašu odpoveď na našu žiadosť o obnovenie bezplatného cestovného pre oprávnené osoby z radov bývalých obetí komunizmu zo dňa 30. 1. 2015, ktorou ste odmietla našej žiadosti vyhovieť z dôvodu široko koncipovaných stanov združenia, podľa ktorých môže byť členom združenia aj sympatizant.

K tomuto záveru ste dospela na základe údajne nami doručenými stanovami združenia ako nám oznamujete v odpovedi.

S poľutovaním Vám musím tlmočiť stanovisko našich členov, ktorí Vám s hlbokým sklamaním oznamujú, že  v žiadosti zo dňa 9. 1. 2015 sme Vám žiadne stanovy nezaslali. Pokiaľ by ste si pozornejšie preštudovala našu webovú stránku
http://www.szcpv.org/sno06/snoMHD.html kde ako jediné občianske združenie na Slovensku, transparentne uverejňujeme pre potreby Dopravných podnikov Zoznam členov SZČPV-SNO -držiteľov preukazov na prepravu, zistila by ste, že sympatizantom a rodinným príslušníkom preukazy na prepravu nevydávame. Striktne dodržujeme ust. § 29 zákona č. 87/1991/Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách a v preukazoch uvádzame č. rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti SR. 

Dávame do Vašej pozornosti, že sa mýlite keď tvrdíte, že všetky oprávnené osoby už dosiahli  vek 70 rokov.  Mnoho našich občanov v gulagoch zahynulo krutou smrťou a odškodnení podľa zákona č.319/90 Zb.  boli ich príbuzní, súrodenci a deti. Tí majú nárok na bezplatné cestovné a nie všetci z nich už dosiahli vek 70 rokov. Rovnako ušlo Vašej pozornosti, že v zmysle zákona č. 119/90 Zb. boli rehabilitovaní aj bývalí politickí väzní, ktorí boli odsúdení po normalizácii v roku 1968 a tí rovnako nedosiahli vek 70 rokov. 
 

V prílohe Vám posielam databázu členov Sekcie násilne odvlečených a členov bývalých politických väzňov, aby ste sa sama presvedčila podľa dátumov narodenia, že sa jedná už o len taký počet oprávnených osôb, ktorí nemôže zaťažiť rozpočet mesta Prešov.

Vážená pani primátorka, toto nie je otázka peňazí ale otázka etiky a morálky vo vzťahu k obetiam komunizmus a stalinizmu. Je poľutovaniahodné, že tzv. pravicoví primátori, na rozdiel od primátorov ľavicového Smeru –SD, vždy odmietajú byť ľudský a spravodlivý k obetiam komunizmu. Paradoxne tieto obete nájdu viac pochopenia u bývalých členov komunistickej strany a tzv ľavičiarov.

Po skúsenostiach s politikmi s radov SDKÚ, KDH a iných tzv. pseudo-pravicových strán si už nerobíme ilúzie, že zmeníte Vás postoj, ktorý je zo strany týchto strán vždy neprimerane tvrdý a bezohľadný. S Vašou odpoveď oboznamujeme našich členov na našej webovej stránke, http://www.szcpv.org/15/turcanova.html keďže z finančných dôvodov v súčasnosti nevydávame Informačný spravodaj.

Príloha:   Zoznam členov SZČPV súbor excel

František Bednár
predseda SZČPV


         

Vážená pani Primátorka
Ing. Andrea Turčanová
Mestský úrad v Prešove
Hlavná 73
080 68 Prešov

Naše č: SZ-018/12                                                                                        Poprad 9. 1. 2015

Vec:    Žiadosť o podanie návrhu na obnovenie bezplatného  cestovného pre občanov násilne odvlečených NKVD do gulagov a ich príbuzných.

 

Vážená pani primátorka, v mene našej organizácie Vám gratulujeme k zvoleniu do funkcie a prajeme Vám všetko najlepšie v novom roku.
Obraciame sa na Vás vo veci, podľa nášho názoru necitlivého rozhodnutia bývalého primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove, zrušiť bezplatné cestovné pre   občanov násilne odvlečených NKVD do gulagov a ich príbuzných, teda občanov uvedených v § 29 zákona č. 87/1991/Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.
Keďže v Bratislave, Košiciach, Žiline, Spišskej Novej Vsi a iných mestách  tieto úľavy na cestovnom naďalej platia, obrátilo sa na nás viacero občanov Prešova a okolia so žiadosťou, aby sme Vás oslovili a požiadali o podanie návrhu na obnovenie týchto úľav aj v Prešove.
V našej žiadosti o zachovanie týchto úľav, ktorú bývalý primátor neakceptoval sme uvádzali, že si uvedomujeme  obtiažnosť súčasnej ekonomickej situácie v akej sa nachádzajú niektoré mestá na Slovensku. V rovnako neľahkej sociálnej situácii sa však nachádzajú aj mnohí naši členovia z radov násilne odvlečených NKVD do pracovných táborov v bývalom ZSSR.  Jedná sa o starších ľudí s často podlomeným zdravím ku ktorým sa bývalý režim pred rokom 1989 správal macošsky a často ich diskriminoval v zamestnaní a ich deti pri štúdiu. Zmenou nedemokratického režimu po 17 novembri 1989  boli prijaté niektoré zákony,  ktoré čiastočné zmiernenie krivdy spáchané v minulosti.  V súčasnosti sa nejedná o takú početnú skupinu, ktorá by zaťažila rozpočet mesta. Počet oprávnených osôb, ktorý uverejňujeme na našej webovej stránke  sa pritom neustále znižuje.
Žiaľ, napriek tomu že SR sa stala členom spoločenstva civilizovaných demokratických štátov  
Európy, ktoré nezabúdajú  na  obete, ktoré priniesli naši občania na ceste k demokracii a slobode.
V období rokov 1998-2006, počas tzv. reforiem, došlo k viacerým necitlivým krokom so strany štátu, ktoré likvidovali a postupne odbúravali aj to málo výhod a úľav, ktoré boli naším občanom trpiacim pod jarmom totalitného komunizmu priznané bývalou ČSFR po Nežnej revolúcii v roku 1989.   V roku 2003 boli tieto výhody vo veľkej miere zrušené a obmedzili sa už len na bezplatné cestovné v MHD. Toto zvýhodnenie je už v súčasnosti jediné, ktoré ešte ostalo v platnosti v Bratislave, Košiciach, Prešove a niektorých iných mestách na Slovensku.
Doposiaľ sme  si    vždy  cenili, že  Mesto   Prešov, podobne ako Bratislava, Košice, či Žilina akceptovali  zákon FZ č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, tak ako je tomu doposiaľ v susednej Českej republike. Bezplatné cestovné pre občanov nad 65 rokov aj pre občanov Slovenskej republiku je dokonca aj v Budapešti, pričom je známe, že Maďarsko má značné hospodárske problémy.   Zachovanie týchto úľav pre obete stalinizmu a komunizmu preto nie je otázka peňazí, ale otázka politickej vôle a ľudského prístupu.  Veríme, že Mesto Prešov sa opäť zaradí medzi  mestá, ktoré  nezabúdajú na obete bývalého nedemokratického režimu.

S úctou

František Bednár
predseda SZČPV

hlavna stranka