hlavna stranka

Žiadosť o prijatie opatrení na zrýchlenie prechodu na obnoviteľné zdroje energie a procesu pripájania zariadení na výrobu elektriny v čase mimoriadnej situácie

Zdieľaj  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
   

František Bednár, Námestie sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad

 

                                                                                  Vážený pán Predseda vlády
                                                                                  Ing. Eduard Heger
                                                                                  Úrad vlády Slovenskej republiky
                                                                                   Námestie slobody 1
                                                                                  813 70 Bratislava

                                                                                  podatelna@vlada.gov.sk

 Žiadosť o prijatie opatrení  na zrýchlenie  prechodu na obnoviteľné zdroje energie a  procesu pripájania  zariadení na výrobu elektriny v čase mimoriadnej situácie

             Vážený pán predseda vlády,  Slovenská republika v súvislosti s vojnovým konfliktom  na Ukrajine a konfrontácii Západu s Ruskom dnes čelí  najväčšej energetickej kríze od čias 2. svetovej vojny.  Prechod na obnoviteľné zdroje energie  (OZE) preto  prestáva byť módnym trendom ale stáva sa  nevyhnutnosťou  pre zabezpečenie energetickej bezpečnosti štátu.

            V tejto mimoriadnej situácii  sa na Vás obraciam so žiadosťou, aby vláda, tak ako tomu bolo   v prípade núdzového stavu v dôsledku pandémie koronavírusu,  prijatím  nevyhnutných opatrení  riešila  aj energetickú situáciu a čo najrýchlejší prechod na OZE.

                                                                                 I.

            Na základe dohody s mestom Poprad vykonávam poradenskú činnosť v oblasti využitia OZE.  Pri realizácii projektov, ktoré mesto Poprad  pripravuje už v tomto roku, najväčším problémom  nie ich samotná realizácia, ktorá trvá 2-3 týždne ale neúnosne  zbyrokratizovaný a zdĺhavý proces schvaľovanie pripájania distribučnou spoločnosťou, v našom prípade  zariadení na výrobu elektriny fotovoltickými  elektrárňami.

            Oceňujem, že  novou vládou  bol novelizovaný zákon o energetike č. 251/2012 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2021 podľa ktorého sa  za podnikanie v energetike sa už nepovažuje  výroba elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu a distribúcia plynu výlučne pre vlastnú spotrebu v zmysle ustanovenia §4 ods. 2.
S účinnosťou od 1. 8. 2021 bol novelizovaný aj  zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.  V zmysle § 4b má mať výrobca elektriny v lokálnom zdroji právo na prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, na bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy ako aj bezplatnú výmenu meradla.  Termín „prednostné pripojenie“ je však v skutočnosti v rovine sci-fi, pretože proces pripojenia lokálneho zdroja na výrobu  elektriny   pre vlastnú spotrebu  ak žiadateľom nie je domácnosť a jeho výkon je vyšší ako 10 kW trvá aj 12 mesiacov!
 V rozpore so zákonom o podpore OZE distribučná spoločnosť VSD   ako potvrdzuje ich webová stránka 
https://www.vsds.sk/edso/domov/vyrobcovia-elektriny/pripojenie-zdroja/lokalny-zdroj sa odvoláva na vyše 2 roky starú legislatívu podľa novely zákona 309/2009 Z.z. o podpore OZE ešte z januára  2019, pričom zákon bol novelizovaný v roku 2021 a je účinný od 1. 8. 2021!  Skutočnosť, že VSD webovú stránku o postupe pre pripojenie lokálneho zdroja neaktualizovala podľa  súčasnej legislatívy len potvrdzuje, že energetické spoločnosti so zahraničnou účasťou, hoci navonok proklamujú „zelenú energiu“, v skutočnosti považujú každé nové fotovoltické zariadenie za zníženie ich zisku z predaja elektriny.

             Ako potvrdzujú skúsenosti z praxe, tieto spoločnosti robia všetko preto, aby sa proces pripojenia a schvaľovanie žiadostí  pre prevádzkovateľov fotovoltických zariadení (FVE), ktorými nie sú domácnosti komplikoval a trval čo najdlhšie a aj v prípade, že  ide  o FVE na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu  sa táto výroba považujú  za podnikanie v energetike čo je v rozpore s ustanovením § 4. ods2. Zákona č. 251/2012 o energetike!

            V prílohe predkladám schému „Procesu pripájania zariadení na výrobu elektriny“  uverejnenú na webovej stránke VSD.  Výstižnejším pomenovaním by bolo namiesto „Proces pripájania zariadení na výrobu elektriny“  pomenovanie „Krížová cesta pri pripájaní zariadení na výrobu elektriny“.
Len pri takej triviálne jednoduchej veci akou je zmena autorizovanej osoby pre umožnenie internetového prístupu k údajom z elektromeru  to VSD umožnila po opakovaných žiadostiach a urgenciách až po takmer 2 týždňoch.

            Ako som zistil v prípade schvaľovania projektu FVE na streche Obchodného domu Prior na ulici 1. mája v Poprade to trvalo po viacnásobných  požiadavkách VSD a odvolávaní sa na viaceré smernice  až po výmenu elektromera  a udelenie súhlasu k spusteniu do prevádzky jeden  rok, pričom FVE bola nainštalovaná za niekoľko dní.

            Súčasný stav je preto neúnosný a bez zásahu vlády nie je predpoklad, že sa na súčasnej praxi distribučných subjektov niečo zmení. V čase mimoriadnej situácie je preto nanajvýš  opodstatnené, aby sa prijali opatrenia na skrátenie a zjednodušenie procesu pripojenia v súlade so zákonom o podpore OZE č. 309/2009 tak, aby právo na prednostné pripojenie do distribučnej sústavy nebolo len na papieri ale aj v realite.
Vzhľadom na súčasnú politicko-ekonomickú situáciu  a čo najrýchlejší prechod na OZE je preto  nevyhnutné zmeniť diskriminačné podmienky pre pripojenie FVE s výkonom od 10 do 100 kW  tak, aby nedochádzalo k porušovaniu zásady rovnakého zaobchádzanie v prípade ak žiadateľom nie je domácnosť, teda za rovnakých podmienok aké sú stanovené pre malé zdroje elektriny do 10 kW  (domácnosti) kde postačuje:
- v zmysle ohlásenia stavebných úprav podľa stavebného zákona a metodického pokynu
ministerstva hospodárstva, nákres a technický popis fotovoltického zariadenia vrátane statického
posudku
- nevyžaduje sa predloženie projektovej dokumentácie lokálneho zdroja na schválenie v
takom termíne, aby získanie kladného vyjadrenia distribučnej spoločnosti k projektovej
dokumentácii bolo v lehote 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o pripojení do 
distribučnej sústavy
- nevyžaduje sa ani predloženie právoplatného územného rozhodnutia a projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie do doby platnosti o pripojení
- nevyžaduje sa ani miestny prevádzkový predpis
- nevyžaduje sa žiadosť o technickú obhliadku a funkčnú skúšku.

Poznámka: Medzi malým zdrojom elektriny pre domácnosti do 10 kW a lokálnym zdrojom   na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu  napríklad o veľkosti 30 kW je rozdiel ako medzi malým a veľkým psom, teda len vo výkone a počte fotovoltických panelov. Je preto nemysliteľné, aby schvaľovanie projektovej dokumentácie  bolo v lehote 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy. Tento postup je v absolútnom rozpore s politikou EÚ o čo najrýchlejší prechod na obnoviteľné zdroje a rovnako popiera zmysel zákona č. 309/2009 o podpore OZE.

II.

            Ďalším závažným problémom pri prechode na OZE je minulými vládami zaužívaný systém dotácii zameraný na podporu  tzv. „solárnych barónov“ na čo som upozornil ministra hospodárstva Richarda Sulíka  v  žiadosti o primeranú podporu projektov FVE a podnete  k návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa vo veci diskriminácie klientov  energetických spoločností  k čomu dochádza neposkytovaným produktu „Virtuálna batéria“ pre FVE s výkonom väčším ako 10 kW a prevádzkovateľom, ktorí nie sú považovaní za domácnosti.

           Mesto Poprad má od roku 2017 100%-nú účasť v Popradskej energetickej spoločnosti (PES), ktorá je hlavným dodávateľom tepla pre vyše 14 000 domácnosti a verejné budovy a školy.  V roku 2022 pripravuje realizáciu prvých projektov s Fotovoltickými elektrárňami (FVE). Okrem inštalácie FVE na vytypovaných kotolniach jedným z projektov bude aj inštalácia FVE na streche budovy mestského úradu v Poprade pre výrobu elektriny  pre vlastnú spotrebu. 
Pri prechode na obnoviteľné zdroje je podstatná efektivita prevádzky a návratnosť investície. V praxi to znamená, že FVE s použitím nabíjania batérií znamená dvojnásobné predraženie a  environmentálnu záťaž na životné prostredie. Využitie tzv. „virtuálnej batérie“  teda možnosť spotrebovať pre vlastnú spotrebu prebytočnú elektrinu vyrobenú v čase efektívneho výkonu cez deň,  v čase  kedy FVE efektívne elektrinu nevyrába, skracuje návratnosť investície o niekoľko rokov. 
Energetické spoločnosti ZSE, SSE  využitie „Virtuálnej batéria“  umožňujú len  FVE pre domácnosti s výkonom do  10 kW.  VSE využitie „Virtuálnej batérie“ svojim klientom neumožňuje vôbec.

Skutočnosť, že „Virtuálna batéria“  nie je dostupná pre FVE s výkonom väčším ako 10 kW a prevádzkovateľom, ktorí nie sú považovaní za domácnosti  vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji a poskytovaní produktov ako aj konanie v rozpore s dobrými mravmi.
Poukazujem pri tom na právne záväzné akty európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 60I, 2.3.2018).

Predávajúci nesmie žiadnym spôsobom spotrebiteľa diskriminovať ani konať v rozpore s dobrými mravmi; najmä nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobky, ktoré má vystavené alebo inak pripravené na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktoré je v jeho prevádzkových možnostiach.
Postup  energetických spoločností, ktoré v súčasnosti pri enormnom náraste cien energii dosahujú vysoké zisky, je v rozpore princípom  etiky a solidarity pretože z týchto ziskov nechcú poskytnúť aspoň časť na podporu OZE vo forme poskytovanie produktu “Virtuálna batéria“, ktorý  pre nich nie je zaujímavý, pretože v čase kedy FVE dosahujú cez deň najvyšší výkon nie je pre nich výhodné túto elektrinu „uskladňovať“ a dodávať ráno a večer, kedy FVE elektrinu efektívne nevyrábajú.
Na základe uvedených dôvodov preto navrhujem, aby vláda SR prijala opatrenia na odstránenie uvedenej diskriminácie  a umožnila v rámci prechodu na obnoviteľné zdroje energie  poskytovanie  využitia „virtuálnej batérie“  dodávateľmi ZSE, SSE a VSE pre lokálne zdroje elektriny vyrábanej pre vlastnú spotrebu do výkonu 100 kW.

                                                                              III.

             Vážený pán predseda vlády, dovoľujem si Vás upozorniť na skutočnosť, že pri zastaralej a prekonanej koncepcii  veľkých  kotolní so sieťou dlhých a stratových tepelných rozvodov  z čias socializmu začínajú mať mimoriadny význam OZE inštalované na bytových domoch v ktorých býva väčšina obyvateľov miest. Hlavne termosolárne systémy a tepelné čerpadlá v kombinácii s FVE. Hoci tepelné čerpadlo vynašiel Slovák Aurel Stodola, v tomto smere sme zaspali dobu v porovnaní napríklad so škandinávskymi krajinami. V súčasnej mimoriadnej situácii je preto potrebné, aby vláda zvážila možnosti výroby tepelných čerpadiel či už licenčne alebo po dohode s renomovanými výrobcami na Slovensku. Rovnako  aj výrobu fotovoltických panelov, ktoré sa vyrábajú a nakupujú v Číne za cca 50 eur a s nemeckým certifikátom predávajú za niekoľkonásobne vyššiu cenu. Výroba v Slovenskej republike je aktuálna aj z dôvodu ekonomickej podpory Činy Ruskej federácii.

            Na záver poukazujem na to, že „zelená energia“ by nemala byť predmetom plytvania prostriedkov EÚ  na uskutočňovanie  seminárov a zriaďovania centier energetickej obnovy v každom krajskom a okresnom meste za milióny eur v horizonte niekoľkých rokov ako som sa o tom presvedčil na  v marci 2021 on-line seminári s názvom: Nové kapacity v regiónoch môžu priviesť Slovensko k uhlíkovej neutralite https://youtu.be/35_DR685Nsg , ktorého témou bola príprava regionálnych centier energetickej obnovy. Keď som v diskusii vystúpil s návrhom, aby sa tieto finančné prostriedky využili aj na konkrétne modelové projekty s obnoviteľnými zdrojmi ako napríklad prvý bytový dom v Poprade, kde je v prevádzke už šiesty rok termosolárny systém s tepelným čerpadlom  doplnený o fotovoltickú elektráreň, ktorý znížil náklady za ohrev TÚV o 70%, môj diskusný príspevok do diskusie nepripustili!
V prílohe informatívne  pripájam odkaz na video -Energetický bytový dom s obnoviteľnými zdrojmi energie - nominácia na enviro-cenu ATLAS 2021 o praktickom využití obnoviteľných zdrojov.
Vážený pán predseda vlády,  obrátili sa na mňa aj predsedovia Spoločenstiev vlastníkov bytov s ktorými spolupracujem. Dovolil som si zaslať v prílohe  žiadosť jedného z nich v plnom znení.

Prílohy:
1.   Proces pripájania zariadení na výrobu elektriny VSD
https://www.vsds.sk/mdoc/dso.B6000.A/doc/Proces_pripojenia_zariadeni_na_vyrobu_elektriny2019.pdf
2.   Energetický bytový dom s obnoviteľnými zdrojmi energie - nominácia na enviro-cenu ATLAS
2021  https://youtu.be/vuGX3J0Ovn0
3.   Žiadosť predsedu SVB  o zrušenie zákonných a byrokratických prekážok pri montáži
obnoviteľných-zelených zdrojov tepla a elektriny

František Bednár

poradca mesta Poprad pre obnoviteľné zdroje

Na vedomie:

minister@mhsr.sk
minister@mfsr.sk
minister@enviro.gov.sk
vicepremierka@vicepremier.gov.skOdpoveď ministra hospodárstva Richarda Sulika

hlavna stranka