Hlavná stránka

Oznámenie pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov poškodených retroaktívnou a diskriminačnou vyhláškou č. 503/2022 Z.z. o pravidlách rozúčtovania nákladov za teplo a teplú vodu

Zdieľaj  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
   
Vážení vlastníci bytov a NP, vyhláška č. 503/2022 Z. z.  je  preukázateľne  v rozpore so zákonom o tepelnej energetike, zákonom o ochrane spotrebiteľa a iných zákonov (napr. stavebný zákon, zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov),   v rozpore s dobrými mravmi, pričom hrubo poškodzuje práva vlastníkov bytov s individuálnym kúrením tým, že zasahuje do ich práv na nerušené užívanie svojho súkromného vlastníctva. Poukazujem aj  na to, že nezákonnými platbami za nedodané teplo na ÚK boli znehodnotené Vaše nehnuteľnosti a ich cena, pretože nikto nebude chcieť nehnuteľnosť s  vysokými nákladmi za neoprávnené fakturované teplo.

            Žiaľ nikto z organizácii na ochranu správ spotrebiteľov na Slovensku sa nepostavil za Vašu obranu. Jediným kto sa ozval v médiách, RTVS a TV Markiza bolo OZ Energetický ombudsman v zastúpení JUDr. Monikou Jankovičovou za čo jej patrí veľké uznanie, ďalej to bola Asociácia na podporu obnoviteľných zdrojov energie (APOZE) a pomoc ponúkla Sekcia podpory demokracie a ľudských práv Svetového združenia bývalých politických väzňov.(SZBPV)

V spolupráci s energetickou obmudsmankou JUDr. Monikou Jankovičovou zverejňujeme vzor reklamácie:
Vzor reklamácie Vzor reklamácie

  Videa a bližšie informácie nájdete na webovej stránke
https://obnovitelnezdroje.eu/aktuality.html#ts23
V najbližšom čase bude aktualizovaná aj stránke SPD
http://www.szcpv.org/pd/eko/eko5.html
Problematike vyhlášky   503  sa venuje aj blog Pravda.
https://fb102.blog.pravda.sk/2024/07/01/trafena-hus-zagagala-alebo-za-koho-kope-asociacia-rozpocitavatelov-tepla-a-vody-slovensko/

Individuálne podávanie žalôb proti správcovským spoločnostiam  bude znamenať nekonečné prieťahy v konaní, zaplatenie súdneho poplatku, trov konania a právneho zastúpenia žalovaného, ktorý z najväčšou pravdepodobnosťou bude v spore úspešný, pretože sa bude brániť tým, že postupoval v zmysle v tom čase platnej vyhlášky a pre Vás to bude znamenať ďalšiu finančnú stratu.

Preto namiesto podávanie žalôb proti správcovským spoločnostiam, ktoré boli len vykonávateľmi vyhlášky 503, navrhujeme spoločný postup OZ Energetický ombudsman, APOZE a SZBPV v týchto krokoch:

 1. Zastrešenie poškodených v občianskom združení SZBPV-Sekcia podpory demokracie, ktoré je už zaregistrované MV SR od roku 2001 a predmetom jeho činnosti sú ľudské práva
 1. Podanie návrhu ministerstvu hospodárstva (MH SR) na zrušenie vyhlášky 503, nové rozúčtovanie za rok 2023 a prijatie novelizovanej vyhlášky  účinnej od 1. 1. 2024.  Dňa 27. 6. 2024 sa už  uskutočnilo rokovanie JUDr. Jankovičovej s riaditeľom odboru tepelnej energetiky a palív a následne 3. 7. 2024 ďalšie rokovanie kde boli predložené naše návrhy. (MH SR nedalo súhlas na zverejňovanie)
 1.  MH SR sme požiadali, aby v budúcnosti pri  tvorbe akejkoľvek vyhlášky na výpočet tepla v bytoch a nebytových priestoroch  týkajúcej sa koncového spotrebiteľa by mali mať možnosť pripomienkovať okrem pracovníkov MH SR iba spotrebiteľské združenia špecializujúce sa na oblasť energie a obnoviteľných zdrojov, ktoré sa reálne zaoberajú ochranou práv a oprávnených záujmov spotrebiteľov. Štátna inštitúcia napr. SIEA , ani Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko (má 14 členov)  nie sú spotrebiteľskými združeniami,  zaoberajúcimi sa ochranou práv vlastníkov bytov.  Preto navrhujeme nezávislé spotrebiteľské združenia zaoberajúce sa iba energetickou oblasťou, ktoré požívajú medzi spotrebiteľmi vysokú kredibilitu a dôveru, ktorými sú:
 2.  ENERGETICKÝ OMBUDSMAN o. z. (EO o.z.), https://www.energetickyombudsman.sk/ JUDr. Monika Jankovičová v Bratislave, zastupuje Jednotu dôchodcov na Slovensku v energetických otázkach(viac ako 100 000 členov na základe memoranda o spolupráci https://www.jednotadochodcov.sk/o-organizacii/aktuality/memorandum-o-spolupraci-s-energetickou-ombudsmankou-66sk.html )  a ďalších spotrebiteľov na území SR, ktorí majú pochybnosti s vyúčtovaním energetických faktúr vrátane pripomienkovania energetickej legislatívy a iné

   Asociácia na podporu obnoviteľných zdrojov (APOZE), zastupuje  (právnické a fyzické osoby) a ďalších spotrebiteľov, ktorí potrebujú riešiť obnoviteľné zdroje v bytových domoch, https://obnovitelnezdroje.eu/

   Navrhli sme, v zmysle § 65 Správneho poriadku zmeniť alebo zrušiť Vyhlášku MH SR č. 503_2022 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2023 za rozúčtovacie obdobie 2023, ak bola vydaná v rozpore so zákonom a to mimoriadnym opravným prostriedkom - Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, do 3 rokov od právoplatnosti vyhlášky (vyhlásenia v zbierka zákonov).  Podnet môže podať tvorca  vyhlášky z vlastného podnetu a bude o tom rozhodovať osobitná komisia v zmysle § 65 a 61 ods. 2 Správneho poriadku, ktorého určí pani ministerka. 

  a/ zákonné akceptovanie legálne odpojených vlastníkov bytov od centrálneho systému dodávky tepla a teda nemožnosť si nárokovať ešte raz náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s dodávkou tepla z centrálneho vykurovacieho systému a s dodávkou teplej vody,  v zmysle Judikatúry a súdnych rozhodnutí

  b/ vzájomný prechod tepla medzi bytmi je oboma smermi - či ide o byt s individuálnym kúrením alebo o byt z centrálneho systému vykurovania

  c/  vlastníci bytov musia mať právo rozhodnúť o voľbe metodiky spravodlivého rozpočtu nákladov na teplo a to:
  - buď metodikou podľa  podlahovej plochy bytu bez pomerových rozdeľovačov (PRVN)  ktoré nemajú zákonnú certifikáciu ako určené meradlá tepla.  (Nesnímajú teplotu prívodu, teplotu spiatočky a prietok) v zmysle zákona o metrológii. Preto  nie je možné korektne robiť rozpočítavanie a následne fakturáciu spotrebnej zložky na základe PRVN. 
  - alebo metodikou min určenia 60%  základnej zložky,  podľa pomerových rozdeľovačov (PRVN) čím sa odstránia niektoré anomálie ako neobývaný byt, parazitovanie na teple niektorých vlastníkov bytov z dôvodu polohy bytu a iné prípady, potvrdené aj súdnym rozhodnutím - viď príloha sp. zn.  11CoCsp/5/2023. Týmito navrhnutými úpravami zamedzíme, resp. znížime energetickú chudobu, ak sa bude rozpočítavať čo v najväčšej miere podľa podlahovej plochy bytu. 

  d/ Zníži sa počet sťažností na vysoké nedoplatky, zníži sa počet žalôb na bezdôvodné obohatenie, na škody ako aj žaloby z nesprávneho úradného postupu MH SR alebo z nezákonnej vyhlášky MH SR. 

  1. V prípade, že MH SR nebude akceptovať náš návrh, OZ Energetický ombudsman a SPD SZBPV pripravia hromadný návrh na vydanie neodkladného opatrenia, ktorým by súd pozastavil účinnosť vyhlášky č. 503. Po právoplatnosti neodkladného opatrenia by bola následne podaná hromadná žaloba proti štátu o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom. Členom  SPD búdu  zaslané na podpis plné moci pre právne zastúpenie. Oproti žalobe o návrhu na  vydanie predbežného opatrenia musí súd podľa zákona rozhodnúť do 30 dní. V prípade zamietnutia podáme odvolanie na druhostupňový súd a ak bude rozhodnutie prvostupňového súdu potvrdené v lehote 2 mesiacov podáme sťažnosť Ústavnému súdu pre porušenie ústavných práv.  
  1. Vlastníkom bytov a NP, ktorí sa stanú členmi SPD a  správca im zamietne reklamáciu pripravíme  podanie na Generálnu prokuratúru SR  s návrhom na podanie prokurátorského protestu pre nesúlad vyhlášky 503 so zákonom 657 o tepelnej energetike a preskúmanie spôsobilosti výkonu činnosti správcovskej spoločnosti, ktorá nezákonne vymáha nedoplatky. Podnet bude zaslaný na vedomie správcovskej spoločnosti s oznámením, aby  upustila od akýchkoľvek právnych krokov vo veci vymáhania nedoplatku za ÚK až do konečného rozhodnutia prokuratúry. Ak  Vás budú zastrašovať je potrebné vedieť, že exekúcia je možná len na základe právneho titulu-súdneho rozhodnutia.
  1. Ďalším krokom pre členov SPD bude podanie sťažnosti Európskej komisii.

  Ak chceme dosiahnuť, aby nás akceptovali a považovali za partnerov pri pripomienkovaní návrhu vyhlášky a zákonov musíme sa zjednotiť a stať sa  členmi organizácie, ktorá bude zastupovať Vaše záujmy.
  V SPD je členské 6 eur ročne pre členov do 70 rokov a 3 eur ročne nad 70 rokov, resp. je dobrovoľné.

  Pre náklady na právne zastupovanie, súdne poplatky a iné výdavky  bol zriadený transparentný  účet. Výška finančného príspevku je dobrovoľná. 
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  Transparentný účet pre dobrovoľný príspevok, uveďte meno, priezvisko a poznámku-vyhláška 503
  IBAN    SK8283300000002001965030

  Prístup na transparentný účet je:
  Priamo
  https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2001965030
  Alebo 
  https://www.fio.sk/bankove-sluzby/bankove-ucty/transparentny-ucet/vypis-transparentnych-uctov
   
   Pozor nezamieňať!

  Účet pre úhradu členského  pre členov SZBPV -SPD:
  (Dobrovoľná výška alebo podľa veku 3 eur  nad 70 rokov a 6 eur ročne do 70 rokov).
  IBAN    SK3983300000002400889071
  Prihlášku pripájame v prílohe, alebo si ju môžete stiahnuť z webovej stránky
  http://www.szcpv.org/06/prihlaska.pdf  http://www.szcpv.org/06/prihlaska.doc


  Pre bližšie informácie nás môžete kontaktovať na týchto e-mailových adresách

  energeticky.ombudsman@gmail.com
  szcpv@szcpv.org
  frantisek.bednar@obnovitelnezdroje.eu                                                                   
  František Bednár
  predseda SZBPV a súčasne podpredseda APOZE
hlavna stranka