hlavna stranka

Petícia vo veci diskriminácie politických väzňov
podaná Európskemu parlamentu -Výboru pre petície


Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

Po schválení návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007  Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov naše pripomienky a k návrhu zákona neboli poslancami NR akceptované a zvýšenie príplatku k dôchodku sa týka len tých členov, ktorým bol  Ústavom pamäti národa na vlastnú žiadosť vydaný preukaz  „Veterána protikomunistického odboja“. Rovnako sa to týka aj jednorazového finančného príspevku vo výške 1989 eur.  Podrobne sme o prijatom zákone informovali na našej stránke http://www.szcpv.org/20/novela3.html

Zoznam  veteránov protikomunistického odboja,  väčšinou už nežijúcich,  je uverejnený na stránke ÚPN https://www.upn.gov.sk/data/files/Zoznam%20veteranov%20protikomunistickeho%20odboja.pdf


Uverejňujeme redakčne upravenú petíciu politického väzňa bývalého politického väzňa vo veci diskriminácie podanú Výboru pre petície EP

EUROPEAN PARLIAMENT
COMMITTEE FOR PETITIONS
BRUSSELS BELGIUMEurópsky Parlament Výbor pre Petície

Vec:Petícia proti SR Podávam túto Petíciu proti SR pre diskrimináciu.
Petíciu takto odôvodňujem:

“SMERNICA RADY 2000/43/ES
Zmluva o fungovaní EÚ a zákaze priamej aj nepriamej diskriminácie:

(2) V súlade s článkom 6 Zmluvy o Európskej únii je Európska únia založená na princípoch slobody, demokracie, rešpektovaní ľudských práv a základných slobôd a práv a na princípoch právneho štátu, ktoré sú spoločné pre všetky členské štáty a mala by rešpektovať základné práva, ktoré zaručuje Európsky dohovor pre ochranu ľudských práv a základných slobôd a pretože vyplývajú z ústavných tradícií spoločných pre všetky členské štáty, ako všeobecné princípy práva spoločenstva.

(12) Na zabezpečenie rozvoja demokratických a tolerantných spoločností, ktoré umožňujú účasť všetkých osôb bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod, mala by sa realizovať osobitná akcia v oblasti diskriminácie založenej na rasovom alebo etnickom pôvode, ktorá by okrem prístupu k zamestnaniu a k samostatne zárobkovým činnostiam mala pokryť oblasti ako sú vzdelanie, sociálna ochrana, vrátane sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, sociálne výhody a prístup k tovaru a službám a ich poskytovanie.”


Zákon č.365/2020, účinný od 1.1.2021, JE DISKRIMINAČNÝ.

Zákon je Diskriminačný v tom,že zo zákona o odškodnení politických väzňov a ich dedičov,VYLÚČIL REHABILITOVANÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV!
Ako bývalý politický väzeň,odsúdený pre trestný čin pokusu opustenia republiky, podľa § 8, ods.1, § 109, ods.2, zákona č.140/1961 Z.z.,odsúdený na dva roky odňatia slobody nepodmienečne, som bol Uznesením Okresného súdu Michalovce,zo dňa 19.7.1990,č.1Rt/96/1990-6 plne rehabilitovaný.
Dvakrát som obdržal jednorazové odškodné: Prvé odškodné v roku 1991 v sume 40.000 Kčs cash ,plus 30.000 Kčs v dlhopisoch.
Druhé odškodné roku 2003 v sume 80.000 Sk v hotovosti na účet. Od môjho odchodu do starobného dôchodku, dňa 28.11.2018, mi bol priznaný príplatok k dôchodku,vo výške 69,70 € mesačne,ako bývalému politickému väzňovi,podľa zákona č.274/2007, za dva roky strávené vo väzení.
Podľa zákona č.229/2019 (novele zákona č.274/2007) mi bol od 1. 1. 2020 zvýšený príplatok k dôchodku zo 69,70 € mesačne na 143,30 € mesačne.

PODĽA ZÁKONA č. 365/2020, napadnutého touto Petíciou, od 1.1.2021 nedostanem ani cent,lebo nemám PREUKAZ Účastníka/Veterána Protikomunistického odboja (ďalej Ú/V PKO) ?

Kto všetko bol uznaný za Ú/V PKO, neviem. No novela uvedeného zákona,č.365/2020 ,ak budú mať preukazy,Ú/V PKO,im odškodné priznáva? No politickým väzňom nie? Ľuďom, ktorí boli vo väzení, zákon odškodné nepriznáva, no ľuďom, ktorí vo väzení neboli, uvedený zákon, odškodné priznáva? Toto je v súlade s právnym štátom podľa zmluvy o vstupe do EÚ, dňa 1.5.2004? Toto je v súlade so Smernicami EÚ o priamej alebo nepriamej diskriminácii?

Aj napriek tomu, že sa v roku 1990 zmenil politický systém, a dočkali sme sa slobody slova aj slobody cestovania, dodnes sme sa, žiaľ,nedočkali spravodlivého vysporiadania sa s minulosťou so spáchanými zločinmi a dostatočným odškodnením obetí, ich pozostalých,alebo ešte žijúcich bývalých politických väzňov. Obete komunistického režimu by mali byť odškodnené a dôstojne dožiť. Toto sa bohužiaľ nedeje. Iba na okraj dodávam,že mám dôchodok 318,40 € mesačne.

Zákon, v nižšie uvedenom znení, bol prijatý aj napriek tomu, že som x-krát všetkým 23 predkladateľom návrhu novely zákona č.274/2007, navrhol upraviť zákon iba vsunutím jediného slova ALEBO medzi termínmi politickí väzni ALEBO Účastníci a Veteráni Protikomunistického odboja. Podľa takto upraveného zákona, by jednorazový príplatok 1989 €, dostali všetci rehabilitovaní politickí väzni.

Keďže zákon o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. podmieňoval priznanie postavenie Veterána protikomunistického odboja len tomu kto bol väznený, bol príslušníkom PTP alebo bol násilne odvlečený do pracovného tábora v bývalom ZSSR, zámerom zákona bolo dostať do tejto skupiny aj rehoľníkov a kňazov, ktorí neboli vo väzení ale boli internovaní. Preto bol špeciálne prijatý zákon č.365/2020 Z. z. a novelizovaný zákona č. 274/2007, podľa ktorého mali pred tým nárok na príplatok k dôchodku všetci rehabilitovaní politickí väzni čo nebolo podmienené priznaním postavenie Veterána protikomunistického odboja.

Mám za to, že predkladatelia zákona kalkulovali s tým, aby sa zákon vzťahoval z finančných dôvodov na čo najmenší okruh oprávnených osôb, keďže ÚPN k v tom čase vydal len niečo vyše 800 preukazov Veterána protikomunistického odboja, z tohto počtu však už dve tretiny nežili.

PRIJATÝ ZÁKON č.365/2020,VYLÚČIL REHABILITOVANÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV Z BENEFITOV,KTORÉ SME DOTERAZ POBERALI, podľa novelizovaného zákona č.274/2007. JE TO DISKRIMINÁCIA ZAKOTVENÁ ZÁKONOM,ktorú nedovoľuje Smernica EÚ o priamej,či nepriamej diskriminácii.

Táto novela zákona, č.365/2020,rozdeľuje bývalých politických väzňov na dve skupiny:
Prvá skupina bývalých politických väzňov,ktorá má preukaz Účastníka/Veterána Protikomunistického odboja (ktorý, často svojvoľne, vydáva Ústav pamäti národa ) a druhá skupina bývalých politických väzňov,ktorí tento preukaz nemajú a tým nárok na zvýšený príplatok k dôchodku z 5€ na 10€, za každý mesiac v komunistickom žalári, a takisto nemá nárok na jednorazový (symbolický) príspevok vo výške 1989 €.

Doposiaľ som bol PLNE rehabilitovaný politický väzeň – odsúdený za pokus opustiť republiku a dostával benefit vo forme príplatku k dôchodku, no od 1. 1. 2021 podľa zákona č.365/2020,vzhľadom k tomu,že nemám preukaz Ú/V PKO,už nie som plne rehabilitovaný politický väzeň?

Smernice EÚ č.2000/43/ES presne tento postup zakazujú, pretože ide o priamu alebo nepriamu diskrimináciu vo veci sociálneho zabezpečenia a pri uplatňovaní môjho práva na sociálne zabezpečenie, čo mi zaručuje Článok 39 Ústavy SR: (1) Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu,aj pri strate živiteľa.

Vydávanie preukazov Účastníka/Veterána Protikomunistického odboja :

Zákon o protikomunistickom odboji vznikol až v roku 2006? Kde boli odbojári od roku 1990 až 1996, kedy bol prijatý zákon č.125/1996 o nemorálnosti komunistického režimu? Či zákon v roku 2006 vydala skupina poslancov NR SR, ktorej sa to hodilo? Mali nejakého príbuzného bývalého politického väzňa?

Wikipédia presne uvádza, čo to je Protikomunistický odboj:
„Protikomunistický odboj je otvorený boj proti komunistickému zriadeniu a komunizmu všeobecne.
Dejiny protikomunistického odboja na Slovensku ešte stále nie sú dobre zmapované.” Toľko Wikipédia.

Ktorí zo žijúcich držiteľov preukazu “Účastníka/Veterána Protikomunistického odboja na Slovensku spĺňa tieto kritériá?
Kto bol aktívny odporca komunistického režimu?
Kto podpísal Chartu 77?
Kto podpísal Petíciu “Několik vět”?
Kto z bývalých politických väzňov na Slovensku bol disident?
Koľko ich bolo? 5 či až 10??
Koľko preukazov Ú/V PKO bolo vydaných?

Ústav pamäti národa dnes v roku 2021 ide selektovať, kvalifikovať či separovať bývalých politických väzňov? Ústav pamäti národa nevydaním preukazu, ide anulovať rehabilitáciu politických väzňov? Ústavu pamäti národa trvá 5 mesiacov kým zhodnotil moju žiadosť o priznanie postavenia Účastníka/Veterána Protikomunistického odboja? Toto sa deje v právnom štáte?

Ktorý bývalý politický väzeň po prepustení z väzenia sa naďalej zúčastňoval protikomunistického odboja?
Ktorý z pašerákov Biblií pokračoval v pašovaní Biblií?
Ktorý bývalý politický väzeň, ktorý sa pokúsil ujsť z ČSSR sa opäť pokúsil ujsť? Od roku 1969 do roku 1989 len 5 ľudí. Z toho traja psychiatrickí pacienti.

Na argumentáciu predkladateľov zákona, aby odškodné nedostali kriminálnici som uviedol tieto prípady:
Ak je tam problém, aby neboli odškodnení aj politickí väzni odsúdení za iné trestné činy, treba ich žiadosti zvážiť individuálne.
Všetkým bývalým politickým väzňom, ktorí sú v celom rozsahu rehabilitovaní, priznať odškodné bez podmienky byť účastníkom protikomunistického odboja.
Ja som bol odsúdený len za trestný čin opustenia republiky podľa § 109, zák. Č. 140/1961 a plne rehabilitovaný Uznesením OS Michalovce,ktoré pripájam k petícii .Takisto pripájam aj plné znenie zákona č.365/2020.

Na Slovensku disidenti po roku 1969, s otvoreným protisocialistickým postojom boli zriedkaví. Jednotlivci – max.10 ľudí. Všetci ostatní s protikomunistickým postojom emigrovali. Ostatní aktivisti boli vo väčšine nábožensky zameraní. Aj keď za komunistov po roku 1969 mala cirkev voľné ruky pokiaľ sa nezapájala do politiky. Teraz majú byť tiež odškodnení, aj internovaní, ktorí neboli vo väzení. Stačí im na to preukaz Ú/V PKO. Súhlasím s tým, aby boli odškodnení aj títo ľudia, pretože pre vieru a presvedčenia sa stali obeťami komunizmu.

Zákonom č.365/2020, stavať bývalým politickým väzňom prekážky a obštrukcie len preto, že boli odsúdení aj za urážky, nadávky a tým im znemožniť obdržať jednorazový príplatok 1989 € je proti Smerniciam EÚ o diskriminácii.
Na druhej strane tí, ktorí boli odsúdení k vysokým trestom za vyzvedačstvo a nedovolené ozbrojovanie ako Jozef Sakáč, odsúdený k 13 rokom neboli dodnes rehabilitovaní, pretože na vojenských súdoch sedeli tí istí sudcovia ako pred novembrom 1989!

Vojak z povolania,odsúdený vo vykonštruovanom procese v roku 1988 (!!!),len preto,že chcel odísť z armády, kde vládlo hocičo iné, len nie zdravý rozum,a na výstrahu, aby vojaci z povolania "neutekali” z armády, ho odsúdili na trest odňatia slobody nepodmienečne?B ol odsúdený aj za urážky a hanobenie rasy, národa a presvedčenia – tiež plne vykonštruované??
Volá sa Radovan Onuška,nar.16.9.1963,takže relatívne mladý – má 57 rokov.
Práve také prípady mali byť individuálne prejednávané, pretože súd, ktorý vydal rehabilitačné Uznesenie, rehabilitoval iba trestné činy proti republike a trestný čin hanobenia rasy a presvedčenia nerehabilitoval. Avšak celý proces aj výpoveď svedkov,ktorí na súde vôbec neboli,bolo vykonštruované. A ak bol celý proces vykonštruovaný, mal byť rehabilitovaný v celom rozsahu. Celý rozsudok,teda aj za urážky a hanobenie,ktorého sa nedopustil.
Takýchto prípadov,kde sú trestné činy proti republike "kombinované s tzv. kriminálnymi trestnými činmi",  je viac. Podľa kritérií ÚPN preukaz Ú/V PKO nedostane, lebo je tam prekážka, že nebol plne rehabilitovaný?? Byrokrat v roku 1990 podľa zákona č.119/1990, paragrafy podľa Hlavy I. rehabilitoval a ostatné automaticky ponechal nerehabilitované. Právne, ak ide o celý vykonštruovaný proces,mal byť nevinne odsúdený, byť plne rehabilitovaný.  
Na tieto prípady sa poslanci (predkladatelia zákona právnici,p. Andrejuvová aj pán Šeliga aj ostatní ) mali pozrieť a podľa toho upraviť zákon, aby títo politickí väzni dostali odškodné bez akýchkoľvek obštrukcií.

A ešte jeden prípad z Michaloviec, ktorý poznám osobne, prípad pána Imricha Galského, ktorý utekal zo štátu,odsúdený za trestný čin pokusu opustenia republiky, podľa § 8,§ 109 ods.2 zákona č.140/1961,a mal pri sebe valuty,čo bol za komunistov trestný čin podľa § 140,zákona 140/1961 Ohrozovanie devízového hospodárstva. Toto je kriminálny zločin? Mať pri sebe valuty? Neangažuje sa v žiadnom Občianskom združení bývalých politických väzňov.
Títo ľudia preukaz Účastník/Veterána Protikomunistického odboja nedostanú, lebo boli odsúdení aj za iné trestné činy, ktoré neboli rehabilitované?
Predkladatelia zákona mali zvážiť znenie zákona a upraviť detail,ako som im to x-krát navrhoval. Z 23 predkladateľov zákona, raz reagovala asistentka poslankyne NR SR Mgr. A. Andrejuvovej. Potom reagoval poslanec NR SR Michal Šipoš,ktorý sa chcel pripojiť k môjmu návrhu úpravy zákona, avšak po mojom druhom maily sa odmlčal a ticho je dodnes. Jediný z poslancov NR SR,ktorý relevantne reagoval je pán Dr. Peter Osuský,ktorý mi napísal, že zváži môj návrh, pridať slovo ALEBO do znenia zákona,aby neboli vylúčení z odškodnenia práve tí politickí väzni, ktorých prípady som spomenul a mnohí iní,ktorých prípady ani nepoznám, ale neboli plne rehabilitovaní,aby im boli priznané všetky benefity vyplývajúce zo zákona č.365/2020.
Navrhoval som zo zákona vyňať tie časti,kde je podmienka na odškodné členstvo v Protikomunistickom odboji, resp. úplná rehabilitácia. Na odškodné by mala stačiť aj čiastočná rehabilitácia, práve v prípadoch, ktoré som uviedol. A ostatné prípady posúdiť individuálne a odškodniť v plnej výške 1989 €.

Ako vyplýva z uvedených faktov, zákon č.365/2020 účinný od 1.1.2021, JE DISKRIMINAČNÝ, pretože zo zákona, určenom politickým väzňom, VYLUČUJE samotných politických väzňov. Absurdita, aká nemá obdobu. Preto očakávam,(ak bude Petícia prijatá), že Výbor pre Petície Európskeho Parlamentu. doporučí NR SR tento zákon upraviť tak, aby boli odškodnení všetci politickí väzni a ich dediči,ktorí boli úplne,alebo čiastočne rehabilitovaní a nemajú preukaz Účastníka/Veterána protikomunistického odboja.

Za vybavenie Petície vopred ďakujem

Vox populi vox dei Omnia cum tempore

Príloha: Uznesenie o rehabilitácii
Znenie zákona č.365/2020

hlavna stranka