hlavna stranka

Súhrn najdôležitejších zákonov prijatých po novembri 1989 týkajúcich sa odškodnenía obetí a zmiernenía spôsobených krívd

ČSFR
Zákon č. 119/1990 Zb o súdnej rehabilitácii z 23. apríla 1990 formát PDF
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 119/1990 Zb o súdnej rehabilitácii zo 16. decembra 1992 formát PDF
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách z 21. februára 1991 formát PDF
Zákon č. 451/1991 Zb. Tzv. lustračný zákon zo 4. októbra 1991

Porovnanie situácie politických väzňov v Slovenskej republike s Českou republikou po rozdelení ČSFR, z ktorého vyplýva zjavná diskriminácia Slovenských občanov

Slovenská republika
Česká republika
Zákon č. 319/1991 Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií zo dňa 11. júla 1991 formát PDF ZÁKON O PROTIPRÁVNOSTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU č. 198/1993 Sb. zo dňa 11. júla 1993 formát PDF
ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 125 z 27. marca 1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému formát PDF

Novela zákona účinná od 1. 12. 2020
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. února 1994 č. 51/1994 Sb., o nárocích osob, kterým byl odňat nebo snížen důchod podle dřívějších předpisů, a některých osob účastných soudni rehabilitace. formát PDF

Nařízení vlády České republiky č. 165/1997 Sb., o vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem z 15. apríla 1998 formát PDF
Zákon č.462/2002 Z.z. z 9. júla 2002 o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom formát PDF

- Žiadosť SZČPV NR SR o neprejednávanie zákona č.462/2002 Z.z.
- Sťažnosť SZČPV podaná Ústavnému súdu SR (diskriminačný zákon č.462/2002 Z.z o pseudoodškodnení obetí  komunizmu na Slovensku
- Sťažnosť SZČPV na Európsky súd pre ľudské práva
Zákon č. 726/2004 Z.z. o poskytnutí jednorázového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948-1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách z 1. decembra 2004
ZÁKON č.261 ze dne 10. července 2001 o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
formát PDF
-Žiadosť SZČPV o podanie návrhu zákona na odškodnenie obetí okupácie Československa
Zákon 547/2005 Z.z. o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky z 8. novembra 2005
Navrnutý poslancom strany SMER-SD R. Kaliňákom
ZÁKON ze dne 23.2 2005, o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky formát PDF
Hanebný krok býv.Ministra finacii SR Ivana Mikloša-zrušenie zliav pre účastníkov protifašistického a protikomunistického odboja.
- Výzva politických väzňov k ukončeniu diskriminácie obetí komunizmu formát PDF
- Žiadosť o prijatie zákonných opatrení v sociálnej oblasti odstraňujúcich diskrimináciu a zmierňujúcich krivdy spôsobené komunistickým režimom odoslaná predsedom poslaneckých klubov SMER-SD a SNS. - Odpoveď predsedu poslaneckého klubu strany SMER-SD JUDr. M. Číža
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2005 č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální formát PDF
Zákon č. 219/2006 o protikomunistickom odboji zo 16. marca 2006 formát PDF
- Podstatné rozdiely medzi českým zákonom o účastnících odboje a odporu proti komunismu a slovenským zákonom o tzv. protikomunistickom odboji
- Odpoveď ÚPN na urgenciu vo veci prieťahov zák. 219/2006 Z.z.
 
Zákon č.274/2007 Z.z. z 18. mája 2007 o príplatku k dôchodku politickým väzňom.

I. Novela zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňov.
Zákon č. 272/2008 Z.z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom Novela zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom z 2.7.2008 s účinnosť od 1.1.2009

- Žiadosť SZČPV o podanie návrhu novely zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov č. 274/2007 Z.z.
- Právný chaos-v identicky rovnakej veci slovenské súdy postupujú a rozhodujú diametrálne odlišneKrajský súd v Prešove a Košiciach zrušil rozhodnutia Sociálnej poisťovne!
- LIST GENERÁLNEHO RIADITEĽA SOCIÁLNEJ POISŤOVNE Ing. DUŠANA MUŇKA Zmena a doplnenie zákona č. 274/2007 Z.z v prospech príbuzných usmrtených alebo zomretých v dôsledku násilneho odvlečenia do pracovných táborov v bývalom ZSSR
Zákon č. 285/2009 Z.z z 19. júna 2009 o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdováma vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení zákona č. 272/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 3. V § 3 ods. 4 sa slovo „usmrtený“ nahrádza slovom „zomretý“.
Nařízení vlády č. 369/2007 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
Zákon č. 467 z 20. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení zákona č. 612/2005 Z.z. Zákon č. 262/2011 Sb. Parlamentu Českej republiky 262 o účastnících odboje a odporu proti komunismu
Ministerstvo obrany Českej republiky - Odbor Účastníci odboje a odporu proti komunismu
Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
II. Novela zákona č. 274/2007 Z.z o príplatku k dôchodku politickým väzňom z 25. júna 2019

III. novela zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom prijatím diskriminačného zákona č. 365/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom a novelu zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji

Stanovisko Svetového združenia bývalých politických väzňov k zmene a doplnení zákona č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku politickým väzňov
PTP - příplatek za službu - sdělení Vojenského historického ústavu z 15. 11. 2016

Spravodlivé dôchodky pre disidentov! časti z ich penzii dorovnáme, oznamil Jurečka.

Zákon č. 553/2002 Z. z.Zákon o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) Bez právomoci vyšetrovať činnosť ŠtB Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
vznikl rozhodnutím ministra vnitra 1. ledna 1995 sloučením Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB, který byl součástí Ministerstva vnitra, se Střediskem dokumentace protiprávnosti komunistického režimu, které pracovalo pod Generální prokuraturou a později bylo převedeno pod Ministerstvo spravedlnosti. Od 1. ledna 2002 je ÚDV ze zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, v platném znění, součástí služby kriminální policie a vyšetřování. Základní poslání ÚDV je odhalovat a stíhat trestné činy v spáchané v období mezi 25. únorem 1948 a 29. prosincem 1989, které nebyly z politických důvodů pravomocně rozhodnuty.

Dokumenty
Všeobecná deklarácia ľudských práv formát PDF Rezolúcia 1096 (1996) Parlamentného zhromaždenia Rady Európy o opatreniach na odstránenie dedičstva bývalých komunistických totalitných systémov, prijatá 27. júna 1996. formát PDF
Participácia SZBPV (SZČPV)
Pomoc politických väzňov okradnutým občanom Third-Party Submission prepared in accordance with the Rules of Court A Rule 44 (2)
Stretnutie Štrasburgského výboru s komisárom EÚ pre ľudské práva Tisková zpráva Štrasburského výboru Praha, 26.11.2003

Žiadosti predložené Vláde SR , NR SR a iným inštitúciam v rokoch 2003-2024:

2024
RTVS 24 12.1.2024: Žiadosť o nápravu diskriminačných zákonov


SITA: 13.1.2024 Sociálna situácia politických väzňov na Slovensku je značne horšia ako v Česku, žiadajú odstrániť diskrimináciu
https://sita.sk/socialna-situacia-politickych-vaznov-na-slovensku-je-znacne-horsia-ako-v-cesku-ziadaju-odstranit-antisocialnu-diskriminaciu/

- Žiadosť o podanie návrhu na novelu zákona č. 365/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom a novelu zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji.

2022
-POLITICKÍ VÄZNI A ICH RODINY SA STALI OBEŤAMI SNAHY VLÁDY O VYSPORIADANIE SA S BÝVALÝM KOMUNISTICKÝM REŽIMOM Stanovisko Svetového združenia bývalých politických väzňov k svojvoľnému výkladu zákona o protikomunistickom odboji a prekračovaniu právomoci Ministerstvom spravodlivosti a Ústavom pamäti národa
- Žiadosť o ukončenie necitlivého prístupu ÚPN k prejednávaniu žiadostí obetí komunistického režimu a iniciovanie novelizácie zákona o protikomunistickom odboji
- Súčasný postup a účelová zmena metodiky Ústavu pamäti národa pri posudzovaní žiadosti o priznanie postavenia veterána protikomunistického odboja in memoriam je zjavným popieraním zločinov stalinizmu rovnako akým je popieranie holokaustu!

2021
- Politickí väzni podali antidiskriminačnú žalobu proti štátu pre porušovanie zásady rovnakého zaobchádzania
- Petícia vo veci diskriminácie politických väzňov podaná Európskemu parlamentu -Výboru pre petície
- Dcére partizána a politického väzňa Pavla Lučanského priznala Slovenská republika nedôstojný dôchodok 24 eur

2020
- Žiadosť Svetového združenia bývalých politických väzňov o doplnenie návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému

2019
-  Na rozdiel od nacizmu kontinuita komunistického totalitného režimu a diskriminácia jeho obetí na Slovensku naďalej pokračuje
- Schválením novely zákona č. 274/2007 Z.z o príplatku k dôchodku politickým väzňom poslanci NR SR zmiernili diskrimináciu slovenských politických väzňov
- Otvorený list -žiadosť o obnovenie bezplatnej prepravy v MHD Košice pre obete komunistického režimu

2017
-  Žiadosť o prijatie zákonných opatrení odstraňujúcich diskrimináciu obetí komunistického režimu
-  Žiadosť o posúdenie návrhu na symbolické jednorazové odškodnenie občanov Slovenskej republiky, ktorí boli násilne odvlečení NKVD do pracovných táborov v rokoch 1944-1945
- ŽIADOSŤ VO VECI DEDIČSTVA -NEVYPLATENÝCH ŽOLDOV PO PADLÝCH, NEZVESTNÝCH A VÄZNENÝCH PRÍSLUŠNÍKOCH FRANCÚZSKEJ CUDZINECKEJ LÉGIE V ROKOCH 1946-1954 - odoslaná prezidentovi Emmanuelovi Macronovi

2018

- Obete komunizmu a bývalí politickí väzni opäť na okraji spoločnosti

2016
-  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MAGISTRÁTU HL. MESTA SR V BRATISLAVE BUDE PREHODNOCOVAŤ OBNOVENIE BEZPLATNÉHO CESTOVNÉHO V MHD PRE BÝVALÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

2015
- Zaslanie stanoviska SZBPV k odmietnutiu odškodnenia obetí komunistického režimu a žiadosti o odstránenie diskriminácie slovenských politických väzňov na priame vybavenie Kanceláriou predsedu vlády Slovenskej republiky
- Predloženie žiadosti o podanie návrhu na novelizáciu zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. a odstránenie diskriminácie účastníkov a veteránov protikomunistického odboja - občanov Slovenskej republiky
- Žiadosť o podanie návrhu na obnovenie bezplatného cestovného pre občanov násilne odvlečených NKVD do gulagov a ich príbuzných – odpoveď

2014

- V bratislavskej MHD budú cestovať zadarmo darcovia krvi aj odbojári

2013
-  Odpoveď primátora Bratislavy na žiadosť o zachovanie bezplatného cestovného v MHD pre obete komunizmu

2012
- Žiadosť o podanie návrhu novely zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov č. 274/2007 Z.z.

2011
- Žiadosť o podanie návrhu novely zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov č. 274/2007 Z.z.
- Podstatné rozdiely medzi českým zákonom o účastnících odboje a odporu proti komunismu a slovenským zákonom o tzv. protikomunistickom odboji

2009
- Zákon o solidarite a odstránení diskriminácie väčšiny slovenských občanov
- Právný chaos-v identicky rovnakej veci slovenské súdy postupujú a rozhodujú diametrálne odlišne Krajský súd v Prešove a Košiciach zrušil rozhodnutia Sociálnej poisťovne! Iné senáty tých istých súdov vyzývajú navrhovateľov aby stiahli odvolanie proti rozhodnutiu sociálnej poisťovne
- Stanovisko Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k návrhu poslanca za SDKÚ-DS Martina Fedora na novelu zákona o ÚPN
- Defektná novela zákona  alebo svojvoľný výklad Sociálnej poisťovne? (Namiesto  zmiernenia krívd – páchanie krívd ďalších a popieranie zločinov komunizmu!)

2008
-  Žiadosť o prijatie zákonov na odstránenie diskriminácie občanov násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR
- Novela zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom z 2.7.2008 s účinnosť od 1.1.2009

2007
- Žiadosť o priznanie výhod pre účastníkov odboja a účastníkov súdnych a mimosúdnych rehabilitácii (oprávnené osoby)      formát PDF
- List Jozefa Vaškoviča poslancom NR SR
- Žiadosť SZČPV o doplnenie návrhu zákona poslancov NR SR Rafaela Rafaja a Jána Slotu o príplatkoch k dôchodkom pre politických väzňov č. Pt. 224
- Žiadosť o vetovanie zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela RAFAJA a Jána SLOTU o príplatku k dôchodku politickým väzňom (č.PT 224)

2006
- Žiadosť SZČPV o prijatie zákonných opatrení v sociálnej oblasti odstraňujúcich diskrimináciu a zmierňujúcich krivdy spôsobené komunistickým režimom.
- List predsedu KPVS Karola Noskoviča predsedovi NR SR Pavlovi Paškovi

2003
- ECHR podporil diskrimináciu slovenských politických väzňov a obetí komunistických zločinov


hlavna stranka