hlavna stranka

Žiadosť Svetového združenia bývalých politických väzňov o doplnenie návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému


Zdieľať  | 

IČO: 37796542   DIČ:  2021593816                                                                                                          
Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
Tel:++421 52 7722626, ++421 910 399 685
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org                          

Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1   
tlacove@nrsr.sk
info@nrsr.sk

Navrhovatelia novely zákona zo dňa 28.8.2020, parlamentná tlač 225, poslanci NR SR:
(A. Andrejuvová, O. Dostál, G. Grendel, J. Šeliga, M. Mihalik, M. Šefčík, M. Vetrák, P. Osuský, P. Dobeš, P. Liba, P. Pčolinský, R. Kazda, R. Jílek, R. Vašečka, A. Záborská, Z. Pleštinská)

    
Poprad 27. 10. 2020

Žiadosť  Svetového združenia bývalých politických väzňov o doplnenie  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému

               
Vážené poslankyne a poslanci NR SR, naša organizácia, ktorá ako jedna  z troch občianskych združení registrovaných na Slovensku zastupuje bývalých politických väzňov a obete komunizmu a stalinizmu oceňuje podanie návrhu novely zákona č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.
Ako potvrdzuje naša webová stránka http://www.szcpv.org/04/pravo.html  Svetové združenie už v minulosti poukazovalo na zásadný rozdiel medzi  Zákonom o  protiprávnosti komunistického režimu č. 198/1993 Sb. prijatým v roku 1993 v Českej republike a Zákonom národnej rady slovenskej republiky z 27. marca 1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému. Český zákon  v ustanoví § 2 jednoznačne definoval, že:
(2) Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému.
Slovenský zákon však v ustanovení § 1 uvádzal len to, že:
(1) Režim založený na komunistickej ideológii, ktorý rozhodoval o riadení štátu a osudoch občanov v bývalom Československu od 25. februára 1948 do 17. novembra 1989, bol odsúdeniahodný.
(2) Komunistická strana Československa, ako aj Komunistická strana Slovenska bola organizáciou, ktorá nezabránila svojim členom a ich pomáhačom páchať zločiny, a to aj na ľudských právach a slobodách.

Rovnako sme  viackrát žiadali o odstránenie diskriminácie  slovenských odporcov komunistického režimu a poukazovali na  zásadný rozdiel medzi Zákonom  č. 219/2006 zb. zo 16. marca 2016 o protikomunistickom odboji, ktorý za veteránov a účastníkov protikomunistického odboja paušálne považuje každého kto bol v období 1948-1989 rehabilitovaný podľa zákona č. 119/90, príslušníkom VTNP PTP, alebo násilne odvlečený  NKVD do pracovného táboru v býv. ZSSR a Zákonom  262 sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu prijatým v Českej republike, ktorý definuje formy odboja a odporu proti komunizmu vrátane ozbrojených akcii smerujúcich proti komunistickému režimu v Československu a znemožňuje, aby bol účastníkom odboja a odporu kandidát a člen komunistickej strany ako aj spolupracovník ŠtB.

  • Na rozdiel od slovenského zákona o protikomunistickom odboji č. 219  český zákon  č. 262 v § 8 upravuje aj  dôchodky účastníkov odboja.
  • Taktiež  v § 11. rieši 5 ročnou lehotou na podanie návrhu súdu  opätovné spravodlivé rehabilitácie  a zrušenie tzv. zostatkových trestov účastníkov odboja, ktoré nespadali v čase prijatia zákona  119/90 o rehabilitáciách a súviseli s odbojovou činnosťou proti komunizmu.

            V Slovenskej republike sú účastníci protikomunistického odboja aj naďalej kriminalizovaní tzv. zostatkovými trestami ako  nedovolené ozbrojovanie, všeobecné ohrozenie,  krádež uniformy príslušníka PS, ktorý ilegálne prekročil hranicu a nevrátil ju, hospodárske trestné činy pri dovoze literatúry zo zahraničia a iné.

            Evidujeme aj viaceré prípady  odsúdených za vyzvedačstvo a iné protištátne trestné činy proti republike podľa Hlavy  1., ktoré v období od roku 1990-1993  kedy sa mohol podať návrh na rehabilitáciu súdy vôbec resp. náležite  nepreskúmali, ako napríklad Jozef Sakáč, odsúdený k 10 rokom za vyzvedačstvo, Ernest Rečka, Stanislav Kratochvíl, Marián Ježík, Vladimír Beňo a iní odsúdení k vysokým trestom za trestné činy, ktorých podmienkou bolo konanie s úmyslom  poškodiť socialistické  zriadenie.

            Na základe uvedených dôvodov  žiadame v mene odporcov a obetí komunistického režimu  na ktorých sa v odôvodnení novely zákona predkladatelia odvolávajú o doplnenie novely zákona o následnú novelizáciu Zákona 219/2006 Zb. o protikomunistickom odboji, ktorý by obdobne ako Zákon 262/Sb.  o  účastnících odboje a odporu proti komunismu

  • upravoval dôchodky účastníkov a veteránov protikomunistického odboja
  •  stanovil 3 ročnú lehotu na podanie návrhu súdu  na zrušenie  trestu súvisiaceho s odporom a odbojom proti komunistického režimu na ktorý sa nevzťahovala rehabilitácia podľa zákona č. 119/90 o súdnych rehabilitáciách prijatého v čase, kedy v parlamente sedela väčšina bývalých členov Komunistickej strany a spolupracovníkov ŠtB.

          Ak bol režim, vedený Komunistickou stranou, zločinný a nemorálny z morálneho hľadiska naši členovia navrhujú, že  tak ako nemôžu kandidovať na žiadnu volenú pozíciu osoby právoplatne odsúdené za úmyselný trestný čin, aby navrhovaná novela  definovala aj prekážky v kandidatúre do akejkoľvek verejnej funkcie, počnúc poslancom miestneho úradu, až po poslanca NR SR, tým osobám, ktoré boli členmi Komunistickej strany Československa a  Slovenska do 17. 11. 1989, ktoré pred  17. 11. 1989 z komunistickej strany nevystúpili.

          Na záver dodávame, že  vítame iniciatívu poslancov, ktorí boli zvolení vo voľbách  v roku 2020 po porážke bývalej koalície vedenej Smerom-SD, ktorá by sotva podala návrh na novelu zákona  č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.

 Je nám však ľúto, že o názor a návrhy  politických väzňov nášho  združenia predkladatelia novely zákona a  poslanci NR SR  neprejavili záujem, rovnako ako v minulosti kompetentní neakceptovali náš Návrh na odvolanie Generálneho prokurátora SR Dobroslava Trnku uverejnený na našej webovej stránke  http://www.szcpv.org/05/odvolanie.html, ktorý sám navrhol, aby bol kandidátom na šéfa špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik, v súčasnosti vo väzbe za založenie a podporu zločineckej skupiny, čo vo svete nemá obdobu a je vizitkou práva a spravodlivosti na Slovensku po Novembri 1989.  Ten istý Dušan Kováčik ešte ako prokurátor Vojenskej prokuratúry, kde sa dostal ako syn politruka a generála komunistickej Československej ľudovej armády a kde pôsobil aj Dobroslav Trnka, odmietol v 90 –tých rokoch  naše trestné oznámenie na predstaviteľov komunistického režimu, ktorí boli zodpovední za usmrtených na hraniciach pri pokuse o útek na Západ. V odôvodnení Dušan Kováčik uviedol, že príslušníci PS v tom  čase plnili rozkazy nadriadených, ktorí konali v súlade s vtedy platnými zákonmi.

Bohužiaľ nebol akceptovaný ani náš  Návrh na novelu zákona Národnej rady SR č. 553/2002 Z.z. z 19. augusta 002 o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) a  priznanie zadosťučinenia bývalému predsedovi Správnej rady ÚPN PaedDr. ThDr. Ondrejovi Krajňákovi, PhD zo dňa   15. 5. 2020, ktorý pripájame v prílohe.

S úctou
Svetové združenie bývalých politických väzňov
                           

František Bednár
 predseda  SZBPV

Príloha:
Návrh na novelu zákona Národnej rady SR č. 553/2002 Z.z. z 19. augusta 002 o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa)
a  priznanie zadosťučinenia bývalému predsedovi Správnej rady ÚPN PaedDr. ThDr. Ondrejovi Krajňákovi, PhD zo dňa   15. 5. 2020

Na vedomie:
SITA
TASRhlavna stranka