hlavna stranka

Politickí väzni podali antidiskriminačnú žalobu proti štátu pre porušovanie zásady rovnakého zaobchádzania

English translation

Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
Ministerstvo vnútra žiada Mestský súd Bratislava IV, aby nepripustil dokazovanie navrhované Svetovým združením bývalých politických väzňov a zamietol žalobu vo veci porušovania princípu rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní dotácii 26.7.2023

Zverejňujeme  v plnom znení  antidiskriminačnú žalobu s časťou príloh podanú 1. 7. 2021 proti SR – ministerstvu vnútra, vrátane prekladu do anglického jazyka zaslaného zahraničným zastupiteľským úradom a inštitúciám EÚ. Keďže Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré by malo ako národný  antidiskriminačný orgán a národná inštitúcia na ochranu a podporu ľudských práv na Slovensku poskytovať bezplatnú právnu pomoc obetiam diskriminácie na žiadosť združenia ani neodpovedalo, touto cestou združenie preto vyslovuje poďakovanie JUDr. Jánovi Garajovi, MBA, ktorý prevzal právne zastúpenie združenia v spore proti štátu.

Otvorený list zastupiteľským úradom a inštitúciám Európskej únie vo veci likvidácie združení politických väzňov súčasnou vládou Slovenskej republiky
Žaloba   Potvrdenie o podaní
Anglický preklad žaloby
https://www.topky.sk/cl/10/2148841/Zdruzenie-podalo-zalobu-voci-Ministerstvu-vnutra--Diskriminacia-pri-pridelovani-dotacii
Združenie podalo žalobu voči Ministerstvu vnútra: Diskriminácia pri prideľovaní dotácii

https://www.teraz.sk/slovensko/svetove-zdruzenie-byvalych-politick/562660-clanok.html
Svetové združenie bývalých politických väzňov podalo žalobu na MV SR

https://www.aktuality.sk/clanok/907354/byvali-politicki-vazni-podali-zalobu-na-rezort-vnutra-pre-pridelovanie-dotacii/
Bývalí politickí väzni podali žalobu na rezort vnútra pre prideľovanie dotácií

https://www.cas.sk/clanok/2551467/diskriminacia-pri-pridelovani-dotacii-ministerstvo-vnutra-celi-zalobe/
Diskriminácia pri prideľovaní dotácií?! Ministerstvo vnútra čelí žalobe

JUDr. Ján Garaj, MBA, advokát
Zapísaný v zozname advokátov pod číslom 4271
so sídlom na ul. Hviezdoslavova č. 2, 058 01 Poprad
e-mail: obhajca@gmail.com, tel. 0915 640 930, 0911 437 381
č.ú. IBAN: SK48 7500 0000 0040 0310 9448 v ČSOB, a.s.

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
     812 44 Bratislava

Žalobca:         Svetové združenie bývalých politických väzňov
IČO: 37796542
Námestie Sv. Egídia 102/10
058 01 Poprad

Právne zastúpené: 
JUDr. Ján Garaj, MBA 
advokát, Hviezdoslavova 2. 058 01 Poprad

Žalovaný:       Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinová 2,
812 72 Bratislava

 

Žaloba z dôvodu porušenia zásady rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní dotácii taxatívne vymedzeným občianskym združeniam vo vecnej pôsobnosti rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR
(Antidiskriminačná žaloba)

I. Porušenie zásady rovnakého zaobchádzania - diskriminácia občianskych združení zastupujúcich bývalých politických väzňov

          Vo vecnej pôsobnosti Ministerstva vnútra SR (ďalej len MV SR) je poskytovanie dotácii na činnosť občianskych združení, ktorých hlavným poslaním je organizovanie pietnych spomienkových akcií pripomínajúcich obdobie zločinov  fašizmu a komunizmu ako aj výskum, archivovanie a publikačná činnosť protikomunistického odboja, boja proti totalite a zločinom komunizmu. Pred zmenou politického systému bola štátna dotácia poskytovaná len občianskemu združeniu Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej len SZPB), keďže občianske združenia  zastupujúce bývalých politických väzňov neboli povolené. Po páde komunistického režimu  MV SR začalo poskytovať dotáciu aj novovzniknutej Konfederácii politických väzňov Slovenska (KPVS), ktorá bola zaregistrovaná  2. 9. 1991 pod č. VVS/1-909/90-171.
Históriu občianskeho združenia KPVS a vznik dvoch nových združení zastupujúcich bývalých politických väzňov v roku 1999 a 2001 uvádzame v prílohe č. 1

            Ako potvrdzujeme v prílohe č. 4, verejne dostupné údaje z webovej stránky MV SR o výške poskytovaných dotácií potvrdzujú, že od roku 2002  až do roku 2012 bola  poskytovaná združeniam politických väzňov v súhrne vyššia dotácia ako Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov.  Po voľbách v roku 2012 a nástupe koalície vedenej politickou stranou Smer–SD bol princíp doposiaľ zaužívanej parity spravodlivého rozdeľovania dotácii zásadne zmenený od roku 2013 v neprospech združení politických väzňov. SZPB začala byť poskytovaná  dotácia vyše dvojnásobne prevyšujúca výšku dotácie poskytovanej združeniam KPVS, PV ZPKO a od roku 2006 aj SZBPV. Týmto postupom MV SR došlo od roku 2013 a naďalej aj v súčasnosti dochádza k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní dotácii taxatívne vymedzeným občianskym združeniam vo vecnej pôsobnosti rozpočtovej kapitoly MV SR  v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1,  Zákona č. 365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon.  Diskrimináciu  združení zastupujúcich  bývalých politických väzňov a obete stalinizmu a komunizmu  potvrdzuje skutočnosť, že napriek tomu, že združenie SZPB je kritizované zo šírenia proruskej propagandy a stavia sa proti západnému a európskemu smerovaniu Slovenska, ako potvrdzuje viacero článkov uverejnených v slovenských médiách, predseda vlády Robert Fico  pre časopis združenia SZPB Bojovník č. 2, ročník 2011, vyhlásil, citujeme: „Zo SZPVB musíme urobiť oficiálnu súčasť štátnej politiky“.   Na diskrimináciu združení zastupujúcich politických väzňov sme upozorňovali opakovane vtedajšieho premiéra a ministra vnútra a ako potvrdzujeme v prílohe č. 5  sťažnosťou  zo dňa 19. 7. 2017 aj Radu Európy a predsedu Európskeho parlamentu. 
V diskriminácii združení politických väzňov napriek našim upozorneniam  pokračuje aj súčasný minister vnútra Roman Mikulec, ktorý má konečné slovo pri výške poskytovaných dotácii, SZPB na rok 2021 odobril  opäť  dvojnásobne vyššiu sumu  akú dostali na činnosť združenia KPVS, PV ZPKO a SZBPV.

Dôkaz:

 • príloha č. 4 Prehľad výšky poskytovaných dotácií  Ministerstvom vnútra za roky 2002 -2021

  Združenie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  SZPB 6 400 000 Sk 6 800 000 Sk 6 968 000 Sk 7 261 000 Sk 7 486 000 Sk 7 157 000 Sk 7 297 000 Sk 245 000 eur 320 000 eur 224 000 eur
  PV ZPKO 4 151 000 Sk 4 287 000Sk 4 317 000 Sk 4 347 000 Sk 4 434 000 Sk 4 472 000 Sk 4 602 000 Sk 147 372 eur 160 000 eur 116 200 eur
  KPVS 2 340 000 Sk 3 325 000Sk 3 425 000 Sk 3 548 000 Sk 3 518 000 SK 3 468 000 SK 3 598 000 Sk 110 000 eur 120 000 eur 87 150 eur
  SZBPV         200 000 Sk 200 000 Sk 200 000 Sk 6 640 eur 7 000 eur  
  Pol.väzni spolu 6 491 000 Sk 7 612 000 Sk 7 742 000 Sk 7 895 000 Sk 8 152 000 Sk 8 140 000 Sk 8 400 000 Sk 264 012 € 287 000 € 203 350 €

  Od roku 2013 začiatok diskriminácie združení zastupujúcich politických väzňov
    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  SZPB 212 000 eur 300 000 eur 350 000 eur 359 400 eur 350 000 eur 350 000 eur 400 000 eur 401 000 eur 415 000 eur 250 000 eur
  PV ZPKO 103 000 eur 61 126  eur 71 000 eur 90 000 eur 76 000 eur 76 000 eur 80 000 eur 81 000 eur 81 000 eur 40 000 eur
  KPVS 105 000 eur 62 313 eur 66 000 eur 66 000 eur 66 000 eur 67 000 eur 73 000 eur 74 000 eur 74 000 eur 80 000 eur
  SZBPV 6 000 eur 3 561 eur 3 600 eur 3 600 eur 8 000 eur 7 000 eur 7 000 eur 8 000 eur 8 000 eur 4 000 eur
  Pol.väzni spolu 214 000 € 127 000 € 140 600 € 159 600 € 150 000 € 150 000 € 160 000 € 163 000 € 163 000 € 124 000 €

  SZPB Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
  PV ZPKO Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja
  KPVS Konfederácia politických väzňov Slovenska
  SZBPV Svetové združenie  bývalých politických väzňov
  https://www.minv.sk/?dotacie

 • príloha č. 5 sťažnosť odoslaná Rade Európy  zo dňa 19. 7. 2017
 • II. Porušenie zásady rovnakého zaobchádzania - diskriminácia Svetového združenia bývalých politických väzňov  z dôvodu politického alebo iného zmýšľania

  K porušovaniu zásady rovnakého zaobchádzania  pri poskytovaní dotácii taxatívne vymedzeným občianskym združeniam vo vecnej pôsobnosti rozpočtovej kapitoly MV SR  preukázateľne došlo dlhodobo od roku 2006 a aj naďalej dochádza  k diskriminácii SZBPV z dôvodu politického alebo iného zmýšľania v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1 Zákona č. 365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon, čo potvrdzujeme týmito dôkazmi:

   1.Združenie je nástupníckou organizáciou  K 231 a Združenia bývalých politických väzňov založených na jar v roku 1968 v čase snahy Alexandra Dubčeka o reformu komunistického režimu.  Po okupácii 21. augusta 1968 vtedajšie ministerstvo vnútra  označilo  tieto združenia za nástroj západných tajných služieb na rozbitie komunizmu a ich  činnosť zakázalo. V čase normalizácie združenia pôsobili v Kanade a vo Švajčiarsku. Vydávali časopis Svědomí a Mukl.  SZBPV principiálne háji odkaz svojich predchodcov a ideí  demokratických hodnôt a slobody za ktoré priniesli najväčšie obete politickí väzni. Preukázateľne je jediným združením v ktorom vo vedení nepôsobil žiadny  evidovaný spolupracovník ŠtB. Od založenia KPVS existovali obavy v radoch politikov prepojených s bývalým režimom a ŠtB, aby sa zo združenia s členskou základňou vyše 10 000 členov nestala politická strana, ktorá by sa zasadzovala o prešetrenie zločinov komunizmu. Z tohto dôvodu bola KPVS infiltrovaná spolupracovníkmi ŠtB o čom môžeme súdu v rámci dokazovania predložiť dôkazy získané z archívu MV ČSSR v Prahe, vrátane listinných dôkazov a svedectiev politických väzňov preukazujúce  spoluprácu viacerých funkcionárov KPVS s vnútornou ochranou ZVJS  a po ich prepustení z väzenia  s ŠtB, čo potvrdzujú aj registračné zväzky vedené Ústavom pamäti národa.  Z tohto dôvodu je činnosť SZBPV, ktorého politické presvedčenie a zmýšľanie je iné ako zmýšľanie riadiacich funkcionárov MV SR, dlhodobo eliminovaná poskytovaním najnižšej  dotácie, ktorá nepostačuje na chod združenia vzhľadom na rozsah vedenia agendy a účtovníctva. Keďže po prijatí   Zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 526/2010 Z. z.  má združenie nárok na poskytnutie dotácie už bez výzvy vyhlasovanej MV SR, jeho činnosť je eliminovaná

  Dôkazom diskriminácie pri poskytovaní dotácie  z dôvodu politického alebo iného zmýšľania  sú taktiež aktivity združenia  uvedené v prílohe č. 6.

  Dôkaz:  

 • aktivity združenia uvedené v prílohe č. 6
 • svedecká výpoveď štatutára SZBPV Františka Bednára, bytom, Námestie sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
 • svedecká výpoveď Tatjany Šidlovej, bytom, Hôrka 275, 032 12 Dúbrava
  1. 2. Združenie je dlhodobo diskriminované oproti združeniam KPVS a PV ZPKO aj tým, že mu výška poskytovanej dotácie MV SR znemožňuje vydávať vlastný časopis. PV ZPKO vydáva mesačník „Svedectvo“  a KPVS dvojmesačník „Naše svedectvo“. Ako potvrdzuje správa z rokovania o nízkej výške dotácie pre SZBPV  poslanca NR SR Kristiána Čekovského s riaditeľom Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR (ďalej len SVS MV SR)  Adriánom Jenčom zo dňa 18. 3. 2021  v prílohe č. 7, MV SR má problém s tým, že vydávanie časopisu a činnosť SZBPV by boli  spolitizované. Stanovisko SVS MV SR vzhľadom na to, že ide o združenie politických väzňov je iracionálne a zjavne v rozpore so základným právom na slobodu prejavu, ako aj v rozpore s ustanovením § 2 písm. g), Zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 526/2010 Z. z., ktorým je stanovené poskytovanie dotácie na výskum, archivovanie a publikačnú činnosť protikomunistického odboja, boja proti totalite a zločinom komunizmu. Argumentácia MV SR, že na základe negatívnej medializácie nebude poskytovať dotáciu SZPB na vydávanie časopisu Bojovník a časopisu PV ZPKO Svedectvo  nemá opodstatnenie, pretože negatívna medializácia sa nevzťahovala na aktivity SZBPV.  Skutočnosť, že Ministerstvo vnútra  zvýšilo dotáciu poskytnutú v roku 2021 združeniu  KPVS  potvrdzuje porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, aj vzhľadom na to, že členom KPVS je minister  vlády SR Ján Budaj, vedený Ústavom pamäti národa,  v  registračných protokoloch agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti  ako  agent, registračné číslo 23214, krycie meno „Domovník“.  Doplnením žiadosti o dotáciu na rok 2021 zo dňa 11. 4. 2021 odoslanou riaditeľovi SVS MV SR sme žiadali o zvýšenie dotácie hlavne  z dôvodu vydávania časopisu „Svedomie“ čo potvrdzujeme v prílohe  č. 8.

  Dôkaz:

 • príloha č.7,  správa z rokovania poslanca NR SR Kristiána Čekovského s riaditeľom Sekcie   verejnej správy  Ministerstva vnútra SR zo dňa 18. 3. 2021
 • príloha č. 8,  Doplnenie žiadosti o dotáciu na rok 2021 zo dňa 11. 4. 2021 odoslaná riaditeľovi  SVS MV SR
  1. 3. Porušenie zásady rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní dotácii potvrdzuje postup súčasného ministra vnútra Romana Mikulca, ktorý rozhodoval o návrhu SVS  MV SR v roku 2021 poskytnúť SZPB dotáciu vo výške 350 000 eur, KPVS vo výške 72 000 eur, PV ZPKO vo výške 65 000 eur a SZBPV vo výške 8 000 eur, čo potvrdzuje správa z rokovania poslanca NR SR Kristiána Čekovského s riaditeľom SVS MV SR zo dňa 18. 3. 2021. Poskytnuté dotácie MV SR boli po posúdení ministrom vnútra však  schválené vo výške pre SZPB 250 000 eur, pre KPVS 80 000 eur, pre PV ZPKO 40 000 eur a pre SZBPV 4 000 eur.   Zníženie dotácie pre SZBPV o polovicu  bez uvedenia dôvodu, na podnet ministra vnútra,  preukážeme súdu viacerými listinnými dôkazmi o komunikácii SZBPV s ministrom, z čoho je zrejme, že  zníženie dotácie je jeho reakciou na naše listy, ktoré sme mu odoslali vrátane gratulácie k zvoleniu do funkcie zo dňa 26. 3. 2020, v ktorej sme ho žiadali o prijatie vo veci nespravodlivého  poskytovania dotácii.  Žiadosť združenia o prijatie kedy sme ho chceli dôverne informovať aj o viacerých podozreniach z ekonomickej a inej trestnej činnosti však minister vnútra neakceptoval. Časť listu vo veci nemocnice v Poprade -Kvetnici postúpil NAKA, ktorá ho zamietla pod koberec bez vypočutia navrhovanej svedkyne a časť týkajúcu sa bývalého prezidenta PZ Milana Lučanského a  bývalého riaditeľa NAKA Branislava Zuriana postúpil Úradu inšpekčnej služby (ďalej len ÚIS).  Týmto postupom vznikli združeniu problémy, nakoľko proti uzneseniu ÚIS štatutár podal 26. 2. 2021 sťažnosť z dôvodu nepravdivých tvrdení Branislava  Zuriana pred vyšetrovateľom. O niekoľko dní po podaní sťažnosti vydal bývalý riaditeľ ÚIS Adrián Szabó poverenie na vykonanie finančnej kontroly  dotácie poskytnutej SZBPV v roku 2020. Účelovosť finančnej kontroly na mieste potvrdzuje skutočnosť, že od roku 2007 združeniu ÚIS kontrolu nikdy nerobil.  Uvedené skutočnosti vrátane uznesení ÚIS a prokuratúry vzhľadom na rozsah  listinných dôkazov môžeme predložiť súdu v rámci dokazovania.  Finančná kontrola po dvoch mesiacoch nezistila závažnejšie porušenia, ktoré by boli dôvodom na vrátenie finančných prostriedkov MV SR, čo môžeme preukázať správou z finančnej kontroly. O uvedených skutočnostiach sme informovali ministra vnútra v žiadosti o poskytnutie informácie kto dal podnet bývalému riaditeľovi ÚIS na vydanie poverenia o vykonaní finančnej kontroly na ktorú minister neodpovedal. O výsledku finančnej kontroly sme informovali ministra elektronickou poštou 14. 6. 2021 čo potvrdzuje príloha č. 9.

  Ako potvrdzujeme žiadosťou o poskytnutie dotácie  zo dňa 4. 1. 2021, ktorá je prílohou č. 10, porušovanie zásady rovnakého zaobchádzania potvrdzuje  skutočnosť, že vydávanie časopisu „Svedomie“ a aktivity uvedené v  projekte združenia na rok 2021   zamerané na podporu demokracie a dodržiavania princípov právneho štátu, vrátane  podpory súčasnej  vlády v proklamovanom boji proti politickej mafii a korupcii  sú pre MV SR nežiaduce, čo je paradoxne v rozpore s programovým vyhlásením vlády. 

  Aktivity projektu na ktoré sme v žiadosti o dotáciu na rok 2021 žiadali MV SR  o poskytnutie dotácie vo výške 50 000 eur a ktorými sme chceli podporiť súčasnú koalíciu v súlade s jej programovým vyhlásením uvádzame v prílohe č. 11.

  Všetky nami uvedené návrhy boli pre MV SR nežiaduce, čoho dôkazom je súčasná snaha MV SR  o eliminovanie činnosti združenia znížením dotácie s konečným cieľom jeho ekonomickej likvidácie a čo zároveň potvrdzuje aj to, že politické presvedčenie a iné zmýšľanie členov SZBPV je pre MV SR problematické.

  Dôkaz:

  MV SR si je vedomé, že činnosť uvedených občianskych združení si vyžaduje finančné náklady okrem iného najmä na mzdy titulom náročného vedenia účtovníctva, ktorého kontrolu vykonáva ÚIS.  Prevažná časť poskytnutej dotácie je určená na mzdy čo potvrdzuje odpoveď PV ZPKO na našu žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa 2. 6. 2021, ktorú pripájame v prílohe č. 12.  KPVS žiadosť SZBPV  a o poskytnutie informácie o výške nákladov na mzdy odmietla poskytnúť čo potvrdzujeme v prílohe č. 13. Žiadosť o poskytnutie informácie o nákladoch na mzdy  predseda KPVS 35 ročný Peter Sandtner odmietol poskytnúť aj členovi KPVS Petrovi Klyučkovičovi, hoci podľa stanov bol tak povinný urobiť.  Rovnako neakceptoval jeho námietky vo veci  nelegitímnej zmeny stavov z novembra 2020 v čase Covidu, kedy ich z tohto dôvodu nemohla schváliť 2/3 väčšina  valného zhromaždenia tak, že členom predsedníctva môže byť aj člen KPVS, ktorý nebol politickým väzňom ani jeho príbuzným a ktorými  bol  znížený počet členov predsedníctva zo 7 na 3.  Za porušovanie princípu rovnakého zaobchádzania považujeme aj skutočnosť, že MV SR stanovy KPVS  zaregistrovalo bez preverovania  legitimity ich schvaľovania, čo potvrdzuje zamietnutie podnetu  Petra Klyučkoviča  riaditeľom  SVS MV SR v prílohe č. 14.  Sťažnosť na vedenie postup SVS MV SR odmietol bývalý riaditeľ ÚIS Adrián Szabó, čo potvrdzuje príloha č. 15.  MV SR je preukázateľne pasívne pri porušovaní stanov združením KPVS. Akceptuje skutočnosť, že  vedením KPVS je poverený podpredseda, čím je spochybnená funkcia predsedu, ktorú vykonáva člen KPVS, ktorý nebol politickým väzňom v rozpore s pôvodnými stanovami KPVS. V protiklade s tolerantným prístupom ku KPVS, SVS MV SR vytýka združeniu PV ZPKO prezentáciu ich názorov v ich časopise Svedectvo a za problém považuje aktivity SZBPV vrátane vydávania časopisu „Svedomie“.
  Dôkaz:

  • príloha č. 13, odmietnutie KPVS  poskytnúť informáciu o nákladoch na mzdy zo dňa 28. 5. 2021  vrátane odpovede štatutára SZBPV
  • odpoveď riaditeľa SVS MV SR zo dňa 16. 2. 2021
  • oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti ÚIS býv. riaditeľa ÚIS zo dňa 10. 5. 2021
  • vyžiadanie poskytnutia informácie  súdom o výške nákladov na mzdy združenia KPVS
  • svedecká výpoveď štatutára SZBPV Františka Bednára
  • svedecká výpoveď člena KPVS Petra Klyučkoviča, bytom. Kyzmányho 5, 070 01 Michalovce

  Postup MV SR je evidentne v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k občianskym združeniam zastupujúcich politických väzňov.  Táto prax MV SR pokračuje kontinuálne  preukázateľne od roku 1999 kedy došlo k rozdeleniu KPVS z politických dôvodov. Princíp poskytovania dotácii bol spolitizovaný podľa toho aká vláda bola pri moci. Hlavným kritériom pre výšku poskytovanej dotácie nebol a nie je projekt ani počet členov združenia ale politické prepojenie na vedenie občianskeho združenia čo potvrdzuje skutočnosť, že predsedom KPVS bol istý čas aj samotný bývalý minister vnútra Ladislav Pittner. V týchto praktikách pokračuje MV SR aj pod vedením súčasného ministra vnútra Romana Mikulca, ktorý podpísal rozhodnutie o zvýšení dotácie pre KPVS na 80 000 eur, zatiaľ čo združeniam PV ZPKO a SZBPV znížil dotáciu o polovicu bez uvedenia dôvodu.  Porušenie zásady rovnakého zaobchádzania jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybnosti potvrdzuje skutočnosť, že vedením KPVS je poverený prednosta Okresného úradu v Bratislave, spadajúceho pod MV SR,  Branislav Borovský, ktorý podľa údajov z Obchodného registra SR figuruje v sedemnástich podnikateľských subjektoch. Na konflikt záujmov sme upozornili ministra vnútra zaslaním Žiadosti o poskytnutie informácie v zmysle stanov KPVS a zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. zo dňa 26. 5. 2021, ktorá bola odoslaná podateľni Okresného úradu v Bratislave čo potvrdzujeme v prílohe č. 16. V lehote 8 dní podľa infozákona  informácia ku dňu podania žaloby poskytnutá nebola.

  Dôkaz:

  • príloha č. 16, Žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle stanov KPVS a zákona   o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. zo dňa 26. 5. 2021
  • III. Porušenia zásady rovnakého zaobchádzania

   1. V období rokov 2013-2021 bola preukázateľne porušená zásada rovnakého zaobchádzania v zmysle antidiskriminačného zákona  pri poskytovaní dotácii občianskym združeniam KPVS, PV ZPKO a SZBPV, ktoré boli MV SR diskriminované   poskytovaním dotácii na činnosť  v dvojnásobne nižšej sume aká bola poskytovaná občianskemu združeniu SZPB.  K tejto diskriminácii dochádza aj v súčasnosti. Občianske združenia zastupujúce politických väzňov, ktoré vznikli po návrate Slovenskej republiky k demokratickým hodnotám  a do spoločenstva európskych národov, majú mať rovnocenné postavenie s občianskym  združením  protifašistických bojovníkov, ktoré bolo  privilegované aj v čase  Komunistického režimu.

   2. V období rokov 2006 - 2021 bola preukázateľne porušená zásada rovnakého zaobchádzania v zmysle antidiskriminačného zákona  pri poskytovaní dotácii občianskym združeniam KPVS, PV ZPKO a  Svetovému združeniu bývalých československých politických väzňov  od roku 2018 s názvom SZBPV, ktorému MV SR poskytovalo nepomerne nižšiu dotáciu na činnosť, pričom toto združenie má rovnakú agendu a aktivity ako združenia KPVS a PV ZPKO.

   3. Pri poskytovaní dotácií na rok 2021 bola MV SR pod vedením ministra vnútra Romana Mikulca porušená zásada rovnakého zaobchádzania v zmysle antidiskriminačného zákona  pri poskytovaní dotácii občianskym združeniam KPVS, PV ZPKO a SZBPV. Združeniu KPVS, preukázateľne prepojenému so súčasnou vládou ktorého vedením je poverený prednosta Okresného úradu v Bratislave, bola poskytnutá dotácia vo výške 80 000 eur, pričom združeniu PV ZPKO bola bez uvedenia dôvodu dotácia znížená na polovicu tejto sumy, teda 40 000 eur.  Združeniu SZBPV bola bez uvedenia dôvodu dotácia znížení o polovicu sumy poskytnutej v roku 2020  na sumu 4 000 eur, čo je 20-násobne nižšia suma aká bola poskytnutá KPVS.

   Keďže minister vnútra SR Roman Mikulec  neodpovedal na predžalobnú výzvu – pokus o mimosúdny zmier zo dňa 21. 5. 2021, ktorú pripájame v prílohe č. 17  a neodpovedal ani na otázku  uvedenú v odpovedi MV SR  na žiadosť  o poskytnutie informácie príloha č. 18 – uvedenie dôvodu zníženia dotácie na rok 2021 pre SZBPV o polovicu, nie je preto predpoklad dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania v zmysle antidiskriminačného zákona zo strany MV SR, ani ochota zo strany súčasného ministra vnútra  odstrániť porušovanie zásady rovnakého zaobchádzania   v súlade  s platným právom Slovenskej republiky, navrhujeme, aby súd po preskúmaní uvedených dôkazov  vyniesol nasledovný

   rozsudok:

   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  v rokoch 2013-2021 porušilo zásadu rovnakého zaobchádzania  pri poskytovaní dotácii tým, že poskytovalo občianskemu združeniu Slovenský zväz protifašistických bojovníkov  nepomerne vyššiu dotáciu ako občianskym  združeniam zastupujúcich politických väzňov, Konfederácii politických väzňov Slovenska, združeniu Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja a Svetovému združeniu bývalých československých politických väzňov  od roku 2018 pod názvom Svetové združenie bývalých politických väzňov. 

   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je povinné upustiť od porušovania zásady rovnakého zaobchádzania a poskytovať dotácie na princípe rovnakého zaobchádzania spravodlivo v rovnakej  výške tak ako tomu bolo od roku 2002 kedy poskytovalo dotácie  združeniu Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a združeniu Konfederácia politických väzňov Slovenska, ktorá od roku 1990 do roku 2000 ako  jediné združenie zastupovala politických väzňov.

   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  v rokoch 2006-2021 porušilo zásadu rovnakého zaobchádzania  pri poskytovaní dotácii tým, že poskytovalo občianskym združeniam Konfederácia politických väzňov Slovenska a  združeniu Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja nepomerne vyššiu dotáciu ako občianskemu  združeniu Svetové združenie bývalých československých politických väzňov, od roku 2018 pod názvom Svetové združenie bývalých politických väzňov.
   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je povinné upustiť od porušovania zásady rovnakého zaobchádzania a poskytovať dotácie združeniam zastupujúcich politických väzňov na princípe rovnakého zaobchádzania   spravodlivo v primeranej  výške.
   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je povinné kompenzovať  ujmu, ktorá vznikla Svetovému združeniu bývalých politických väzňov  titulom poskytovania dotácie na činnosť v nedostatočnej výške primeranou náhradou  podľa zváženia a rozhodnutia súdu. 

   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky so sídlom, Pribinova2, 812 72 Bratislava je povinné nahradiť žalobcovi trovy konania a trovy právneho zastúpenia do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.“

   V Poprade  dňa 1. 7. 2021

   Prílohy:

   1. história občianskych združení
   2. menovací dekrét  býv. generálneho prokurátora ČSFR
   3. stanovy SZBPV
   4. prehľad výšky poskytovaných dotácii  za roky 2002 -2021
   5. sťažnosť odoslaná Rade Európy  zo dňa 19. 7. 2017
   6. aktivity združenia
   7. správa z rokovania poslanca NR SR Kristiána Čekovského s riaditeľom Sekcie verejne správy Ministerstva vnútra SR zo dňa 18. 3. 2021
   8.  doplnenie žiadosti o dotáciu na rok 2021 zo dňa 11.4. 2021 odoslaná riaditeľovi   SVS MV SR
   9.   mail o výsledku finančnej kontroly  odoslaný ministrovi vnútra zo dňa 14. 6. 2021
   10. žiadosť o poskytnutie dotácie  zo dňa 4. 1. 2021
   11. aktivity projektu na rok 2021
   12. odpoveď PV ZPKO na žiadosť o poskytnutie informácie o výške nákladov na mzdy zo dňa 2. 6. 2021
   13. odmietnutie KPVS o poskytnutí informácii o nákladoch na mzdy zo dňa 28. 5. 2021
   14. odpoveď riaditeľa SVS MV SR zo dňa 16. 2. 2021
   15. oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti ÚIS býv. riaditeľa ÚIS zo dňa 10. 5. 2021
   16. žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle stanov KPVS a zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. zo dňa 26. 5. 2021
   17. predžalobná výzva – pokus o mimosúdny zmier zo dňa 21. 5. 2021
   18. odpoveď MV SR na žiadosť o poskytnutie informácie podľa infozákona zo dňa 29.6.2021

   plná moc pre advokáta JUDr. Ján Garaj, MBA
   výpis zo zoznamu občianskych združení
   zápisnica z členskej schôdze preukazujúca  zvolenie Františka Bednára za štaturára SZBPV


                                                                                                                         Príloha č. 1

   História občianskych združení zastupujúcich politických väzňov a obete komunizmu

   Pred zmenou politického systému bola štátna dotácia poskytovaná len občianskemu združeniu Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej len SZPB), keďže občianske združenia  zastupujúce bývalých politických väzňov neboli povolené. Po páde komunistického režimu  MV SR začalo poskytovať dotáciu aj novovzniknutej Konfederácii politických väzňov Slovenska (KPVS), ktorá bola zaregistrovaná  2. 9. 1991 pod č. VVS/1-909/90-171.
   Dňa 13. 6. 1999  bola na sneme KPVS schválená zmena názvu  na Zväz protikomunistického odboja.
   V septembri  1999 sa zo združenia, ktoré sa podľa stanov proklamovalo ako nadstranícke, z dôvodu rozdielnych názorov na podporu politických strán a hnutí oddelila časť členov. Podľa údajov  PV ZPKO, približne 15% z členskej základne   vstúpilo do novej organizácie, ktorá sa transformovala z Klubu kresťansky orientovaných politických väzňov podporovaného KDH čo potvrdzuje skutočnosť, že predsedom novovzniknutého združenia bol v rokoch 2002-2003 nominant KDH  bývalý minister vnútra Ladislav Pittner.  Združenie  bolo  zaregistrované Ministerstvom vnútra 6. 9. 1999  pod č. VVS/1-900/90-15657, pričom zneužilo zmenu názvu KPVS z 13. 6. 1999 na  Zväz protikomunistického odboja a privlastnilo si názov pôvodnej organizácie KPVS, keďže KPVS nepožiadala o udelenie ochrannej známky názvu združenia. Združenie registrované 6. 9. 1999  sa aj v súčasnosti prezentuje ako nástupnícka  organizácia KPVS pričom  to de iure nezodpovedá skutočnosti.  Združenie zavádzajúco vyhlasuje, že vzniklo  v roku 1990 čoho dôkazom sú jeho  oficiálne vyhlásenia pri príležitosti 30 výročia vzniku KPVS.
   Časť členov KPVS v roku 2001 z dôvodu porušovania princípu nadstraníckosti a odmietnutia návrhu na inštaláciu Pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968 v Poprade, s odôvodnením, že to nespadá do programu KPVS, vstúpila do Svetového združenia bývalých československých politických väzňov registrovaného vo Švajčiarskom Zürichu od roku 1976, ktoré súhlasilo s odhalením Pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968. Bývalý generálny prokurátor ČSFR Jiří Šetina menovacím dekrétom poveril vtedajšieho člena predsedníctva KPVS Františka Bednára, aby založil na Slovensku organizáciu v zmysle stanov Svetového  združenia bývalých čsl. politických väzňov čo potvrdzuje  príloha č.2. Následne bolo 6. 8. 2001 MV SR registrované občianske združenie s názvom Svetové združenie bývalých československých politických väzňov, ktoré sa neskôr stalo nástupníckou organizáciou  pôvodného združenia s týmto názvom po ukončení jeho činnosti vo Švajčiarsku a Českej republike. V roku 2006 vstúpili do združenia bývalí členovia Slovenskej asociácie násilne odvlečených (SANO), ktorá po smrti štatutárky Márii Knižkovej ukončila činnosť. Vstupom násilne odvlečených NKVD  do pracovných táborov v bývalom ZSSR a ich príbuzných  vzrástla členská základňa združenia  na približne rovnaký počet aký uvádza PV ZPKO (cca 1 000 členov)  29. 3. 2018 bol zmenou stanov zmenený názov na Svetové združenie bývalých politických väzňov čo potvrdzujeme v prílohe  č. 3 stanovami združenia.

                   Združenie od registrácie v roku 2001 opakovane neúspešne žiadalo MV SR o poskytovanie  dotácie na činnosť aká je poskytovaná združeniam SZPB, KPVS a PV ZPKO. V čase kedy združeniu nebola poskytovaná dotácia, v roku 2002 odhalilo v Poprade v súčasnosti na Slovensku jediný Pamätník obetiam okupácie 21. augusta 1968 s uvedením štatistiky obetí v rámci bývalého Československa. V roku  2004 združenie dalo exhumovať a previesť z Rakúska na Slovensko telesné pozostatky dvoch obetí usmrtených v roku 1980 na hraniciach s Rakúskom a uložilo ich pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 1948-1989 na cintoríne v Kežmarku. Až v roku 2006 bolo na základe rozhodnutia bývalého ministra vnútra Vladimíra Palka združenie zaradené medzi občianske združenia, ktorým je poskytovaná dotácia kedy mu  bola poskytnutá  dotácia vo výške 200 000 Sk.


                                                                                                                                    Príloha č. 6

   Dôkazom diskriminácie pri poskytovaní dotácie z dôvodu politického alebo iného  zmýšľania sú tieto  aktivity združenia

  • podanie na Generálnu prokuratúru Otvorený list - výzva politických väzňov na zrušenie   embarga spisu dodnes neobjasnenej smrti kňaza Přemysla Coufala“, ktorý bol uverejnený    na webovej stránke http://www.szcpv.org/19/vyzva.html  s upozornením na zakrývanie  zločinov komunizmu v príspevku „Dokedy bude Generálna  prokuratúra SR zakrývať   zločiny komunizmu?“ Svedkyňa vraždy kňaza P.  Coufala, bývalá letuška ČSA Tatjana     Šidlová, ktorá bola v čase smrti jeho susedou a počula v jeho byte v ktorom bolo viacero     osôb hluk, nebola dodnes  vypočutá. Novinár Marcel Samuhel, ktorý  spochybnil oficiálnu  verziu   samovraždy  koncom apríla 1993 po tom, čo napísal obsiahly článok v  Slovenskom  denníku   o vražde  Přemysla Coufala, záhadne zmizol bez stopy vo Vysokých Tatrách.    Jeho telo sa nikdy nenašlo.  Posledná veta jeho spomínaného článku v Slovenskom   denníku, ktorý  podpísal už pod pseudonymom „Zelený“ znela:   „Ak by sa mi niečo stalo,  oznamujem generálnej prokuratúre SR, že nemienim spáchať  samovraždu.“    http://www.szcpv.org/20/zlociny2.html

  •  protest združenia  z roku 2003 proti  zvoleniu Dobroslava Trnku za Generálneho  prokurátora uverejnený na webovej stránke združenia http://www.szcpv.org/04/trnka.html
  •  výzva na  odstúpenie z funkcie odoslaná vtedajšiemu predsedovi Najvyššieho súdu SR Štefanovi  Harabinovi, ktorý v roku 1986 odsúdil  v rámci akcie Štb s krycím názvom „Vír“  predčasne vo veku 47 rokov zosnulého  františkána Cyrila Bystríka Janíka, ktorému združenie odhalilo pamätnú tabuľu   v Liptovskej Tepličke,  uverejnená na webovej   stránke    http://www.szcpv.org/09/ocistenie.html

  •   podanie návrhu na založenie občianskej komisie, ktorá by pripravila verejnú žalobu za  zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny, spáchané po novembri 1989 uverejnenú na  webovej stránke http://www.szcpv.org/11/tribunal.html na základe ktorého združenie   podalo  Vláde SR, Ministerstvu vnútra a Ministerstvu spravodlivosti „Návrh na prijatie zákona o   trestnej zodpovednosti právnických osôb a novelizáciu Zákona o preukazovaní pôvodu  majetku č. 101/2010 Z. z.“

  • trestné oznámenie vo veci nezákonného zničenia originálu nahrávky Gorila- oznámenie o  skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu „Zneužívania právomoci verejného  činiteľa“ podľa § 326, trestného činu „Nadržovania“ podľa § 339, trestného činu   „Neoznámenia trestného činu“ podľa § 340 a trestného činu „Neprekazenia trestného činu“   podľa § 341 trestného zákona, uverejnené na webovej stránke http://www.szcpv.org/19/podanie.html

  •   Informácia pre ministra zdravotníctva o životy a zdravie ohrozujúcej situácii  v podtatranskom regióne po zrušení infekčného oddelenia v Poprade a krádeži najväčšej Špecializovanej nemocnice na liečenie TBC a respiračných chorôb v Kvetnici http://www.szcpv.org/20/pandemia.html

  •   Návrh Svetového združenia bývalých politických väzňov na prekonanie ekonomických  dopadov na občanov v dôsledku pandémie koronavírusom http://www.szcpv.org/20/navrh.html

  •                                                                                                                                  Príloha č. 11

   Aktivity projektu na ktoré sme v žiadosti o dotáciu na rok 2021 žiadali MV SR  o poskytnutie dotácie vo výške 50 000 eur uvádzame v prílohe č. 11.

   -  adekvátne reagovanie na dezinformačné aktivity najmä na sociálnych sieťach ako aj relativizovanie zločinov ľudáckeho fašizmu, a prejavy neznášanlivosti akými sa prezentujú poslanci NR SR za stranu Kotleba ĽSNS. Taktiež na prejavy relativizovania zločinov stalinizmu a komunizmu najmä zo strany poslanca NR SR Ľuboša Blahu a iných a ich deštrukčné aktivity zamerané proti súčasnej vláde. Vzhľadom na to, že po voľbách v roku 2020 došlo k spájaniu predstaviteľov ľudáckeho nacionalizmu a predstaviteľov politických strán, ktoré pod zásterkou sociálnej demokracie porušovali zásady právneho štátu a sú zodpovedné za rozsiahlu korupciu, považovali sme za potrebné zamerať sa na  formovanie pohľadu verejnosti a najmä mladých ľudí na našu národnú minulosť bez falošných nánosov nacionalizmu a účelového skresľovania udalostí našej histórie a rozšíriť zameranie časopisu aj o aktuálne témy so zameraním na boj proti šíreniu dezinformácii, pričom by sme chceli spolupracovať s Políciou SR a jej oficiálnou internetovou kampaňou HOAXI A PODVODY –POLÍCIA SR, informovať o kauzách týkajúcich sa ekonomickej trestnej činnosti, korupcie, ochrane životného prostredia a  témam, ktoré oslovia širokú verejnosť a najmä mládež.

   - Organizovanie besied so  žiakmi základných a stredných škôl za účelom zvýšenia informovanosti o obdobiach totalitných režimov 1938 – 1989, hlavne na takých miestach, kde najviac absentuje výučba dejepisu a našej histórie, čím vzniká úrodná pôda pre prejavy extrémistických skupín a zvyšovanie napätia v spoločnosti.

   V samostatných podaniach sme MV SR  a vláde navrhli, že SZBPV ako jediné z troch združení zastupujúcich politických väzňov má morálne právo  verejne vyhlásiť, že  je vylúčené, aby zločinecké skupiny,  ako sa oficiálne uvádza pôsobiace na Policajnom prezídiu a Úrade špeciálnej prokuratúry, mohli pôsobiť bez podpory a krytia z najvyšších politických miest.

   Taktiež sme navrhli, že máme dostatok listinných a iných dôkazov aj od bývalých členov tajných služieb o ekonomických zločinoch spáchaných po roku 1989, ktoré sme chceli označiť ako pokračujúce zločiny komunizmu v postkomunistickej ére, k čomu sme chceli iniciovať medzinárodnú konferenciu s v spolupráci so združeniami v Poľsku, Maďarsku a pobaltských štátov. Následne by vznikol právny rámec na prijatie legislatívy umožňujúcej 100% zdanenie príjmom nepodloženého majetku retroaktívne od roku 1990, čím by sa mohli vyriešiť súčasné ekonomické problémy Slovenskej republiky.


                                                                                                                                                Príloha č. 16

   SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV
   IČO: 37796542   DIČ:  2021593816                                                                                                          
   Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
   Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
   email: szcpv@szcpv.org
   http://www.szcpv.org                          

   Vážený pán prednosta
   Okresného úradu Bratislava
   Mgr. Branislav Borovský
   Tomášikova 46,
      
   832 05 Bratislava
      
   podatelna.ba@minv.sk

                                                                                     Poprad 26. 5. 2021

    Naše číslo   sz 26/21

   Vec:      Žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle stanov KPVS a zákona o slobodnom   prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z.

    Žiadosť  o zvolanie valného zhromaždenia KPVS z dôvodu  nelegitimity  zvolenia predsedu KPVS Petra Sandtnera v rozpore so stanovami, nelegitimity zmeny stanov  dňa 16. 11. 2020  a z dôvodu prejednania návrhu  zlúčenia  občianskych združení do spoločnej organizácie

   Vážený pán prednosta,  nakoľko ste  podpredsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS) poverený jej vedením, ako je oficiálne uvedené na webovej stránke http://www.kpvs.sk/struktura.asp, v súvislosti s podaním antidiskriminačnej žaloby proti Slovenskej republike v zastúpení Ministerstvom vnútra SR  pre  porušovanie zásad rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní dotácii zo štátneho rozpočtu, Vás v mene členov KPVS, ktorí sú členmi KPVS a súčasne aj členmi nášho združenia ako pani Elena Bačkorová, Anna Malá a ďalší, žiadame o poskytnutie nižšie uvedených  informácii.

               Podľa stanov KPVS majú členovia právo, aby im boli poskytnuté  informácie týkajúce sa činnosti združenia, vrátane použitia finančných prostriedkov združenia. Členom  KPVS som od marca 1990 pričom moje členstvo pokračovalo aj po rozdelení KPVS v roku 1999, čo potvrdzujem v prílohe fotokópiou členského preukazu č. 000536 vydaného dňa 7. 3. 2000 v Bratislave, taktiež fotokópiou členského preukazu KPVS mojej matky Heleny Bednárovej č. preukazu  00537.   Na zakladajúcom sneme 27. 11. 1999 v Spišskej Novej Vsi som bol zvolený do funkcie 15 členného predsedníctva KPVS  čo taktiež potvrdzujem v prílohe. O poskytnutie informácie nás požiadal aj člen KPVS Peter Klyučkovič, ktorému bol  členský preukaz KPVS vydaný 11. 8. 2020 bez uvedenia čísla preukazu.

               Na základe uvedeného dôvodu ako aj v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. žiadame o poskytnutie týchto informácií:

   1. výška nákladov KPVS na mzdy  za rok 2020,
   2.  počet pracovných zmlúv resp. dohôd, bez uvedenia osobných údajov mena a priezviska  vrátane uvedenia pracovnej pozície
   3.  výšky jednotlivých miezd, vrátane mzdy štatutára
   4. výška ročných nákladov za rok 2020 na vydávanie dvojmesačníka KPVS „Naše svedectvo“ IBAN EV3064/09
   5. zaslanie fotokópie zápisnice, uznesenia a  výsledkov hlasovania, vrátane  prezenčnej listiny z Valného zhromaždenia, ktoré schválilo zmenu stanov KPVS predloženú MV SR dňa 16. 11. 2020.
   6. vyjadrenie či  osoba Branislav Borovský, poradové číslo kandidátky za KDH  29, bez titulu, vek 56 , zamestnanie konzultant, ako potvrdzuje webová stránka

         https://volby.aktuality.sk/volby-2020/kandidat/branislav-borovsky/kdh-29/ je totožná s Vašou    
   osobou, ako áno či ste  kandidovali vo voľbách v roku 2020 za politickú stranu KDH  ako
   člen strany alebo ako jej nominant. (KPVS deklaruje ako potvrdzuje jej webová stránka
   http://www.kpvs.sk/index.asp že je nadstranícke občianske združenie podľa zákona 83/1990
   Zb.)

   1. vyjadrenie či osoba Branislav Borovský s titulom Mgr., uvádzaná v Obchodnom registri SR https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Borovsk%FD&MENO=Branislav&SID=0&T=f0&R=0 v súvislosti so 17-timi podnikateľskými subjektmi, je totožná s Vašou osobou alebo sa jedná o menovca resp. príbuzného. Vo videu zo dňa 12. 2. 2020 uverejnenom na sociálnej sieti https://www.facebook.com/watch/?v=214002693089371 uvádzate citujem: „... som dlhé roky pôsobil  v mnohých firmách, obchodných firmách, v manažérskych pozíciách,  nadnárodných spoločnostiach, momentálne pôsobím ako konzultant americkej spoločnosti...“
   2. vyjadrenie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  nakoľko v profile na sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100010935487721 sa uvádza Gymnázium Ul. Ladislava Sáru  a v kolónke zamestnanie a vzdelanie, bez vysokej školy. V čase kandidatúry v roku 2020 sa uvádza bez titulu. Na stránke MV SR sa pri funkcii prednosta Okresného úradu Bratislava uvádza Mgr. Branislav Borovský.

   Oceňujeme Váš občiansky postoj z roku 1983 kedy ste bol za prevážanie náboženskej literatúry z Poľska do Československá odsúdený k 14 mesiacom straty slobody. Na druhej strane však musíme konštatovať, že zatiaľ čo vy požívate  z Vášho  odsúdenia materiálne a spoločenské výhody  nie je nám známe, žeby ste sa zasadili o  spravodlivé odškodnenie politických väzňov  ako Jozef Sakáč, odsúdený vojenským súdom za vyzvedačstvo k 13 rokov, ktorý nebol dodnes rehabilitovaný  alebo npor. ČSĽA Branislav Dluhoš, ktorému bol ponechaný tzv. zostatkový trest za pokus o útek do Nemeckej spolkovej republiky so samohybnou húfnicou Gvozdika, či mnohí ďalší, ktorí sú naďalej diskriminovaní zostatkovými trestami za ich reálnu odbojovú činnosť proti komunistickému režimu.
   K bodu č. 5 dodávame, že   sme mali vždy záujem o zjednotenie a  spoluprácu medzi združeniami zastupujúcimi politických väzňov, preto sme sa nechceli vyjadrovať k ich vnútornej činnosti. Na podnet niektorých členov  KPVS  nemôžeme vzhľadom na ich závažnosť byť k ním ľahostajní nakoľko  to poškodzuje dobré meno samotných politických väzňov.

   Boli sme upozornení, že po smrti predsedu KPVS Antona Srholca v KPVS v rozpore so zákonom o občianskych združeniach  a v rozpore s pôvodnými stanovami  dochádza k svojvoľnej zmene týchto stanov v prospech terajšieho predsedu KPVS Petra Sandtnera, ktorý rozhoduje o činnosti KPVS a jej financovaní.   Ako potvrdzujú pôvodné stanovy z roku 2006 prijaté valným zhromaždením 2/3 väčšinou členom sedemčlenného predsedníctva  podľa čl. 8. ods. 1 môže byť len politický väzeň alebo jeho príbuzný.
   Existuje dôvodné podozrenie, že po upozornení na to, že voľba predsedu KPVS Petra Sandtnera v roku 2016 a 2019 bola nelegitímna  pretože členom predsedníctva KPVS môže byť len politický väzeň alebo jeho príbuzný,  boli stanovy KPVS účelovo  zmenené bez ich prerokovania  a schválenia 2/3 väčšinou členov valného zhromaždenia. Stanovy boli ešte pred tým menené viacerými dodatkami čo je  možné len ak je to uvedené v stanovách. Pôvodné stanovy KPVS sú uverejnené na webovej stránke http://www.szcpv.org/21/obr/stanovy_kpvs.pdf  K zmene pôvodných stanov dodatkami došlo niekoľko krát.  Po upozornení  členom KPVS Petrom Klyučkovičom dňa  16. 11. 2020,  v čase zákazu zhromažďovania nad 6 osôb boli zmenené  stanovy, ktoré boli zaregistrované v decembri 2020, podľa ktorých  sa znižuje počet členov predsedníctva zo sedem na troch a v článku 8. ods. 1 už nie je uvedené, že členom predsedníctva môže byť politický väzeň alebo jeho príbuzný. http://www.kpvs.sk/dokumenty/Stanovy.pdf
   Opodstatnené sú preto obavy, že o združení a dotáciách poskytovaných zo štátneho rozpočtu bude rozhodovať len úzka skupina  troch členov predsedníctva.

               Na záver uvádzame, že pokiaľ sa  občianske združenia nemajú spreneveriť odkazu a ideám  protikomunistického odboja  v zmysle Zákona č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému,  Zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji a Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN, musí byť ich činnosť transparentná a dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu  by mali byť poskytované v súlade so Slovenskou legislatívou bez porušenia   zásady rovnakého zaobchádzania alebo iného  porušeniu princípu rovnosti, čoho garantom ochrany  a konania  v súlade s dobrými mravmi je antidiskriminačný zákon.

   Dotácie poskytnuté na rok 2021  po podpise zmlúv súčasným ministrom vnútra SR Romanom Mikulcom sú v príkrom rozpore  s dodržiavaním princípu rovností a zásady rovnakého zaobchádzania.  Združeniu PV ZPKO bola dotácia znížená z 82 000 eur v roku 2020 na 40 000 eur, nášmu združeniu bola dotácia znížená z 8 000 eur v roku 2020 na 4 000 eur . Združeniu KPVS bola pritom dotácia zvýšená zo 74 000 eur v roku 2020 na 80 000 eur. 

   S pozdravom

   František Bednár
   predseda SZBPV

   Príloha:
   Fotokópie členských preukazov KPVS
   Uznesenie z valného zhromaždenia  KPVS konaného 27. 11. 1999  hlavna stranka